• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het verlangen naar God

Hoe zoudt u, geliefde religieuzen, Hem niet grondiger willen kennen die u liefhebt en aan de mensen wilt verkondigen? Welnu, het gebed verenigt u met Hem! Als u de smaak daarin hebt verloren, zult u het verlangen ernaar weer in u voelen ontbranden door nederig tot het gebed terug te keren. Vergeet niet, dat de geschiedenis ons leert, dat de getrouwheid in het gebed of de verwaarlozing ervan de toetssteen zijn voor de kracht of het verval van het religieuze leven.

Gebed

In het gebed vindt men de innige omgang met God, de ijver voor aanbidding van zijn naam, het verlangen tot voorspraak voor anderen: de ervaring van de christelijke heiligheid toont ons de vruchtbaarheid van het gebed, waarin God zich aan de geest en het hart van zijn dienaren openbaart. De gaven van de Heilige Geest zijn veelvuldig, maar hun uitwerking is altijd, dat wij die innerlijke en ware kennis van God smaken, zonder welke wij zelfs het grote goed van het christelijke en religieuze leven niet kunnen proeven, noch in staat zijn daarin vervuld van de vreugde van een onbedrieglijke hoop voortgang te maken. 

De geest van gebed bouwt broederlijk leven op

De Heilige Geest zal u ongetwijfeld de genade schenken God in de harten van de mensen te ontdekken die Hijzelf u leert als broeders lief te hebben. Hij ook helpt u om de tekenen van zijn liefde te ontdekken in de samenhang van de gebeurtenissen, Wanneer wij dus nederig onze aandacht richten op mensen en dingen, verlicht ons de Geest van Jezus en vervult Hij ons van zijn wijsheid, mits wij doordrongen zijn van de geest van gebed.

Nood aan innerlijk leven

Behoort niet tot de ellende van deze wereld de spanning tussen de condities van het collectieve leven en de eisen van de persoonlijke bezinning, ja ook van de contemplatie? Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 8 Veel mensen - en daaronder niet weinig jongeren - hebben de zin van het leven verloren en zoeken in de contemplatie een nieuwe dimensie aan hun leven te geven, niet wetend, dat Christus, in zijn Kerk, voor hun verlangen het antwoord is! Dergelijke feiten moeten u aanzetten serieus na te denken over wat de mensen terecht vragen van u, die bepaald en heel nadrukkelijk de taak op u hebt genomen een leven te leiden in dienst van het Woord, het ware Licht dat iedere mens verlicht. (Joh. 1, 9) U moet zich dus wel bewust zijn van het belang van het gebed in uw leven, en leren u daar ijverig op toe te leggen. Het getrouwe dagelijkse gebed immers is nog steeds voor ieder van u een noodzaak van de eerste orde; en daarom moet het gebed in uw leven en in uw constituties de eerste plaats innemen.  

Stilte

De inwendige mens bemerkt, dat de tijden van stilzwijgen als het ware de voorwaarde zijn voor de liefde tot God. Daarvoor is gewoonlijk een zekere eenzaamheid nodig, opdat hij God kan horen die tot zijn hart spreektss Er moet echter op worden gewezen, dat een stilte die niets anders is dan een afwezigheid van lawaai of gesprek en waarin de ziel geen krachten kan herwinnen natuurlijk alle geestelijke kracht mist, ja zelfs een beletsel kan zijn voor de broederlijke liefde, wanneer het in de gegeven situatie wel nodig is met de ander te verkeren. Het streven echter naar de innige vereniging met God brengt de noodzaak van stilte van de gehele mens mee, of het nu gaat om hen die God moeten vinden in het lawaai en de drukte, of om hen die zich aan de contemplatie wijden. Vgl. Congregatie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten, Instructie over het contemplatief leven en de clausuur van monialen, Venite seorsum (15 aug 1969) Vgl. Boodschap van contemplatieven aan de Bisschoppensynode, (10 okt 1967 Het geloof immers, de hoop, de liefde tot God, de gaven van de Heilige Geest en de broederlijke liefde die openstaat voor het mysterie van de ander vragen noodzakelijk om stilte.

Liturgisch leven

Moeten wij tenslotte nog wijzen op het bijzonder belang in het leven van uw communiteiten van de liturgie van de Kerk, waarvan het middelpunt wordt gevormd door het eucharistisch offer, waarin het inwendig gebed gepaard gaat met een uitwendige cultus? Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963) In de religieuze professie bent u door de Kerk aan God gewijd en nauw met het eucharistisch offer verbonden. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Orde van dienst bij de religieuze professie, Ordo Professionis Religiosae (2 feb 1970) Deze opdracht moet elke dag opnieuw werkelijkheid worden en inderdaad en voortdurend worden vernieuwd. De voornaamste bron voor deze vernieuwing is de gemeenschap met het lichaam en bloed van Jezus Christus; hierdoor moet uw wil tot ware liefde, die gaat tot opoffering van uw leven toe, voortdurend worden gevoed. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 15

De Eucharistie als hart van de gemeenschap en bron van leven

Van uw communiteiten, in zijn naam vergaderd, is het eigenlijke middelpunt de Eucharistie,Sacrament van goedheid, teken van eenheid, band van liefde. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 47 Het past derhalve, dat zij zich duidelijk rond de kapel verenigen, waarin de tegenwoordigheid van de allerheiligste Eucharistie datgene beduidt en tevens bewerkt wat vooral de taak van iedere religieuze familie moet zijn, evenals van iedere christelijke bijeenkomst. De Eucharistie, waardoor wij onophoudelijk de dood en verrijzenis van de Heer verkondigen en onszelf voorbereiden op zijn wederkomst in heerlijkheid, brengt ons voortdurend het lijden naar ziel en lichaam te binnen waardoor Christus werd gekweld, maar dat Hij vrijwillig op zich nam tot aan zijn doodstrijd en dood aan het kruis toe. De beproevingen die u te beurt vallen, bieden u de gelegenheid samen met Christus te verduren en aan de Vader op te dragen de onrechtvaardigheden en kwellingen die onze broeders worden aangedaan en die alleen aan het offer van Christus hun betekenis ontlenen, zoals het geloof ons leert.

Spirituele vruchtbaarheid voor de wereld

Zo is ook de wereld in het diepst van uw leven aanwezig, wanneer dit aan het gebed en het offer is gewijd, zoals het Concilie nadrukkelijk zegt:

Niemand mag beweren, dat de religieuzen zich door hun toewijding van de mensen vervreemden en in de aardse maatschappij nutteloze schepselen worden. Want indien zij hun tijdgenoten soms niet rechtstreeks bijstaan, toch houden zij zich dieper, met name in het hart van Christus, met hen bezig en werken zij op geestelijke wijze met hen samen om de opbouw van de aardse stad steeds op de Heer te grondvesten en naar Hém toe te richten, opdat de bouwlieden tenslotte niet vergeefs zouden zwoegen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 46

Deel hebben aan de missie van de Kerk

Deze deelneming aan de taak van de Kerk - zo vermaant ons het Concilie met grote nadruk - kan niet plaatsvinden, wanneer de religieuzen niet haar ondernemingen en plannen, zoals die op bijbels, liturgisch, dogmatisch, pastoraal, oecumenisch, missionair en sociaal gebied, bevorderen en eraan meewerken. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 2. c Vol bezorgdheid derhalve om de pastorale leer en actie zult u zich daarop toeleggen, natuurlijk steeds met behoud van de eigen aard van het betreffende instituut, indachtig dat de exemptie vooral betrekking heeft op de innerlijke gang van zaken en u niet onttrekt aan de jurisdictie van de bisschoppen waaraan u onderworpen bent en aan wie deze toekomt, in zover dat nodig is voor de uitoefening van het bisschoppelijk herderlijk ambt en voor een juiste organisatie van de zielzorg. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 35. 3 Moet u er overigens niet meer dan anderen steeds op bedacht zijn, dat door het werk van de Kerk het werk van Christus tot heil van de mensen wordt voortgezet, maar dan alleen in zoverre u zich de beweegredenen van Christus zelf eigen maakt, die alles herleidde tot zijn Vader: Want alles is het uwe ... maar gij zijt van Christus en Christus is van God? (1 Kor. 3, 22-23) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 37 De roeping van God richt u op de meest directe en doeltreffende wijze op de weg die leidt naar het eeuwig rijk. Door de geestelijke strijd waaraan geen enkel werkelijk religieus leven ontkomt, legt u een welsprekend en verheven getuigenis af van het feit, dat de wereld niet van gedaante kan veranderen noch aan God opgedragen kan worden zonder de geest van de zaligsprekingen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31

Document

Naam: EVANGELICA TESTIFICATIO
Over de vernieuwing van het religieuze leven volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 juni 1971
Copyrights: © 1971, Katholiek Archief, 1e druk (sept. 1971)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam