• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nieuwe Testament

(Latijn: testamentum = erfenis) Het tweede deel van de Bijbel als geheel. Daarin staan de eigen teksten van het christendom, namelijk de vier Evangeliën, de Handelingen van de Apostelen, veertien Brieven van Paulus, zeven katholieke brieven en de Openbaring van Johannes.

Alinea's in de marge van alinea 600

Welke betekenis heeft het Oude Testament voor Christenen?

Het Oude Testament laat zien dat God de wereld schept en in stand houdt en de mensen leidt en vormt. Ook de boeken van het Oude Testament zijn Woord van God en Heilige Schrift. Zonder het Oude Testament kun je Jezus niet begrijpen. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 121-123.128-130.140

In het Oude Testament begint een groot, gelovig leerproces, dat in het Nieuwe Testament een beslissende wending neemt en uitloopt op het einde van de wereld en de wederkomst van Christus. Het Oude Testament is veel meer dan een voorspel op het Nieuwe Testament. De geboden en profetieën voor het volk van het Oude Verbond en de beloften die ze bevatten voor alle mensen, zijn nooit herroepen. In de boeken van het Oude Verbond ligt een onvervangbare schat aan wijsheid en gebeden opgeslagen; met name de Psalmen behoren tot het dagelijkse gebed van de Kerk.

Waarom geeft God zichzelf een naam?

God geeft zichzelf een naam, omdat Hij graag wil worden aangesproken. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 203-213.230-231

God houdt er niet van om incognito te blijven. Hij wil niet vereerd worden als een ‘hoogste wezen’ dat mensen alleen maar aanvoelen of vermoeden. God wil laten weten wie Hij is, Hij wil aangeroepen kunnen worden omdat Hij werkelijk bestaat en daadkrachtig is. In de brandende doornstruik laat God aan Mozes weten hoe Hij heet: zijn heilige Naam is Jhwh (Ex. 3, 14). God zorgt dat zijn volk Hem kan aanspreken, maar tegelijk blijft Hij de God die verborgen is, Hij is als een geheim onder hen aanwezig. Uit eerbied voor God werd (en wordt) in Israël Gods Naam niet uitgesproken, maar vervangen door de titel Adonai (Heer). Precies die titel gebruikt het Nieuwe Testament wanneer het Jezus verheerlijkt als de ware God: ‘Jezus is de Heer’ (Rom. 10, 9).

Wat betekent: ‘Jezus is Gods eniggeboren Zoon’?

Als Jezus zichzelf ‘Gods eniggeboren Zoon’ (enige Zoon (Joh. 3, 16)) noemt en als Petrus en anderen zo over Hem getuigen, dan wil dat zeggen dat van alle mensen alleen Jezus méér dan een mens is. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 441-445.454

Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament (Joh. 1, 14.18)(1 Joh. 4, 9)(Heb. 11, 7) wordt Jezus ‘Zoon’ genoemd. Bij de doop en bij de verheerlijking noemt een stem uit de hemel Jezus de ‘geliefde Zoon’. Jezus openbaart zijn leerlingen de unieke verhouding tussen Hem en de Vader in de hemel: ‘Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren’ (Mt. 11, 27). Dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, wordt duidelijk bij de verrijzenis.

Welke elementen zijn onmisbaar voor een Heilige Mis?

Iedere Heilige Mis (Eucharistieviering) ontvouwt zich in twee hoofddelen: de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1346-1347

In de dienst van het Woord horen wij lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament en het Evangelie. Bovendien is hier ruimte voor de verkondiging en de algemene voorbede. In de daaropvolgende Eucharistieviering worden brood en wijn binnengebracht, geconsecreerd en de gelovigen aangeboden ter Communie.

Hoe is de Heilige Mis opgebouwd?

De Heilige Mis begint met de samenkomst van de gelovigen en de binnenkomst van de priester en de altaardienaren (misdienaren, lectoren, cantoren, enz.). Na de begroeting volgt de algemene schuldbelijdenis, die uitloopt op het Kyrie. Op zondagen (uitgezonderd in de vasten- en de adventstijd) en op de feesten wordt dan het Gloria gezongen of gesproken. Het openingsgebed vormt de inleiding op één of twee lezingen uit het Nieuwe en Oude Testament. Vóór de Evangelielezing klinkt het Halleluja. Na de verkondiging van het Evangelie houdt de priester of diaken op zon- en feestdagen een preek (homilie). Ook alleen op zon- en feestdagen belijdt de gemeenschap het gemeenschappelijke geloof in het Credo, waarop de voorbeden volgen. Het tweede deel van de Heilige Mis begint met de bereiding van de offergaven, die wordt afgesloten met het gebed over de gaven. Het hoogtepunt van de Eucharistieviering is het eucharistische gebed, dat wordt ingeleid door de prefatie en het Sanctus. Nu worden de gaven van brood en wijn in het Lichaam en het Bloed van Christus veranderd. Het hooggebed loopt ten slotte uit in de doxologie, waarna het Gebed des Heren wordt gebeden. Dan volgen het gebed om vrede, het Agnus Dei, het breken van het Brood en het aanbieden van de heilige offergaven aan de gelovigen, wat meestal alleen in de gedaante van het Lichaam van Christus gebeurt. De Heilige Mis eindigt met bezinning, dank, een slotgebed en zegen door de priester. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1348-1355

Het Kyrie luidt:

V Heer, ontferm U (over ons)!
A Heer, ontferm U (over ons)!
V Christus, ontferm U (over ons)!
A Christus, ontferm U (over ons)!
V Heer, ontferm U (over ons)!
A Heer, ontferm U (over ons)!

V Kyrie eleison!
A Kyrie eleison!
V Christe eleison!
A Christe eleison!
V Kyrie eleison!
A Kyrie eleison!

Het Gloria luidt:

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader.
Amen.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.

Het Sanctus luidt:

Heilig, heilig, heilig God, de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid
Hosanna in den hoge.
Gezegend die komt in de naam des heren
Hosanna in de hoge.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Het Agnus Dei luidt:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de Vrede.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Waarom had Jezus zoveel aandacht voor zieken?

Jezus kwam om Gods liefde te tonen. Vaak deed Hij dat daar waar wij ons bijzonder kwetsbaar en bedreigd voelen: in de aantasting van ons leven door ziekte. God wil dat wij aan lichaam en ziel gezond worden, dat we bovendien gelovig worden en zijn komende Koninkrijk zien. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1503-1505

Soms moet je eerst ziek worden om te ontdekken wat wij – gezond of ziek – meer dan alles nodig hebben: God. We hebben geen leven buiten het leven in Hem. Daarom hebben zieken en zondaars een bijzonder gevoel voor het wezenlijke. Al in het Nieuwe Testament zochten vooral de zieken Jezus op; zij probeerden ‘Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit die allen genas’ (Lc. 6, 19).

Waarom is maat houden een deugd?

Maat houden is een deugd omdat mateloosheid op alle terreinen een verwoestende kracht blijkt te zijn. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1809.1838

Wie onmatig is, geeft zich over aan de heerschappij van zijn driften, kwetst anderen door zijn begeerte en berokkent zichzelf schade. In het Nieuwe Testament staan voor ‘matigheid’ woorden als ‘nuchterheid’ en ‘bezonnenheid’.

Kun je uit de Bijbel leren bidden?

De Bijbel is als een bron voor het gebed. Bidden met het woord van God betekent de woorden en gebeurtenissen van de Bijbel voor het eigen gebed gebruiken. ‘Wie de Schrift niet kent, kent Christus niet’ (Hieronymus) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2652-2653

De Heilige Schrift, in het bijzonder de Psalmen en het Nieuwe Testament, zijn een waardevolle schat die de mooiste en sterkste gebeden van de joods-christelijke wereld bevatten. Wanneer we die gebeden spreken, verbindt ons dat met miljoenen biddenden uit alle tijden en culturen, maar vooral met Christus zelf, die in al die gebeden aanwezig is.

Amen

Het woord amen (Hebreeuws: Aman = vast, betrouwbaar zijn) wordt in het Oude Testament overwegend gebruikt in de betekenis van ‘zo zal het zijn’, om het verlangen naar Gods handelen te bekrachtigen of in te stemmen met de lof van God. In het Nieuwe Testament is het vaak het bekrachtigende slotwoord van een gebed. Het vaakst gebruikt Jezus het als een, overigens niet-gangbare, inleiding voor Hij begint te spreken. Hij onderstreept daarmee het gezag van zijn woorden.

Canon

(Latijn: canon = meetsnoer, richtlijn) De verzameling Heilige Schriften van Oude en Nieuwe Testament.

Het OUDE TESTAMENT (46 boeken)

Historische boeken
Genesis (Gen), Exodus (Ex), Leviticus (Lev), Numeri (Num), Deuteronomium (Deut), Jozua (Joz), Rechterst (Rech), Ruth (Rt), Het eerste boek Samuël (1 Sam), Het tweede boek Samuël (2 Sam), Het eerste boek Koningen (1 Kon), Het tweede boek Koningen (2 Kon), Het eerste boek Kronieken (1 Kron), Het tweede boek Kronieken (2 Kron), Ezra (Ezr), Nehemia (Neh), Tobith (Tob), Judith (Judit), Esther (Est), Het eerste boek Makkabeeën (1 Mak), Het tweede boek Makkabeeën (2 Mak)

Wijsheidsboeken en Psalmen
Job (Job), De Psalmen (Ps), Spreuken (Spr), Prediker (Pred), Het Hooglied (Hoogl), Wijsheid van Salomo (Wijsh), Wijsheid van Jezus Sirach (Sir)

De profeten
Jesaja (Jes), Jeremia (Jer), Klaagliederen (Klaag), Baruch (Bar), Ezechiël (Ez), Daniël (Dan), Hosea (Hos), Joël (Jl), Amos (Am), Obadja (Ob), Jona (Jon), Micha (Mi), Nahum (Nah), Habakuk (Hab), Sefanja (Sef), Haggaï (Hag), Zacharia (Zach), Maleachi (Mal)

Het NIEUWE TESTAMENT (27 boeken)

De Evangeliën

Mattheüs (Mt), Marcus (Mc), Lucas (Lc), Johannes (Joh)

De Handelingen van de Apostelen (Hand)

De Brieven van Paulus
aan de christenen van Rome (Rom), eerste brief aan de christenen van Korinthe (1 Kor), tweede brief aan de christenen van Korinthe (2 Kor), brief aan de Galaten (Gal), brief aan de christenen van Efeze (Ef), De brief aan de christenen van Filippi (Fil), brief aan de christenen van Kolosse (Kol), eerste brief aan de christenen van Tessalonica (1 Tess), tweede brief aan de christenen van Tessalonica (2 Tess), eerste brief aan Timotheüs (1 Tim), tweede brief aan Timotheüs (2 Tim), brief aan Titus (Tit), brief aan Filemon (Film), brief aan de Hebreeën (Heb)

De katholieke brieven
brief van Jakobus (Jak), eerste brief van Petrus (1 Pt), tweede brief van Petrus (2 Pt), eerste brief van Johannes (1 Joh), tweede brief van Johannes (2 Joh), derde brief van Johannes (3 Joh), brief van Judas (Jud)

De Apokalyps of Openbaring van Johannes (Openb)

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam