• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Naar een authentieke vernieuwing van het religieuze leven

Dierbare zonen en dochters in Christus, om zich te vernieuwen, moet het religieuze leven zich in bijkomstigheden aanpassen aan bepaalde veranderingen die zich steeds sneller en omvangrijker in de maatschappij voordoen. Die taak zult u echter niet kunnen volvoeren zonder behoud van de door de Kerk erkende duurzame levensvormen, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 43 wanneer u niet de ware roeping van uw instituten ongerept bewaart en vernieuwt. De aanpassing immers van een levend wezen aan zijn omgeving ligt niet in het prijsgeven van zijn eigen identiteit, maar veeleer in de bevestiging van zijn eigen speciale levenskracht. Door een diep begrip voor de tendensen en eisen van de moderne mens moet u ervoor zorgen, dat uit u als het ware wateren van nieuwe bezielende kracht ontspringen. Dat is een taak die wel in staat is het hart te inspireren, ondanks alle moeilijkheden.

Nood aan een evangelisch getuigenis in de wereld van vandaag

Een brandende en benauwende kwestie houdt ons vandaag bezig, namelijk hoe de evangelische boodschap te doen doordringen in de brede lagen van de maatschappij; hoe te handelen bij die rangen en standen waar de nieuwe cultuur wordt gemaakt, waar het nieuwe beeld van de mens wordt gevormd die meent geen verlossing meer nodig te hebben. Omdat allen zijn geroepen tot de beschouwing van het mysterie van het heil, zult u wel begrijpen, welk een zware plicht op het leven van ieder van u rust ten aanzien van deze problemen, welk een krachtige aansporing ook uw leven ontvangt om uw apostolische ijver in daden om te zetten. Geliefde religieuzen, volgens de wijze die de goddelijke roeping van uw geestelijke familie vraagt, moet u met alle aandacht het oog gericht houden op de nood van de mensen, hun moeilijkheden en zoeken, en te midden van hen door gebed en actie de werkdadigheid van de blijde boodschap van liefde, gerechtigheid en vrede verkondigen. Het verlangen waarmee de gehele mensheid een leven wenst te leiden van groter onderlinge liefde, hetzij van mens tot mens, hetzij van naties onderling, vereist op de eerste plaats, dat de zeden, de mentaliteit en het geweten veranderen. Deze taak, die op het volk van God als geheel rust, rust speciaal op u. Hoe kan dit alles echter op de juiste wijze tot stand komen, wanneer de smaak voor het bovennatuurlijke, die uit een zekere godservaring voortspruit, ontbreekt? Dit stelt duidelijk in het licht, dat de echte vernieuwing van het religieuze leven van het grootste belang is voor de vernieuwing van de Kerk zelf en de wereld.

Levende getuigen van de liefde voor de Heer

Indien ooit, dan heeft de wereld vooral nu behoefte aan mannen en vrouwen die geloven in het woord van God, zijn verrijzenis en het eeuwig leven, en wel zo, dat zij heel hun aardse leven in dienst stellen van de verkondiging van de realiteit van die liefde die aan alle mensen wordt aangeboden. De Kerk is in de loop van haar geschiedenis steeds weer tot nieuw leven gewekt door de heiligheid van zovele religieuze mannen en vrouwen, die, onder verschillende vormen van evangelische volmaaktheid, door hun leven getuigden van de grenzeloze liefde van Christus de Heer. Moet deze genade niet worden beschouwd als een goddelijke en levend makende inspiratie voor alle mensen en als een bevrijding van zichzelf, die een voorproef is van het eeuwige en absolute geluk? Met het oog gericht op een dergelijke goddelijke vreugde, moet u de waarheden van het geloof verkondigen en naar deze maatstaf de beproevingen van deze wereld op christelijke wijze interpreteren en aldus op edelmoedige wijze de plichten van uw roeping nakomen. Het is tijd om, zo nodig, met de grootste nauwgezetheid aandacht te besteden aan de hervorming van uw geweten en uw leven te herzien tot groter getrouwheid.

Beroep op alle religieuzen

Terwijl wij u aanzien met de liefde van Christus, die zijn leerlingen kleine kudde noemde en hun verkondigde, dat het de Vader had behaagd hun het rijk te geven. Vgl. Lc. 12, 32 vragen wij u dringend de eenvoud van kinderen waarvan in het Evangelie sprake is te bewaren. Beijvert u die te verkrijgen in een intieme en vertrouwelijke omgang met Christus of in een innig contact met uw broeders. Dan immers zult u de vreugde smaken van de ziel die het uitjubelt, vervuld van de Heilige Geest, een vreugde die eigen is aan hen die in de geheimen van het rijk zijn ingewijd. Weest er niet op uit gerekend te worden tot het getal van de steeds talrijker wordende wijzen en verstandigen, voor wie die geheimen verborgen blijven. Vgl. Lc. 10, 21 Weest werkelijk arm, zachtmoedig, dorstend naar heiligheid, barmhartig, rein van hart, zodanig kortom dat de wereld door u de vrede van God leert kennen! Vgl. Mt. 5, 3-11

Vruchtbare uitstraling van de vreugde

De vreugde die u put uit het besef te allen tijde de Heer toe te behoren, is een onvergelijkelijke vrucht van de Heilige Geest; die vreugde te genieten, is u nu reeds gegeven. Van die vreugde vervuld die Christus ook te midden van de beproeving voor u gereed houdt, kunt u vol vertrouwen de toekomst. tegemoet zien. In de mate waarin deze blijdschap van uw communiteiten uitstraalt, wordt aan allen het bewijs geleverd, dat de levensstaat die u hebt gekozen u helpt door middel van het drievoudige offer van uw religieuze professie uw leven in Christus zoveel mogelijk te ontplooien. In de beschouwing van u en uw leven zal de jeugd de aansporing kunnen zien die Jezus onophoudelijk tot hen richt. Vgl. Mt. 19, 11-12 Vgl. 1 Kor. 7, 34 Het Concilie vermaant u hieromtrent:

de leden dienen echter te bedenken, dat het voorbeeld van hun eigen leven de beste aanbeveling is van hun instituut en een uitnodiging om het religieuze leven te omhelzen. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 24

Het lijdt overigens geen twijfel, of de bisschoppen, priesters, ouders en christelijke opvoeders die u met grote waardering en liefde bejegenen, zullen bij velen het verlangen willen doen ontbranden zich bij u aan te sluiten en zo te beantwoorden aan de uitnodiging van Christus die zonder ophouden in de harten van zijn leerlingen weerklinkt. 

Gebed om voorspraak van Maria

De geliefde moeder van de Heer, naar wier voorbeeld u uw leven aan God hebt gewijd, zal voor u in het dagelijks leven die onvergankelijke vreugde verkrijgen die Jezus alleen kan schenken. Moge uw leven naar haar voorbeeld ingericht het getuigenis afleggen van de moederlijke genegenheid waarmee allen bezield moeten zijn die in de apostolische zending van de Kerk aan de wedergeboorte van de mensen meewerken. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 65 Zeer geliefde zonen en dochters, moge de vreugde van de Heer uw leven dat Hem is toegewijd, omvormen en zijn liefde vruchtbaar maken. In zijn naam schenken wij u van harte de apostolische zegen.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, op 29 juli 1971, het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, in het negende jaar van ons pontificaat.

PAUS PAULUS VI 

Document

Naam: EVANGELICA TESTIFICATIO
Over de vernieuwing van het religieuze leven volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 juni 1971
Copyrights: © 1971, Katholiek Archief, 1e druk (sept. 1971)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam