• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Al degenen die in Christus leven, zijn geroepen actieve deelnemers te worden aan het voortdurende proces van de verlossing. Ingevoegd in het Lichaam van Christus, zetten zij Zijn werk voort en treden daarbij in een nauwere eenheid met Hem. Net zoals Hij een teken van tegenspraak was, op dezelfde manier worden de individuele christen en de hele kerk tekens van tegenspraak wanneer zij, te midden van lijden en bekoringen, strijden tegen de machten van zonde en vernietiging. De gelovigen zijn met de Heer verenigd dankzij hun gebed (2 Kor. 1, 11)(1 Tim. 2, 1-4), hun werken (1 Kor. 3, 9-14), en hun lijden, Vgl. 2 Kor. 4, 10-11 Vgl. Kol. 1, 24 die allemaal verlossende waarde hebben wanneer ze verenigd zijn met een opgenomen in het handelen van Christus zelf. Aangezien iedere verdienstelijke menselijke handeling door de goddelijke genade geïnspireerd en geleid wordt, kon Augustinus verklaren dat God wil dat Zijn gave onze verdiensten worden. Vgl. H. Augustinus, De genade en de vrije wilskeuze, De gratia et libero arbitrio. c. 8, 20: PL 44, 893 Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 28

De gemeenschap van de heiligen houdt een uitwisseling in van lijden, eerbewijzen en vreugden, gebeden en voorbeden, tussen alle leden van het Lichaam van Christus, met inbegrip van degenen die ons in de glorie zijn voorgegaan. ”Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde. Welnu, gij zijt het Lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit Lichaam” (1 Kor. 12, 26-27).

Met het oog op de onderlinge verzoening van de christenen in het Lichaam van Christus, is het lijden van ieder een deelname aan het verlossende lijden van Christus. Door te lijden in dienst van het evangelie vult de christen in zijn vlees aan ”wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van Zijn lichaam, dat is de kerk” (Kol. 1, 24). De gelovigen ontvluchten het lijden niet, maar beschouwen het als een werkzaam middel om zich met het kruis van Christus te verenigen. Het wordt voor hen een voorbede via Christus en de kerk. Verlossing houdt een aanvaarden van het lijden met de Gekruisigde in. Uitwendige ellende wordt verlicht door de troost van Christus’ beloften en een voorsmaak van de eeuwige zaligheid.

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam