• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Propositio 16 - Communio binnen de Katholieke Kerk

“De heilige katholieke Kerk, het mystieke Lichaam van Christus, bestaat uit gelovigen, die organisch zijn verbonden door hetzelfde geloof, dezelfde sacramenten en hetzelfde bestuur, en die, aaneengesloten in verschillende hiërarchisch verbonden groeperingen, de particuliere Kerken of ritussen vormen. Tussen deze bestaat er een bewonderenswaardige gemeenschap, zodat de verscheidenheid in de Kerk aan haar eenheid geen afbreuk doet, maar deze juist beter laat uitkomen.” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 2. Om deze gemeenschappelijkheid te versterken, bevelen wij aan:

 1. de instelling van een commissie van samenwerking tussen de Katholieke hiërarchieën van het Midden-Oosten, die verantwoordelijk zal zijn voor de bevordering van een gedeelde pastorale strategie, een beter begrip van elkaars tradities, interrituele instituties en van gezamenlijke charitatieve organisaties;
 2. het organiseren van regelmatige ontmoetingen tussen Katholieke hiërarchieën uit het Midden-Oosten;
 3. het delen van materiële hulpbronnen tussen rijke en arme diocesen;
 4. de stichting van een priesterlijke vereniging, Paus Pius XII - Encycliek
  Fidei donum
  Over de toestand van de Afrikaanse missie
  (21 april 1957)
  , voor de wederzijdse ondersteuning van eparchieën en Kerken.
Propositio 17 - Nieuwe kerkelijke bewegingen
Een aantal synodevaders erkent dat de nieuwe kerkelijke bewegingen in de Westerse traditie, die steeds meer aanwezig zijn in de Kerken van het Midden-Oosten, een gave zijn van de Geest aan de hele Kerk. Om het charisma van deze bewegingen te helpen de Kerk op te bouwen, horen hun leden hun eigen charisma gestalte te geven waarbij zij goed rekening houden met de cultuur, geschiedenis, liturgie en spiritualiteit van de plaatselijke Kerk. Hiervoor wordt deze bewegingen gevraagd zonder uitstel aan het werk te gaan samen met de plaatselijke bisschop en zijn pastorale aanwijzingen te volgen. Voor de Katholieke hiërarchie van elk land van het Midden-Oosten zou het wenselijk zijn een gemeenschappelijk pastoraal standpunt uit te werken over de betreffende bewegingen, over hun integratie en pastorale activiteit.
Propositio 18 - De jurisdictie van de patriarchen
Buiten het patriarchale territorium is het, om de gemeenschappelijkheid te handhaven van de Oosterse gelovigen met hun patriarchale Kerken en om hen geschikte pastorale diensten te verlenen, wenselijk de vraag te bestuderen of de jurisdictie van de Oosterse Patriarchen kan worden uitgebreid zodat het de leden van hun Kerken omvat, waar zij in de wereld ook zijn, en wel met het oog op het treffen van geschikte maatregelen.
Propositio 19 - De situatie van de Katholieke gelovigen in de Golfregio
In een geest van gemeenschappelijkheid en omwille van de gelovigen, zou het wenselijk zijn een commissie in te stellen die de vertegenwoordigers samenbrengt van de desbetreffende dicasterieën, de betrokkenen van de apostolische vicarissen van de streek en de vertegenwoordigers van de Kerken sui iuris. Deze commissie zou verantwoordelijk zijn voor het bestuderen van de situatie van de Katholieke gelovigen in de landen aan de Golf en van het kerkelijk rechtsgebied, en zou voorstellen doen aan de Heilige Stoel die zij bruikbaar acht voor de bevordering van pastorale activiteiten.
Propositio 20 - Roepingen

Roepingenwerk veronderstelt:

 • gebeden voor roepingen in het gezin, in de parochie enz.;
 • bevordering van het Christelijke leven in gezinnen om de ontwikkeling van roepingen mogelijk te maken;
 • de instelling van roepingencommissies in elk diocees waarbij priesters, gewijde mannen en vrouwen en leken ontmoetingen organiseren voor jonge mensen om aan hen de verschillende roepingen in de Kerk te presenteren en om zicht te krijgen op hun verschillen;
 • het ontwerpen van een plan voor spirituele vorming van jonge mensen die betrokken zijn in de kerkelijke bewegingen;
 • het meer bewust maken van parochies en scholen omtrent de verschillende soorten roepingen, de priesterlijke, de gewijde en die voor leken;
 • het onderhouden of waar mogelijk opzetten van kleinseminaries;
 • het oproepen van priesters en gewijde mannen en vrouwen te getuigen vanuit de samenhang van wat zij in hun leven zeggen en doen;
 • het intensiveren van een kerkelijke communio tussen priesters, wat een openheid vereist voor de verschillende pastorale noden van de diocesen. Dit kan een remedie zijn tegen het kleine aantal priesters in sommigen diocesen; en
 • het aantrekken van jonge mensen tot het gewijde leven door het voorbeeld van een diep, stralend en gelukkig spiritueel leven.
Propositio 21 - De Arabische taal
De ervaring van de synode voor het Midden-Oosten heeft het belang benadrukt van de Arabische taal, vooral dat ze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het theologische en spirituele denken van de universele Kerk, en in het bijzonder het belang van het patrimonium van Arabische Christelijke literatuur.

Er werd voorgesteld meer gebruik te maken van de Arabische taal in de grotere instituties van de Heilige Stoel en hun officiële bijeenkomsten zodat Christenen met een Arabische cultuur toegang hebben tot informatie van de Heilige Stoel in hun moedertaal.

Document

Naam: LIJST VAN 44 VOORSTELLEN VAN DE SYNODE OVER HET MIDDEN-OOSTEN
Aangeboden aan de H. Vader
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 23 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert. vanuit de niet-officiële Engelstalige versie in opdracht van Kerk in Nood gemaakt door Camiel
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam