• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
DEEL 1  -  OVER HET SEDE APOSTOLICA VACANTE
HOOFDSTUK 1  -  Over de macht van het heilig college van kardinalen bij het vacant zijn van de Apostolische Stoel

HOOFDSTUK 1 - Over de macht van het heilig college van kardinalen bij het vacant zijn van de Apostolische Stoel

Zolang de Apostolische Stoel vacant is, berust het bestuur van de Kerk bij het heilige college van kardinalen, althans wat de lopende zaken betreft en die welke niet kunnen worden uitgesteld en de voorbereiding van alles wat noodzakelijk is voor de keuze van een nieuwe Paus, met inachtneming van de bepalingen en beperkingen van deze, onze constitutie.
Het heilig college heeft derhalve gedurende die tijd geen macht of jurisdictie ten aanzien van die zaken die aan de Paus toekwamen, toen hij nog in leven was; maar deze moeten alle voorbehouden blijven aan de toekomstige Paus alleen. Daarom bepalen wij, dat al wat de vergadering der kardinalen meent te moeten uitvoeren, terwijl het behoorde tot de macht en jurisdictie van de Paus tijdens zijn leven, nietig en ongeldig is - tenzij in zoverre er door deze, onze constitutie uitdrukkelijk in is voorzien.
Bovendien bepalen wij, dat het heilig college van kardinalen geenszins kan beschikken over de rechten van de Apostolische Stoel en de Romeinse Kerk, laat staan iets daarvan af kan doen, hetzij direct of indirect, ook niet wanneer dat ten doel heeft het bijleggen van geschillen of het vervolgen van daden tegen die rechten, wanneer deze na de dood van de Paus zijn begaan. Aan ieder moet echter de verdediging van die rechten ter harte gaan.
Ook is het niet geoorloofd tijdens het vacant zijn van de Apostolische Stoel wetten die door de Pausen zijn uitgevaardigd op enigerlei wijze te verbeteren of te veranderen, noch er iets aan toe te voegen of in gedeelten ervan te dispenseren, in het bijzonder niet ten aanzien van die wetten die betrekking hebben op de regeling van de pauskeuze. Wanneer er iets wordt ondernomen of gebeurt tegen dit voorschrift, verklaren wij dat krachtens ons hoogste gezag nietig en ongeldig.
Wanneer er echter twijfels rijzen aangaande de zin van de voorschriften die in deze onze constitutie zijn vervat of aangaande de wijze van uitvoering, bepalen en verordenen wij, dat het aan het heilig college van kardinalen toekomt hierover te oordelen en uitspraak te doen; daarom verlenen wij aan dat college de bevoegdheid dubieuze of betwiste plaatsen te interpreteren en bepalen, dat, wanneer over deze of dergelijke kwesties beraadslaagd moet worden, uitgezonderd de keuze zelf, de absolute meerderheid van de stemmen van de vergaderde kardinalen voldoende is.
Eveneens, wanneer een zaak moet worden afgehandeld die volgens de stem van de meerderheid van aanwezige kardinalen niet tot een andere tijd kan worden uitgesteld; dat dan het heilig college van kardinalen volgens meerderheid van stemmen uitspraak doet.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam