• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is nodig dat iedere locale Kerk steeds gevoeliger wordt en steeds meer aandacht krijgt voor de roepingenpastoraal op verschillende niveaus (gezin, parochie, verenigingen) door – net als Jezus deed met zijn leerlingen – vooral kinderen en jongeren te helpen om tot een echte en liefdevolle vriendschap met de Heer te komen, ontwikkeld in het persoonlijke en liturgische gebed; door hen te leren aandachtig en met vrucht te luisteren naar het Woord van God door middel van een groeiende vertrouwdheid met de Heilige Schrift; door hen te leren begrijpen dat het binnentreden in Gods wil de persoon niet vernietigt en verwoest maar het mogelijk maakt de diepste waarheid over zichzelf te ontdekken en te volgen; te leren de belangeloosheid en de broederschap te beleven in de relaties met de ander, omdat men alleen door zich open te stellen voor de liefde van God de ware vreugde en de volle verwerkelijking van eigen verlangens vindt. “Roepingen voorstellen in de locale Kerk” betekent de moed hebben door middel van een nauwgezette en passende roepingenpastoraal op deze veeleisende weg van het volgen van Christus te wijzen, daar deze zinvol is en in staat heel het leven erbij te betrekken.

Ik richt mij in het bijzonder tot u, geliefde medebroeders in het bisschopsambt. Om uw heilszending in Christus continuïteit en verspreiding te verschaffen is het belangrijk “de roepingen tot het priesterschap en het kloosterleven zo krachtig mogelijk te stimuleren, met een bijzondere aandacht voor de roeping tot missionaris” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15. De Heer heeft uw medewerking nodig, wil zijn roepen de harten bereiken van wie Hij heeft gekozen. Weest zorgvuldig in de keuze van hen die werken voor het Diocesaan Centrum voor Roepingen, een kostbaar instrument voor het bevorderen en organiseren van de roepingenpastoraal en het gebed dat de doelmatigheid ervan ondersteunt en garandeert. Ik zou u ook willen herinneren, geliefde medebroeders in het bisschopsambt, aan de zorg van de universele Kerk voor een rechtvaardige verdeling van de priesters in de wereld. Uw bereidheid jegens bisdommen met een schaarste aan priesters wordt een zegen van God voor uw gemeenschappen en is voor de gelovigen het getuigenis van een priesterlijke dienst die zich edelmoedig openstelt voor de noden van de hele Kerk.

Document

Naam: ROEPINGEN BEVORDEREN IN DE LOKALE KERK
Boodschap voor Roepingenzondag 15 mei 2011 - 4e Zondag van de Paastijd
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 november 2010
Copyrights: © 2011 - Libreria Editrice Vaticana / Secretariaat RK Kerk
Vert.: drs. H. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam