• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OP HET HOOGFEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA

Beminde broeders en zusters,

Wij vieren vandaag één van de mooiste en meest populaire feesten van de Allerheiligste Maagd Maria: de Onbevlekte Ontvangenis. Maria heeft niet alleen geen zonde gedaan maar Zij werd zelfs behoed voor de gemeenschappelijke erfenis die eigen is aan heel het mensengeslacht: de erfzonde. En dat omwille van de zending waartoe God Haar sinds eeuwig heeft voorbestemd: Moeder te zijn van de Verlosser. Dat alles ligt besloten in de geloofswaarheid van de Onbevlekte Ontvangenis. Het Bijbelse fundament van dit dogma staat in de woorden die de engel tot het jonge meisje van Nazareth richtte: “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u” (Lc. 1, 28). “Begenadigde” - in het Griekse origineel kecharitoméne - is de mooiste naam van Maria, de naam die God zelf Haar gaf, om aan te duiden dat Zij van eeuwig en voor eeuwig de beminde is, de uitverkorene, degene die uitverkoren werd om de meest kostbare gave te ontvangen, Jezus, Gods mensgeworden liefde Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 12.

We kunnen ons afvragen: waarom heeft God, onder alle vrouwen, juist Maria van Nazareth gekozen? Het antwoord ligt verborgen in het ondoorgrondelijke mysterie van Gods wil. Het Evangelie belicht echter een reden: haar nederigheid. Dante Alighieri onderlijnt het duidelijk in het laatste Lied van het “Paradijs”: “Maagd Maria, dochter van Uw Zoon, nederig en verheven meer dan ieder ander schepsel, voltooiing van een eeuwig raadsbesluit” Dante Alighieri, De Goddelijke Comedie, Divina Commedia. Par. XXXIII, 1-3. De Maagd zegt zelf in het “Magnificat”, haar lofzang: “Mijn hart prijst hoog de Heer ... daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd” (Lc. 1, 46.48). Ja, God was aangetrokken door de nederigheid van Maria, die in Zijn ogen genade gevonden heeft Vgl. Lc. 1, 30 . Zo is Zij Moeder van God geworden, beeld en voorbeeld van de Kerk, gekozen onder de volken om de zegen van de Heer te ontvangen en deze zegen te verspreiden over heel de mensenfamilie. Deze “zegen” is niets anders dan Jezus Christus zelf. Hij is de Bron van genade, waarvan Maria vanaf het eerste ogenblik van haar bestaan vervuld was. Zij heeft Jezus in geloof ontvangen en Hem met liefde aan de wereld gegeven. Dat is ook onze roeping en onze zending, de roeping en zending van de Kerk: Christus in ons leven ontvangen en Hem aan de wereld geven, “opdat de wereld door Hem zou worden gered” (Joh. 3, 17).

Beminde broeders en zusters, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis dat wij vandaag vieren, verlicht de adventstijd als een lichtbaken, deze tijd van waakzame en vertrouwvolle verwachting van de Redder. Laten wij op de weg naar de ontmoeting met de komende God, onze blik op Maria richten die “het lichtend teken van de vaste hoop en de vertroosting van het pelgrimerende volk van God” is 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 68. Met deze overtuiging nodig ik u uit, u met mij te verenigen wanneer ik deze namiddag op de Piazza d’Espagna de traditionele eerbetuiging zal hernieuwen aan deze zoete Moeder door genade en van genade. We richten ons nu tot Haar met het gebed dat herinnert aan de boodschap van de engel.

Document

Naam: OP HET HOOGFEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam