• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KINDEREN, EEN GESCHENK VAN GOD VOOR DE TOEKOMST VAN DE MENSHEID
Boodschap voor het einde van de Ramadan, Îd al-Fitr 1425 A.H. / 2004 A.D.

Beste vrienden,
Ook dit jaar wil ik u, in de periode dat u zich voorbereidt op de viering van 'Id al-Fitr ter afsluiting van de Ramadanmaand, de allerbeste wensen overbrengen namens de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, het orgaan van zijne heiligheid de paus voor de betrekkingen met mensen van andere religies. Veel christenen hebben in hun gebeden aan u gedacht en zijn in gedachten bij u in deze vastenmaand, een maand die zo'n belangrijke plaats inneemt in het leven van uw gemeenschap. U leert uw kinderen al zo jong mogelijk om deze vastenmaand in acht te nemen en kweekt daarmee in hen een besef van God en een geest van religieuze gehoorzaamheid en helpt hen tegelijkertijd om hun wilskracht te versterken en zelfdiscipline te ontwikkelen. Op die manier is het gezin bij uitstek de plek waar uw kinderen hun eerste religieuze onderricht krijgen.
Deze keer wil ik graag aandacht vragen voor kinderen in het algemeen en de plaats die er op verschillende momenten in hun leven voor hen moet worden ingeruimd, door hun ouders, in het gezin en in de samenleving. Ieder kind heeft een onvervreemdbaar recht op leven en, voor zover mogelijk, het recht op een warme plek binnen een natuurlijk, stabiel gezin. Alle kinderen hebben bovendien het recht op voeding, kleding en bescherming, en verder ook op onderwijs, zodat zich in hen, en zij later in zichzelf, optimale capaciteiten kunnen ontwikkelen. In dat perspectief heeft het kind, wanneer het ziek is of slachtoffer van een ongeval, recht op alle benodigde zorg. Het leven van het kind is, net als het leven van ieder mens, heilig.
U beschouwt het kind als een zegen van God, in het bijzonder voor de ouders. Als christenen delen wij die religieuze overtuiging met u, maar ons christelijke geloof leert ons ook om het kind te zien als een voorbeeld voor onze relatie met God. Jezus heeft ons de eenvoud, het vertrouwen, de volgzaamheid en levendigheid van het kind ten voorbeeld gesteld en ons op die manier laten zien hoe wij in een vertrouwensvolle gehoorzaamheid aan God moeten leven.
Bij verschillende gelegenheden hebben vertegenwoordigers van de Heilige Stoel en van landen met een overwegend islamitische bevolking de afgelopen jaren op internationale fora gezamenlijk fundamentele menselijke waarden verdedigd. Het ging vaak om de bescherming van de rechten van hen die het zwakste zijn, en met name van het gezin als de natuurlijke omgeving waarin kinderen worden gekoesterd en waar hun rechten het beste gewaarborgd zijn.
Hoewel het kind, in elk geval in bepaalde delen van de wereld en op bepaalde terreinen van het leven, geprofiteerd heeft van de vooruitgang in de respectering van mensenrechten, zijn er nog steeds vele misstanden die lijden teweegbrengen. Te veel kinderen worden gedwongen tot zware arbeid die een bedreiging vormt voor hun fysieke en psychologische ontwikkeling, hen belemmert om naar school te gaan en hun daarmee berooft van het onderwijs waarop zij recht hebben. Vele anderen worden ingelijfd bij het leger of betrokken bij oorlogen en conflicten. Kinderen zijn ook als eerste het slachtoffer van de toename van seksueel misbruik en prostitutie in de afgelopen jaren.

Kinderen zijn bovenal het slachtoffer van bepaalde veranderingen in de samenleving. Wanneer een gezin uit elkaar valt, lijden in de eerste plaats de kinderen daaronder. Bij het toenemende drugsgebruik en de drugshandel zijn, met name in arme landen, vaak kinderen betrokken, die daar grote schade van ondervinden. Ook de verwerpelijke handel in organen treft kinderen en het drama van de ziekte AIDS betekent vaak dat zij al vanaf hun geboorte besmet zijn.

Ten overstaan van het kwaad dat onze kinderen treft, beste vrienden, moeten wij de handen ineenslaan en de mensen herinneren aan de waardigheid van ieder mens, wiens bestaan immers door God zelf is gewild. Wij moeten ons onvermoeibaar verzetten tegen alles waardoor het kind wordt verlaagd, en met alle kracht die we kunnen vergaren de structuren van de zonde - om een term van paus Johannes Paulus II te gebruiken - bestrijden. Wij realiseren ons dat de toekomst van de mensheid afhankelijk is van de toekomst van de kinderen. Ik hoop dan ook dat onze gemeenschappelijke inspanningen ten behoeve van de kinderen zich voortzetten en zelfs nog verder toenemen. Op die manier zullen wij eens te meer bewijzen dat religie een heilzame uitwerking kan hebben voor heel de menselijke gemeenschap.
Mogen uw kinderen zich tijdens deze Ramadanmaand sterk betonen in het doen van goede werken. En mogen zij tegelijkertijd leren om weerstand te bieden aan valse beloften van geluk en vluchtige genoegens en daarmee een grotere innerlijke vrijheid opbouwen en volmaakter worden in hun ootmoedigheid voor God. Mogen zij op die manier in hun leven getuigen van het belang van religieuze waarden. Ik wil u nogmaals verzekeren dat ik voor u en uw kinderen bid tot de almachtige en genadige God. Moge God zijn zegeningen over u uitstorten. Moge Hij uw families sterken en maken dat zij zich voluit ten dienste stellen van de glorie van zijn naam. Moge Hij u allen zijn vrede schenken.
Aartsbisschop Michael L. Fitzgerald
Voorzitter

Document

Naam: KINDEREN, EEN GESCHENK VAN GOD VOOR DE TOEKOMST VAN DE MENSHEID
Boodschap voor het einde van de Ramadan, Îd al-Fitr 1425 A.H. / 2004 A.D.
Soort: Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Auteur: Aartsbisschop Michael L. Fitzgerald
Datum: 5 november 2004
Copyrights: © 2004, www.rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam