• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De liturgische vernieuwing betreffende de viering van het hoogfeest van Pasen en van de gehele Goede Week, zoals deze voor het eerst door Pius XII in de jaren 1951 en 1955 is ingevoerd, is destijds in alle kerken van de Romeinse ritus met vreugde ontvangen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Dominicae Resurrectionis (9 feb 1951) Vgl. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955)
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft, met name in zijn 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, herhaaldelijk vanuit de traditie het Paasmysterie van Christus in het licht gesteld, en in herinnering geroepen dat alle Sacramenten en sacramentaliën daaraan hun kracht ontlenen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 5.6.61

Evenals de viering van de dag des Heren het begin en het hoogtepunt vormt van de week, zo is het heilig Paastriduum van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer het stralende hoogtepunt van het gehele liturgische jaar Vgl. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 18; dit Triduum wordt voorbereid door de Veertigdagentijd en vindt zijn vreugdevolle uitbreiding in de kring van vijftig dagen.

In vele delen van de christelijke wereld hechten de gelovigen samen met hun herders grote waarde aan deze vieringen, waaraan zij werkelijk met vrucht deelnemen.

In sommige streken echter is de geestdrift waarmee men aanvankelijk het herstel van de Paaswake had begroet, met het verloop van de tijd bekoeld. Op bepaalde plaatsen wordt het begrip 'wake' als zodanig zo misverstaan dat deze viering louter als een avondmis wordt beschouwd en op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip geschiedt als anders de zondagse eucharistieviering op de zaterdagavond. Elders houdt men zich niet aan het juiste tijdstip voor de vieringen van het Paastriduum. Omdat bovendien niet zelden devoties en oefeningen van godsvrucht op de meest geschikte uren worden geplaatst, is de deelname van de gelovigen hieraan groter dan aan de liturgische vieringen.

Ongetwijfeld zijn dergelijke moeilijkheden vooral te wijten aan de nog altijd onvoldoende vorming van clerus en gelovigen inzake het Paasmysterie als kern van het liturgisch jaar en van het christelijk leven. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15

Een andere moeilijkheid voor het deelnemen van de gelovigen aan deze liturgische plechtigheden ligt in het feit dat tegenwoordig in zeer veel streken de vakantieperiode samenvalt met de Goede Week; ook de mentaliteit van de hedendaagse maatschappij vormt een beletsel.

Dit vooropgesteld, heeft de Congregatie voor de Eredienst, met het oog op de opgedane ervaring, het nuttig geoordeeld bepaalde leerstellige en pastorale gegevens alsmede verschillende reeds uitgevaardigde richtlijnen betreffende de Goede Week in herinnering te roepen. Andere gegevens echter die in de liturgische boeken te vinden zijn betreffende de Veertigdagentijd, de Goede Week, het Paastriduum en de Paastijd blijven van kracht, tenzij ze in dit schrijven anders worden geïnterpreteerd.

Dit alles wordt door dit schrijven opnieuw met kracht voorgehouden opdat de grootste geheimen van onze verlossing beter worden gevierd en alle gelovigen er met meer vrucht aan kunnen deelnemen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955)

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 15 januari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam