• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET SCHANDAAL VAN DE KINDERSTEFTE
Veertigdagentijd 1988

In vreugde en hoop zou ik u in deze vastenboodschap willen oproepen tot een boetedoening die u de overvloedige vruchten zal brengen van een meer dynamisch christelijk leven en van een doelgerichte liefde.

De vastentijd die het leven van alle christelijke gemeenschappen diep raakt bevordert de geest van bezinning, van gebed en van het luisteren naar het Woord Gods. De vastentijd spoort ons aan edelmoedig op de oproep van de Heer, zoals die door de profeet is verwoord: ‘Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies (…) uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis… Als gij dan roept geeft Jahwe u antwoord en smeekt ge om hulp. Hij zal zeggen ‘Hier ben ik!’ (Jes. 58, 6-7.9). De vasten van 1988 valt in de context van het Mariajaar en bij de nadering van het tweede millennium van de geboorte van Jezus, de Verlosser. Als ik het goddelijk moederschap van Maria overdenk, van haar die de Zoon Gods in haar schoot droeg en die het kind Jezus met bijzondere zorg omringde, dringt zich aan mijn geest het smartelijk drama op van die talloze moeders wier hoop en vreugde werden gebroken door de voortijdige dood van hun kinderen.

Ja, dierbare broeders en zusters, ik vraag u na te denken over het schandaal van de kindersterfte met dagelijks tienduizenden slachtoffers. Kinderen sterven voor zij het daglicht hebben gezien en andere kinderen hebben slechts een kort en smartelijk bestaan met ziekten die toch gemakkelijk te vermijden waren.

Uit onderzoeken blijkt, dat in landen die het zwaarst getroffen zijn door de armoede vooral kinderen in grote getale sterven, tengevolge van volledige uitdroging, door parasieten door het besmette water, door honger, doordat men geen inenting kent tegen epidemieën en zelfs door gebrek aan liefde. In die ellendige omstandigheden sterven veel kinderen voortijdig en anderen zijn door ziekte in hun fysieke en psychische ontwikkeling getroffen, zodat ze nauwelijks kunnen blijven leven, terwijl ze maar moeilijk een plaats in de maatschappij zullen kunnen vinden.

De slachtoffers van deze tragedie zijn kinderen die zijn geboren in armoedesituaties die maar al te dikwijls van sociaal onrecht het gevolg zijn. Het zijn gezinnen die gebrek hebben aan het meest noodzakelijke en die voor het leven getroffen worden door de voortijdige dood van hun kinderen.

Laten wij ons voor de geest halen hoe vastbesloten de Heer Jezus Christus zich solidair heeft willen tonen met de kinderen: Hij heeft een klein kind bij Zich geroepen. Hij heeft het midden tussen de anderen gezet en Hij verklaarde: ‘Wie in mijn Naam zulk een kind opneemt neemt Mij op’. Hij beval: ‘Laat die kinderen toch begaan en verhindert ze niet bij Mij te komen’ (Mt. 18, 2.5)(Mt. 19, 14).

Ik doe een dringend beroep op u in deze liturgische tijd van de vasten open te staan voor de geest Gods die de ketenen kan verbreken van egoïsme en zonde. Weest in de geest solidair met diegenen die minder hebben. Geeft niet alleen van uw overvloed maar bovendien van wat u misschien niet missen kunt, om edelmoedig steun te verlenen aan alle acties en projecten van uw plaatselijke kerk, vooral om een eerlijke toekomst te verzekeren aan de kinderen die de minste bescherming genieten.

Dierbare broeders en zusters in Christus zo zal uw liefde uitstralen: ‘Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw vader verheerlijken die in de hemel is’ (Mt. 5, 16).

Opdat tijdens deze vasten, naar het voorbeeld van Maria die haar Zoon trouw volgde tot bij het kruis, onze trouw aan de Heer versterkt worde en opdat ons edelmoedig leven getuige van onze gehoorzaamheid aan zijn gebod!

Van ganser harte zegen ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: HET SCHANDAAL VAN DE KINDERSTEFTE
Veertigdagentijd 1988
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 9 februari 1988
Copyrights: © 1988, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 16, nr. 4
Vertaald vanuit La Documentation Catholique,
1988, nr. 1956
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam