• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan niemand van de heilige bisschoppen is ontgaan, zo menen Wij, dat, nadat Wij hen het masker hebben afgedaan door de encycliek H. Paus Pius X - Encycliek
Pascendi Dominici Gregis
Over de leerstellingen van het modernisme
(8 september 1907)
, de modernisten, dit soort van zeer geslepen mensen, hun bemoeienissen om de vrede in de Kerk te verstoren niet opgeven. Want ze zijn niet opgehouden met het jacht maken op nieuwe bondgenoten en deze op te nemen in een geheim verbond en met dezen het gif van hun meningen in de aderen van de christelijke gemeenschap binnen te brengen, door middel van boeken en tijdschriften die zij ofwel naamloos of onder een verborgen naam uitgeven. De toename van deze vermetelheid is voor Ons een dermate brandende smart. Temeer daar voor wie de zo-even genoemde H. Paus Pius X - Encycliek
Pascendi Dominici Gregis
Over de leerstellingen van het modernisme
(8 september 1907)
gelezen heeft en aandachtig beschouwd heeft, het makkelijk duidelijk zal worden dat deze mensen precies zijn zoals Wij ze beschreven hebben, tegenstanders die meer te vrezen zijn des te meer nabij ze zijn. Onder misbruik van hun ambt proberen zij hun haken van vergiftigd lokaas te voorzien en onvoorzichtigen te vangen, terwijl zij een soort van leer aanhangen waarin de verzameling van alle dwalingen vervat ligt.
Waar zulk een plaag zich uitbreidt over een deel van de akker van de Heer, waarop meer vreugdevolle vruchten te verwachten waren geweest, daar moeten alle bisschoppen ter verdediging van het geloof arbeiden en met de grootste zorg erover waken dat de integriteit van de goddelijke schat bewaard blijft en geen schade ondervindt. Het meest komt Ons echter de plicht toe de bevelen van Christus de Verlosser uit te voeren die Hij aan Petrus - wiens primaat Wij, alhoewel onwaardig, bezitten- gaf toen Hij zei: “Sterk uw broeders”. Daarom, d.w.z. de zielen van de goeden voor de huidige hevige strijd te sterken, hebben Wij het passend geacht de zinnen en voorschriften van Ons genoemd schrijven te herhalen: “Wij smeken u, en vragen met aandrang, dat u in deze zo ernstige aangelegenheid uw waakzaamheid, ijver en kracht zult tonen en niets door de vingers zult zien. Wat Wij van u vragen en verwachten, dat vragen en verwachten Wij ook van de andere zielzorgers, van de opvoeders, van de professoren der jeugd, speciaal echter van de hogere oversten van religieuze instellingen. H. Paus Pius X, Encycliek, Over de leerstellingen van het modernisme, Pascendi Dominici Gregis (8 sept 1907), 106

Document

Naam: SACRORUM ANTISTITUM
Anti-modernisteneed te zweren door alle priesters, biechtvaders, predikers, religieuze oversten en professoren van filosofisch-theologische seminaries
Soort: H. Paus Pius X - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 1 september 1910
Copyrights: © 2010, Acta Apostolicae Sedis 2 (1910), pp. 655-680; de eed zelve op pp. 669-672
Vert. uit het Latijn en commentaar: Drs. J. Vijgen
Alineaverdeling en -nummering naar Denzinger-Hünemann
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam