• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DEIPARAE VIRGINIS MARIAE
Over de mogelijkheden van een dogmaverklaring van Maria Tenhemelopneming

Eerbiedwaardige Broeders, heil en Apostolische Zegen.

De gelovigen die de voortdurende bijstand van de Moeder Gods en de Maagd Maria aanroepen en ondervinden, zoeken Haar steeds meer en meer te vereren ; en aangezien de liefde, indien zij waar is en diepe wortels schoot in de harten, geneigd is om nieuwe bewijzen van zich zelf te geven, zo streven zij er naar de loop van de eeuwen te versieren en te verrijken met de blijken van een toenemende verering tot Maria.

Aanvragen
Wij zijn er vast van overtuigd dat hier de reden moet gezocht worden waarom sinds lang reeds herhaaldelijk smeekschriften werden gestuurd aan de Apostolische Stoel vanwege Kardinalen, Patriarchen, Aartsbisschoppen en Bisschoppen, priesters, kloosterlingen en kloosterzusters, broederschappen en hogescholen, ook vanwege ontelbare christen gelovigen, met het doel te bekomen dat de lichamelijke Tenhemelopneming der Allerheiligste Maagd Maria door een plechtige uitspraak tot geloofsdogma zou worden uitgeroepen en gedefiniƫerd (de smeekschriften gestuurd vanaf 1849 tot 1940 werden in twee lijvige boekdelen verzameld en kwamen onlangs voorzien van de nodige commentaren, van de pers). Het is verder niemand onbekend dat ongeveer 200 Vaders van het Vaticaans Concilie hetzelfde met aandrang hebben gevraagd.
Onderzoek
Daar wij nu tot taak hebben gekregen Christus' Rijk te verdedigen en te bevorderen, achten wij het tevens tot Onze plicht voortdurend en zorgzaam er over te waken dat alles wat het kan schaden verwijderd, en alles wat het kan vooruithelpen bevorderd wordt. Van het begin af van Ons Pontificaat werden Wij derhalve voor de vraag gesteld te bedenken of na te gaan, of, door een gezaghebbend ingrijpen van Onzentwege, het geoorloofd, passend en raadzaam was aan de vermelde smeekschriften gehoor te geven. Hierom lieten en laten Wij niet na voortdurend God vurig te vragen dat Hij Ons het raadsbesluit van Zijn steeds aanbiddelijke goedgunstigheid zou inspireren en kenbaar maken.
Gebed en nazicht
Wij vragen U, eerbiedwaardige Broeders, dat gij met vrome ijver Uw gebeden bij de Onze zoudt voegen om de bijstand van dit hemels licht af te smeken. Terwijl Wij u dan hiertoe met vaderlijke bezorgdheid aanwakkeren, vragen Wij u tevens - hierin het voorbeeld van Onze Voorgangers navolgend, en vooral van Pius IX toen Hij op het punt stond de Onbevlekte Ontvangenis van Gods Moeder tot geloofspunt uit te roepen -, dat gij Ons zoudt willen kenbaar maken in welke mate de priesters en gelovigen aan uw zorgen toevertrouwd, naar gelang ieders geloof en godsvrucht, de Tenhemelopneming der Allerheiligste Maagd Maria behartigen.

Wij verlangen echter vooral en ten zeerste te vernemen of gij, Eerbiedwaardige Broeders, die uitmunt door wijsheid en voorzichtigheid, oordeelt, dat de lichamelijke Tenhemelopneming der Allerheiligste Maagd Maria tot dogma kan worden voorgesteld en gedefiniƫerd, en of gij, samen met uw priesters en gelovigen, dit wenst.

We zijn zeer dankbaar voor uw snelle antwoord en we smeken over u overvloedige goddelijke zegen en goedgunstige bijstand van de hemelse Maagd af, eerbiedwaardige broeders, en over zij die u zijn toevertrouwd, terwijl de apostolische zegen in de Heer schenken als een teken van Onze vaderlijke liefde tot u en de kudde die is toevertrouwd aan u zorg.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter op de eerste dag van mei in het jaar 1946, het achtste van Ons Pontificaat.

Pius XII

Op 1 november 1950 zal Pius XII vervolgens de Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Munificentissimus Deus
Dogma verklaring Maria Tenhemelopneming
(1 november 1950)
doen van de lichamelijke Tenhemelopneming van Maria
(red.)

Document

Naam: DEIPARAE VIRGINIS MARIAE
Over de mogelijkheden van een dogmaverklaring van Maria Tenhemelopneming
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 mei 1946
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam