• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door de Heilige Geest aangespoord nodigden de apostelen allen uit om hun leven te veranderen, zich te bekeren en het doopsel te ontvangen.

Onmiddellijk na het Pinkstergebeuren sprak Petrus op overtuigende wijze tot de menigte: “Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: ‘Wat moeten wij doen, mannen broeders?’ Petrus gaf hun ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen”(Hand. 2, 37-38). En hij doopte die dag ongeveer drieduizend mensen. Ook na de genezing van de lamme sprak Petrus tot het volk en hij herhaalde: “Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist” (Hand. 3, 19)

De bekering tot Christus is verbonden met het doopsel, niet alleen vanwege de praktijk van de Kerk, maar door de wil van Christus, die uitgenodigd heeft om alle volkeren tot zijn leerlingen te maken en te dopen Vgl. Mt. 28, 19 . Dat is ook zo vanwege de intrinsieke eis om de volheid van het nieuwe leven in Hem te ontvangen: “Voorwaar, voorwaar”, zegt Jezus tot Nikodemus, “als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan” (Joh. 3, 5)

Het doopsel doet ons herboren worden tot het leven van kinderen van God, het verenigt ons met Jezus Christus en het zalft ons met de Heilige Geest. Het is niet een simpele bezegeling van de bekering, als het ware een uiterlijk teken dat de bekering aantoont en verzekert, maar het sacrament, dat de nieuwe geboorte uit de Geest betekent en bewerkt, reële en onverbreekbare banden met de Drieëenheid smeedt en tot ledematen maakt van het lichaam van Christus dat de Kerk is.

Dat alles dient in herinnering gebracht te worden, omdat niet weinigen juist daar waar de missie ad gentes zich ontplooit, geneigd zijn om de bekering tot Christus los te maken van het doopsel, dat niet nodig wordt geacht. Het is waar dat in bepaalde milieus sociologische elementen bestaan die de echte gelovige betekenis van het doopsel verduisteren. Dat komt door diverse historische en culturele factoren, die weggenomen moeten worden waar zij nog bestaan, opdat het sacrament van de geestelijke wedergeboorte in heel zijn waarde verschijnt. De plaatselijke kerkelijke gemeenschappen moeten zich aan deze taak wijden. Het is ook waar dat niet weinig mensen verklaren met Christus en zijn boodschap verbonden te zijn, maar niet op sacramentele wijze gebonden willen worden, omdat zij vanwege hun eigen vooroordelen of de schuld van de christenen er niet in slagen de ware natuur te zien van de Kerk die een mysterie van geloof en liefde is Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 6-9. Ik wil deze mensen aansporen om zich geheel voor Christus open te stellen, terwijl ik hen eraan herinner dat Christus door wie zij zich aangetrokken voelen, zelf de Kerk gewild heeft als “plaats” waar zij Hem in feite kunnen ontmoeten. Tegelijk nodig ik de gelovigen en de christelijke gemeenschappen uit om door hun nieuwe leven van Christus te getuigen.

Iedere bekeerling is ongetwijfeld een geschenk aan de Kerk en brengt een ernstige verantwoordelijkheid voor haar mee, niet alleen omdat hij op het doopsel voorbereid moet worden door het catechumenaat en vervolgens begeleid moet worden met godsdienstonderricht, maar ook omdat hij, vooral als hij volwassen is, in de gemeenschap nieuwe energie inbrengt, alsmede het geloofsenthousiasme en het verlangen om in de Kerk evangelisch leven te vinden. Het zou voor hem een ontgoocheling zijn als hij na zijn intrede in de kerkgemeenschap daarin een leven zonder vuur en zonder tekenen van vernieuwing vond. Wij kunnen niet de bekering preken als wij niet iedere dag onszelf bekeren.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam