• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tijdens het vacant zijn van de zetel tot aan het binnengaan in het conclaaf is er een tweevoudige manier van samenkomen van de kardinalen, en van hen alleen: een algemene vergadering ofwel van het gehele heilig college én een bijzondere. Bij de algemene vergaderingen moeten alle kardinalen die wettelijk niet verhinderd zijn aanwezig zijn, zodra zij van het vacant zijn van de Apostolische Stoel op de hoogte zijn gesteld, waarbij echter de kardinalen die hun 80e jaar hebben voleind al dan niet kunnen deelnemen.

De bijzondere vergadering bestaat uit de kardinaalcamerlengo van de heilige roomse Kerk en drie andere kardinalen, een uit elke orde, geloot uit allen die volgens n. 33 van deze constitutie het recht hebben de Paus te kiezen. De taak van deze drie kardinalen, die assistenten worden genoemd, houdt op de derde dag nadat men in conclaaf is gegaan geheel op en in hun plaats komen, steeds na loting, telkens op de derde dag drie andere. In het conclaaf zelf echter worden zaken van groter belang, als het geval zich voordoet, door de vergadering van de kardinalen beslist; de gewone zaken blijven behandeld in de bijzondere vergadering van kardinalen. Tijdens het vacant zijn van de zetel dragen de kardinalen in de algemene en bijzondere vergaderingen de gewone met rood afgezette zwarte toog en de rode sjerp.

In de bijzondere vergaderingen zullen slechts de zaken van minder belang worden behandeld die zich dagelijks of overal voordoen. Wanneer het echter iets van groter belang betreft of wat een diepergaand onderzoek zou vereisen, dan moet dat aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Bovendien kan wat in de ene bijzondere vergadering vastgesteld, afgehandeld of geweigerd is niet in een andere worden tenietgedaan, veranderd of toegestaan, maar ligt het recht om dat te doen bij de algemene vergadering en wel bij meerderheid van stemmen.

De algemene vergaderingen van de kardinalen worden gehouden in het apostolisch paleis van het Vaticaan of, wanneer de omstandigheden dat eisen, op een andere, meer geschikte plaats, naar het oordeel van de kardinalen zelf. Voorzitter hiervan is de deken van het heilig college of bij diens afwezigheid de subdeken. Wanneer een van beiden of beiden wegens het voltooien van het 80e levensjaar niet in het conclaaf gaat, is de oudste kardinaal volgens de algemene regels van voorrang voorzitter van de vergadering van kieskardinalen die daar eventueel volgens n. 7 bijeen komen.

Wanneer het gaat over zaken van groter belang, worden de stemmingen in de vergaderingen van de kardinalen niet mondeling maar in het geheim uitgebracht.
De algemene vergaderingen die aan het conclaaf voorafgaan en daarom voorbereidende vergaderingen worden genoemd, moeten dagelijks worden gehouden, en wel vanaf de dag die de kardinaal-camerlengo van de heilige roomse Kerk, samen met drie kardinalen, de eerste van iedere orde, heeft vastgesteld, ook op de dagen waarop uitvaartplechtigheden voor de overleden Paus worden gehouden. Dit moet gebeuren, opdat de kardinaal-camerlengo de mening van het heilig college kan vernemen en hij hun alles kan mededelen wat hij nuttig of nodig oordeelt en opdat aan de afzonderlijke kardinalen de mogelijkheid wordt geboden hun mening te zeggen over zaken die zich voordoen, uitleg te vragen over twijfelachtige zaken en voorstellen te doen.

In de eerste algemene vergaderingen moet het eerste deel van deze constitutie 'Over het vacant zijn van de Apostolische Stoel' worden voorgelezen; en als dat gedaan is, moeten alle aanwezige kardinalen de eed afleggen de voorschriften die daarin vervat zijn te zullen onderhouden en de geheimhouding te zullen bewaren. Deze eed, die ook door de kardinalen die later komen en dan pas aan de vergaderingen deelnemen, moet worden afgelegd, moet door de kardinaaldeken in het bijzijn van de andere kardinalen volgens deze formule worden voorgelezen:

Wij, kardinaal-bisschoppen, -priesters en -diakens van de heilige roomse Kerk, zeggen toe, beloven en zweren, dat wij allen tezamen en ieder afzonderlijk nauwkeurig alles zullen onderhouden wat in de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Romano Pontifici Eligendo
Over de Pauskeuze
(1 oktober 1975)
van Paus Paulus VI is vervat en dat wij het geheim heilig zullen bewaren over alles wat in de vergaderingen van de kardinalen zowel voor als tijdens het conclaaf over welke zaak ook zal worden behandeld, alsmede over alles wat op enigerlei wijze op de keuze van de Paus betrekking heeft.

Vervolgens zeggen de kardinalen afzonderlijk:

Ook ik, N. kardinaal N., zeg toe, beloof en zweer dit.

En met de hand op het Evangelie voegen zij eraan toe:

Zo helpe mij God en deze heilige Evangeliën die ik met mijn hand aanraak.

In een van de onmiddellijk daarop volgende vergaderingen moeten de kardinalen volgens de tevoren vastgestelde agenda over die dingen beslissen die het meest dringend zijn om het conclaaf te beginnen, dat wil zeggen:

 1. Ze moeten dag, uur en wijze vaststellen waarop het lichaam van de overleden Paus naar de vaticaanse basiliek wordt gebracht om daar voor het eerbetoon van de gelovigen te worden opgesteld;
 2. Ze moeten zorgen, dat alles gereed wordt gemaakt wat nodig is voor de uitvaartplechtigheden voor de overleden Paus, die gedurende negen achtereenvolgende dagen worden gehouden; ze stellen ook het begin hiervan vast;
 3. Ze zullen twee groepen of commissies van drie kardinalen benoemen, waarvan de eerste hen zal aanwijzen die voor de verschillende diensten en werkzaamheden het conclaaf moeten binnengaan en degene die hun leider is, alsook nauwkeurig zal nagaan, of iemand misschien volgens n. 45 van deze constitutie moet worden toegelaten; over de kwaliteiten van al dezen zal de commissie tevoren een nauwkeurig onderzoek instellen. De tweede commissie zal zorgen voor de afsluiting van het conclaaf en het gereed maken van de cellen;
 4. De uitgaven voor het conclaaf worden door hen voorgesteld en goedgekeurd;
 5. Zij moeten de eventuele documenten die door de overleden Paus aan het heilig college van kardinalen zijn nagelaten, voorlezen;
 6. Zij zullen zorgen voor het breken van de vissersring en het loden zegel waaronder de apostolische brieven werden verzonden;
 7. Zij zullen de cellen van het conclaaf door het lot onder de kiesgerechtigden verdelen, tenzij de zwakke gezondheid van een der kiesgerechtigden anders aanraadt;
 8. Zij zullen dag en uur van in conclaaf gaan, vaststellen.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 4 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam