• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Propositio 30 - Formation
Om volwassenen te helpen te groeien in een levend geloof, stellen onze Kerken van het Midden-Oosten voor dat er, waar deze nog ontbreken, centra voor catechese worden opgericht. Voortdurende vorming en samenwerking tussen de verschillende Kerken op het niveau van de leken, de seminaries en van de universiteiten zijn onontbeerlijk. Al deze centra zouden open moeten staan voor alle Kerken. Met name catechisten moeten goed worden voorbereid door een passende vorming die rekening houdt met de huidige problemen en uitdagingen.

Alle gedoopten moeten bereid zijn rekenschap af te leggen van hun geloof in Jezus Christus en geëngageerd om zonder schroom maar ook zonder aanstoot te geven het Evangelie te verkondigen. Vorming moet gericht zijn op de viering van de mysteriën, weten, leven en handelen. Homilieën moeten goed worden voorbereid, gebaseerd zijn op het Woord van God en verbonden met het echte leven. Het is belangrijk dat de vorming studie bevat van moderne technologie en communicatiewetenschappen. Leken moeten in de samenleving vastberaden getuigen van Christus. De basis die hen in staat stelt zulke getuigen te worden, kan worden gevonden in Katholieke scholen, die altijd al zijn erkend als de meest belangrijke middelen tot religieus onderwijs voor Katholieken en voor een sociale vorming die leidt tot wederzijds begrip onder alle leden van de samenleving.

Op het niveau van de universiteit moedigen we het aan dat er een vereniging wordt gesticht van hoger onderwijsinstellingen met bijzondere aandacht voor de sociale leer van de Kerk.

Propositio 31 - Pastorale werkers
Voor de vorming van leiders en pastoraal werkers op verschillende gebieden bevelen wij het aan dat er in elk land interkerkelijke vormingscentra worden opgericht die gebruik maken van de nieuwe audiovisuele communicatietechnologie.

De hulpmiddelen die zij voortbrengen, zouden on-line en op DVD beschikbaar moeten zijn om hen zo goedkoop mogelijk te maken en voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te stellen.

Propositio 32 - Katholieke scholen en onderwijsinstellingen
De synodevaders moedigen het aan dat Katholieke scholen en onderwijsinstellingen trouw blijven aan hun missie, nieuwe generaties te onderwijzen in de geest van Christus en in menselijke en evangelische waarden en hun cultuur te verstevigen van openheid, vrolijkheid, verantwoordelijkheid en van zorg voor de armen en invaliden. Ondanks de moeilijkheden nodigen de synodevaders hen uit de onderwijskundige missie van de kerk te handhaven en de ontwikkeling van jonge mensen te bevorderen die de toekomst van onze samenlevingen zijn. Gegeven hoe belangrijk de rol van deze instellingen is voor het algemeen welzijn, herinneren we hen, die zich in de ervoor verantwoordelijke posities bevinden, eraan om hen hun hulp aan te bieden.
Propositio 33 - Media

De synodevaders hebben het centrale belang opgemerkt van de nieuwe communicatiemiddelen voor Christelijke vorming in het Midden-Oosten en voor de verkondiging van het geloof. Dit zijn communicatienetwerken die de belofte in zich dragen van bijzondere kansen voor de verbreiding van het onderricht van de Kerk.

In concreto bepleiten de synodevaders hulp aan en handhaving van de bestaande structuren op dit gebied, zoals onder andere “Télé-lumière-Noursat”, “la Voix de la Charité”, om zo de doelstellingen te verwezenlijken waarvoor zij in een kerkelijke geest zijn opgericht. Sommige synodevaders wilden zelfs de oprichting ondersteunen van een mediastad voor Noursat, zowel regionaal als internationaal.

Van harte doen de synodevaders de leiders van de audiovisuele structuren in onze Kerken de aanbeveling:

  • een team op te richten met technische en theologische expertise;
  • Bijbelse vormingsprogramma’s op te zetten voor pastorale doeleinden; en
  • ondertiteling in het Turks en Farsi te gebruiken voor Christenen in Turkije en Iran.
Propositio 34 - Missie

Onze Oosterse Katholieke Kerken, erfgenamen van een apostolische geest die de Blijde Boodschap naar verre landen heeft gebracht, wordt in gebed gevraagd hun missionaire geest door vorming en zending te vernieuwen. De urgentie van de missie zowel ad intra als ad extra is een stimulans voor de Kerken.

Propositio 35 - Het gezin
Het gezin, de kern van de samenleving en de “Huiskerk”, moet, vooral in steden, steeds worden vergezeld en ondersteund, ook bij problemen en moeilijkheden. Om deze doelstelling te verwezenlijken, moeten we betere voorzieningen treffen in centra voor de voorbereiding op het huwelijk, voor hulpverlening en begeleiding, spirituele en menselijke begeleiding van jonge gezinnen en voor hun voortdurende pastorale ondersteuning, vooral voor wie in moeilijke omstandigheden verkeert (emotionele moeilijkheden, invaliditeit, drugs enz.). Het ontvangen en goed opvoeden van kinderen zou moeten worden aangemoedigd. Het gebruik van huisbezoeken door pastoors zou nieuw leven moeten worden ingeblazen.
Propositio 36 - Jeugd

“De jeugd is de toekomst van de Kerk”, zei Paus Johannes Paulus II. Ook Zijne Heiligheid, Paus Benedictus XVI, bemoedigt de jeugd: “Laat jezelf niet ontmoedigen, ondanks de moeilijkheden, en geef je dromen niet op! Koestert in plaats daarvan in jullie hart een sterk verlangen naar broederschap, gerechtigheid en vrede. De toekomst ligt in de hand van wie krachtige redenen voor leven en hoop weet te zoeken en te vinden.” Paus Benedictus XVI, Boodschap, 25e Wereldjongerendag, Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? (Mc. 10, 17) (22 feb 2010), 7. Bovendien roept hij hen op om missionarissen en getuigen te zijn in hun samenleving en in hun manier van leven; om hun geloof te verdiepen en te groeien in hun kennis van Jezus Christus, hun Ideaal en Voorbeeld, zodat ze met Hem deelhebben in de verlossing van de wereld.

De synodevaders verplichten zich:

  • te luisteren naar hen zodat ze kunnen antwoorden op hun vragen en noden;
  • hun noodzakelijke spirituele en theologische vorming veilig te stellen, geschikt om hen in hun werk te helpen;
  • met hen bruggen van dialoog te bouwen zodat de muren van scheiding en afzondering in samenlevingen worden neergehaald; en
  • hun creativiteit en deskundigheid te gebruiken om Christus, collega’s en hun samenleving te dienen.
Propositio 37 - Een nieuwe evangelisatie
Onze Kerken worden opgeroepen de mentaliteit aan te nemen van een Nieuwe Evangelisatie door rekening te houden met de culturele en sociale context waarin mensen vandaag leven, werken en handelen. Dit vereist een diepgaand gesprek en vernieuwing in het licht van het Woord van God en de Sacramenten, vooral Verzoening en Eucharistie.
Propositio 38 - Sociale leer

De synodevaders bevelen het dringend aan dat de sociale leer van de Kerk wordt verbreid, wat vaak tekortschiet. Het is een integraal onderdeel van de vorming in het geloof. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en het Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)
zijn op dit gebied belangrijke bronnen.

De synodevaders verzoeken dringend dat de bisschoppenconferenties van elk land een episcopale commissie vormt om het sociale betoog van de Kerk voor te bereiden en te verbreiden waarbij wordt uitgegaan van het onderricht van de Kerk, de verschillende standpunten van de Heilige Stoel ten aanzien van actuele zaken en van de feitelijke omstandigheden waarvoor elk land zich gesteld ziet.

De synodevaders bevelen dringend aan dat de Oosterse Kerken zorg dragen voor ouderen, immigranten, voor vluchtelingen die veel verschillende sociale noden hebben, en met name voor invalide mensen, waarbij de nodige structuren moeten worden opgezet om tegemoet te komen aan hun noden en om hun maatschappelijke integratie te faciliteren.

Christenen moet, trouw aan God de Schepper, de bescherming van de natuur en van het milieu ter harte gaan, en zij roepen regeringen en alle mannen en vrouwen van goede wil op hun inspanningen te bundelen ter bescherming van de schepping.

Document

Naam: LIJST VAN 44 VOORSTELLEN VAN DE SYNODE OVER HET MIDDEN-OOSTEN
Aangeboden aan de H. Vader
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 23 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert. vanuit de niet-officiële Engelstalige versie in opdracht van Kerk in Nood gemaakt door Camiel
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam