• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
”Bemind bij God en bij de menschen, wiens gedachtenis in eere blijft,” Vgl. Eccl. 45, 1 is hij in dit land verschenen als vader, leeraar, wetgever, die een voorbeeld gaf van verheven deugden. Aan hem danken de Nederlanders dat kostbare erfdeel van een kloek en levend geloof, dat gloeit van liefde, dat gestaald wordt door krachtige tucht, en dat hen – anderen ten voorbeeld – drijft tot missioneringsarbeid, opdat in heidensche landen gebracht worde het overwinningsteeken van het heilbrengende kruis en wijd en zijd strale het licht van de hemelsche waarheid. Mogen ook zij, die van de waarheid verwijderd zijn en die toch ook Willibrord als hun vader en leidsman eeren, dezen apostolischen stoel ”de wortel en moeder der katholieke Kerk” H. Cyprianus van Carthago, Brieven, Epistolae. 48 ad Cornelium, waarmee hij zoo innig verbonden was, spoedig eerbiedigen, als de onfeilbare leerares. De Kerk treurt over hen, die van haar zijn afgescheiden door de ongunst van een rampzalig tijdsbestek. Dat toch alle katholieke uit ijver voor den waren godsdienst, onder uw aansporing en voorlichting, steeds hun krachten blijven inspannen om hen door de overredende kracht der ware leer, der liefde en der rechtschapenheid te brengen tot den eenen schaapstal van Christus, tot de volheid van het ongerepte geloof, tot het gelukkig herstel ener broederlijke eensgezindheid.

Document

Naam: SOLEMNES HONORES
Aan het Nederlands episcopaat over het eeuwfeest van St. Willibrord
Soort: Paus Pius XII - Brief
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 9 september 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 75-78
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam