• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HAVING COME
Openlucht H. Mis bij de parochiekerk van St. Paulus, Bombay

De paus als dienaar en heraut van Christus
Eerbiedwaardige broeders, beminde zonen en dochters. Nu wij als pelgrim zijn gekomen naar dit gastvrije land om onze hulde te brengen aan Christus in de Eucharistie, richten wij een woord van begroeting en hartelijke belangstelling tot u, tot alle katholieken, bisschoppen, priesters en gelovigen, en tot het volk van India.
Als gij vraagt: wie is deze pelgrim? Met welke motieven en bedoelingen is hij gekomen?, dan antwoorden wij: Wij zijn dienaar en heraut van Jezus Christus, door Gods Voorzienigheid aan het hoofd van zijn Kerk geplaatst als de opvolger van Sint-Petrus, het hoofd der apostelen. Heraut van Jezus zijn en Hoofd van zijn Kerk zijn in werkelijkheid slechts één functie, want de bestaansreden van de Kerk is: het verkondigen en verbreiden van de leer van Jezus en het voortzetten van zijn heilswerk op aarde. Dit zijn wij, dit is onze zending.
Het volk van India en zijn geschiedenis
Voor een vruchtbare dialoog dienen wij elkaar te kennen. Het is ons verlangen, u beter te leren kennen. Wij zijn reeds op de hoogte van de lange en roemvolle geschiedenis van de Kerk in India. Wij weten, hoe dit land het Evangelie ontving van de apostel Sint-Thomas, die het heiligde door zijn prediking en die als de apostel van India wordt vereerd, en hoe het volgens de traditie het Evangelie eveneens ontving van Sint-Bartolorneüs. Wij denken terug aan het vruchtbare apostolaat van de heilige Franciscus Xaverius en van zoveel andere priesters en religieuzen, die de blijde boodschap van het Evangelie hebben verbreid en die nog steeds de mensen de weg wijzen naar het eeuwig geluk. Wij weten, hoe de eeuwenoude geschiedenis van uw land wordt gekenmerkt door de natuurlijke goedheid, de nederigheid en het geduld van zijn bewoners, door uw onvoorwaardelijke inzet voor geestelijke idealen. Wij kennen eveneens de talrijke beproevingen en moeilijkheden, die gij met sterkte en uithoudingsvermogen weet te dragen. Een zeer sprekend voorbeeld van deze deugden vindt men in het leven en het werken van Mahatma Gandhi, wiens nobel karakter en liefde voor de vrede aan iedereen bekend zijn. Deze religieuze instelling en een sterke binding aan het gezinsleven zijn karakteristiek voor India en in het algemeen voor alle volken van Azië. Met eerbied groeten wij geheel het Aziatisch continent, waarvan India zulk een typerend deel is, door zijn verscheidenheid van rassen en culturen, door zijn streven naar echte vooruitgang, en door zijn oprecht verlangen naar en bevorderen van de vrede onder de volkeren van de wereld.
Jezus, het Licht voor de volken van India en Azië.
Wij komen tot u als heraut van Jezus en zijn leer. Velen van u kennen zijn leven en leer en geven, gelijk Mahatma Gandhi, uitdrukking aan hun eerbied voor Jezus en aan hun bewondering voor zijn prediking. "Ik ben het Licht der wereld" zei Jezus, en op het ogenblik heeft de wereld zo zeer behoefte aan dit Licht om de strijd en verdeeldheid te overwinnen en de bedreiging, te boven te komen van het weergaloos geweld, waardoor de mensheid gevaar loopt overspoeld te worden. De volken van India en Azië kunnen licht en sterkte putten uit de leer en de geest van Jezus, uit zijn liefde en medelijden, in hun streven om de minderbedeelden te helpen, om de broederlijke liefde te beoefenen, om te komen tot onderlinge eendracht en tot vrede met hun naburen.
De inbreng van de Indiase cultuur voor de Kerk
Dit is hier de zending van de Kerk en wij zijn uiterst dankbaar voor de vrijheid, die de predikers van het Evangelie in uw land mogen genieten. Zij brengen de boodschap van Jezus, in de taal en de culturele uitdrukkingsvormen van het volk, met het hoogste respect voor de overtuiging van anderen, en zij sporen de christenen aan om hun geloof en hun godsvrucht te vertolken op een wijze, die in overeenstemming is met de beschaving van India en in echt indiase vormen. Zo zal de Kerk, na de velerlei schatten van allerlei oosterse en westerse culturen in zich te hebben opgenomen, nu ook verrijkt worden door de inbreng van haar zonen uit India, ontleend aan de rijke en oude culturele tradities van hun land.
De paus en de Kerk in hun verbondenheid met India
Beminde zonen en dochters en alle bewoners van India! In deze eenvoudige toespraak hebben wij veel contactpunten aangeraakt, verschillende ideeën, die wij gemeen hebben. Wij voelen ons daarom niet vreemd onder u. De paus is thuis daar, waar de Kerk thuis is. Overal is de Kerk nauw verbonden met de mensen in heel hun streven naar nationale vooruitgang.
Gebed
Van ganser harte verlangen wij naar de welvaart en de vooruitgang van het volk van India, dat wij naar vermogen hebben geholpen en steeds zullen blijven helpen. Wij zullen de almachtige God en onze Heer Jezus Christus bidden, dat zij aan de overheid en het volk van deze nobele natie een overvloed van zegen mogen schenken, vooral de grote gave van de vrede, in rechtvaardigheid en broederliefde.

Document

Naam: HAVING COME
Openlucht H. Mis bij de parochiekerk van St. Paulus, Bombay
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens nr. 0720, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam