• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Canon

(Latijn: canon = meetsnoer, richtlijn) De verzameling Heilige Schriften van Oude en Nieuwe Testament.

Het OUDE TESTAMENT (46 boeken)

Historische boeken
Genesis (Gen), Exodus (Ex), Leviticus (Lev), Numeri (Num), Deuteronomium (Deut), Jozua (Joz), Rechterst (Rech), Ruth (Rt), Het eerste boek Samuël (1 Sam), Het tweede boek Samuël (2 Sam), Het eerste boek Koningen (1 Kon), Het tweede boek Koningen (2 Kon), Het eerste boek Kronieken (1 Kron), Het tweede boek Kronieken (2 Kron), Ezra (Ezr), Nehemia (Neh), Tobith (Tob), Judith (Judit), Esther (Est), Het eerste boek Makkabeeën (1 Mak), Het tweede boek Makkabeeën (2 Mak)

Wijsheidsboeken en Psalmen
Job (Job), De Psalmen (Ps), Spreuken (Spr), Prediker (Pred), Het Hooglied (Hoogl), Wijsheid van Salomo (Wijsh), Wijsheid van Jezus Sirach (Sir)

De profeten
Jesaja (Jes), Jeremia (Jer), Klaagliederen (Klaag), Baruch (Bar), Ezechiël (Ez), Daniël (Dan), Hosea (Hos), Joël (Jl), Amos (Am), Obadja (Ob), Jona (Jon), Micha (Mi), Nahum (Nah), Habakuk (Hab), Sefanja (Sef), Haggaï (Hag), Zacharia (Zach), Maleachi (Mal)

Het NIEUWE TESTAMENT (27 boeken)

De Evangeliën

Mattheüs (Mt), Marcus (Mc), Lucas (Lc), Johannes (Joh)

De Handelingen van de Apostelen (Hand)

De Brieven van Paulus
aan de christenen van Rome (Rom), eerste brief aan de christenen van Korinthe (1 Kor), tweede brief aan de christenen van Korinthe (2 Kor), brief aan de Galaten (Gal), brief aan de christenen van Efeze (Ef), De brief aan de christenen van Filippi (Fil), brief aan de christenen van Kolosse (Kol), eerste brief aan de christenen van Tessalonica (1 Tess), tweede brief aan de christenen van Tessalonica (2 Tess), eerste brief aan Timotheüs (1 Tim), tweede brief aan Timotheüs (2 Tim), brief aan Titus (Tit), brief aan Filemon (Film), brief aan de Hebreeën (Heb)

De katholieke brieven
brief van Jakobus (Jak), eerste brief van Petrus (1 Pt), tweede brief van Petrus (2 Pt), eerste brief van Johannes (1 Joh), tweede brief van Johannes (2 Joh), derde brief van Johannes (3 Joh), brief van Judas (Jud)

De Apokalyps of Openbaring van Johannes (Openb)

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam