• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uit dit getuigenis van bruidelijke liefde jegens Christus, waardoor heel de heilswaarheid van het Evangelie op een bijzondere manier onder de mensen zichtbaar wordt, vloeit ook als een wezenlijk aspect van uw roeping, beminde broeders en zusters, de deelneming aan het apostolaat van de Kerk voort, haar universele zending welke onder alle volkeren tegelijkertijd op zoveel verschillende manieren wordt volbracht en door zo veelvoudige gaven die God verleent. Uw bijzondere zending ligt in het verlengde van de zending van de apostelen, die de Heer uitzond 'over heel de wereld' om 'alle volkeren tot leerlingen te maken', Vgl. Mt. 29, 19 en zij is eveneens verbonden met de zending van de hiërarchie. In het apostolaat dat door Godgewijde personen wordt uitgeoefend, wordt hun bruidelijke liefde voor Christus op een bijna organische wijze een liefde voor de Kerk als Lichaam van Christus, voor de Kerk als volk van God, voor de Kerk die tegelijk bruid en moeder is.

De vele verschillende manieren waarop Godgewijde personen door het apostolaat hun liefde jegens de Kerk verwerkelijken, zijn moeilijk te beschrijven of zelfs maar op te noemen. Dat apostolaat is altijd het resultaat van de bijzondere gave van uw stichters, een gave die, van God ontvangen en door de Kerk goedgekeurd, voor de hele gemeenschap een charisma is geworden. Die gave beantwoordt aan de verschillende noden van de Kerk en alle perioden van de wereldgeschiedenis, en wordt op haar beurt voortgezet en bekrachtigd in het leven van de religieuze gemeenschappen als een van de blijvende elementen van het leven en het apostolaat van de Kerk. Bij elk van die elementen, op elk gebied - zowel dat van de contemplatie welke het apostolaat bevrucht als dat van de rechtstreeks apostolische actie - begeleidt u de voortdurende zegen van de Kerk, en tegelijk haar pastorale en moederlijke bezorgdheid voor de geestelijke identiteit van uw leven en voor de juistheid van uw handelen binnen de grote universele gemeenschap van roepingen en charisma's van heel het volk van God. Zowel door elk van de instituten afzonderlijk als door hun 'organische' opname in de universele zending van de Kerk wordt de verlossingseconomie bijzonder in het licht gesteld waarvan ieder van u, beminde broeders en zusters, het teken, het diepe merkteken, in u draagt op grond van uw toegewijd zijn aan God en professie van de evangelische raden.

Daarom blijft het echt fundamentele apostolaatswerk, ook al zijn de verschillende werken van apostolaat waaraan u uzelf geeft buitengewoon belangrijk, altijd wat u bent (en tegelijk wie u bent) binnen de Kerk. Van ieder van u kunnen met recht deze woorden van de apostel worden gezegd: 'Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God'. (Kol. 3, 3) En tegelijk moogt gij door het feit dat u 'met Christus verborgen in God' zijt, de woorden van de Meester zelf op uzelf toepasbaar achten: 'Zo moet uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is'. (Mt. 5, 16) Voor dat licht, dat u moet doen 'stralen voor het oog van de mensen' is voor u het getuigenis van onderlinge liefde van groot belang, verbonden met de broederlijke geest van elke gemeenschap, want de Heer heeft gezegd: 'Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart'. (Joh. 13, 35)

Het wezenlijk gemeenschapskarakter van uw religieus leven, gevoed door de leer van het Evangelie, de heilige liturgie en vooral de Eucharistie, vormt een bevoorrechte manier om deze tussenpersoonlijke en sociale dimensie te verwezenlijken: wanneer u voor elkaar zorg draagt, elkanders lasten draagt, toont u door uw eensgezindheid dat u Christus' aanwezigheid geniet. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 15 Voor uw apostolaat in de Kerk is het van groot belang dat uw gemoed voortdurend wordt bewogen door de noden en het lijden van de mens, die in de wereld van vandaag zo openlijk en grimmig aan de dag treden. Want de apostel leert ons: 'Draagt elkanders lasten, zo zult gij de wet van Christus volbrengen'; (Gal. 6, 2) en hij voegt hieraan toe 'liefde vervult de gehele wet'. (Rom. 13, 10)

Uw zending moet zichtbaar zijn; de band waarmee zij met de Kerk verbonden is, moet hecht zijn, zelfs zeer hechtl' Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 675. 3. Dit wordt in het kerkelijk wetboek uitdrukkelijk vermeld, wanneer het gaat om de apostolische activiteit.

Moge door alles wat ge doet, en vooral door alles wat gij zijt, deze waarheid worden verkondigd .. en bevestigd: 'Christus heeft de Kerk liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd', (Ef. 5, 25) een waarheid die ten grondslag ligt aan heel de verlossingseconomie. En moge uit Christus, de Verlosser van de wereld, ook de onuitputtelijke bron ontspringen van uw liefde voor de Kerk!

Document

Naam: REDEMPTIONIS DONUM
Aan de vrouwelijke en mannelijke religieuzen over hun roeping in het licht van het Mysterie van de Verlossing
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 5, p. 1-11
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam