• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze taak van innerlijke vernieuwing is des te meer levend, naarmate wij ons er meer rekenschap van geven te leven in een geseculariseerde wereld, zoals dat tegenwoordig heet, opgesloten in zichzelf en zijn zelfgenoegzaamheid, die niet om een God vraagt en die zegt geen behoefte te hebben noch te voelen aan Hem, tevreden in zijn eigen bevestiging en verscheurd door zijn eigen neurosen. Tot die wereld richt zich het evangelie: maar wij moeten ons afvragen, met welke doeltreffendheid, doordringendheid en vastberadenheid wij beantwoorden aan die bijna bovenmenselijke opdracht. Onze pastorale methoden zijn misschien niet altijd aangepast aan de eisen en behoeften van de hedendaagse mens die nochtans honger heeft naar God en heimwee naar zijn eigen tehuis zonder het te weten of te durven toegeven. Onze woorden laten hem misschien onverschillig. De systemen van een tijd, die beantwoorden aan de noodzaak van een verschillende sociologische samenhang, oefenen niettemin druk uit op een grondig veranderde maatschappij en mentaliteit. Welnu, de aanpassing van de pastorale methoden is een van de doeleinden geweest van Vaticanum II en wij hebben in ons leraarsambt voortdurend gewezen op de noodzaak daarvan: maar wanneer wij een eerlijk en open gewetensonderzoek willen doen, kunnen wij niet zeggen, dat deze vermaning al volledig de doeleinden heeft bereikt waartoe de bisschoppen 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 17, de priesters 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 13 en de leken 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 6.8.14 zijn geroepen. De situatie van de maatschappij waarin wij leven noodzaakt ons derhalve allen om de methoden te herzien en met alle middelen te trachten te bestuderen, hoe aan de moderne mens de christelijke boodschap kan worden gebracht, waarin hij alleen het antwoord kan vinden op zijn vragen en de. kracht voor zijn opdracht tot menselijke solidariteit. Daarom hebben wij aan onze broeders in het episcopaat gevraagd gezamenlijk in de aanstaande bisschoppensynode de evangelisatie van de hedendaagse wereld te bestuderen: dat is een manier om te beantwoorden aan de opdracht van het Concilie, dat ons allen oproept tot algehele getrouwheid aan de plicht van de dienaren van Christus en uitdelers van de geheimen van God. Vgl. 1 Kor. 4, 1 Op die manier, menen wij, kan men met de kracht die ons ter harte gaat, blijven bijdragen tot de gelukkige synthese van 'nova et vetera', van overlevering en hervorming, van behoud en aanpassing van het erfgoed van het geloof, teneinde de onaantastbare rijkdom ervan op overtuigende wijze aan de mensen van onze tijd te presenteren.

Document

Naam: TOT HET COLLEGE VAN KARDINALEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 22 juni 1973
Copyrights: © 1973, Archief van Kerken, 28e jrg. nr. 20 p. 899-908
Alineverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam