• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Na een poging om met deze overwegingen de theologische plaats van privé openbaringen te bepalen en vooraleer ons te engageren in een interpretatie van de boodschap van Fatima, moeten wij nog proberen hun antropologisch (psychologisch) karakter kort te verhelderen. De theologische antropologie onderscheidt op dit vlak drie vormen van waarneming of “zien”: het zien van de zintuigen, dus de uitwendige lichamelijke waarneming, de inwendige waarneming en het geestelijke zien (visio sensibilis – imaginativa – intellectualis). Het is duidelijk dat het in de visioenen van Lourdes, Fatima, enz., niet gaat om de normale uitwendige waarneming van de zintuigen: de beelden en figuren die gezien worden bevinden zich niet buiten in de ruimte, zoals een boom en huis zich daar bijvoorbeeld bevinden. Dat is absoluut evident, bij voorbeeld voor wat betreft het visioen van de hel (beschreven in het eerste deel van het “geheim” van Fatima) of ook het visioen dat beschreven wordt in het derde deel van het “geheim”; maar dit kan ook gemakkelijk aangetoond worden voor de andere visioenen, vooral omdat al de aanwezige personen ze niet zien, doch in werkelijkheid alleen de “zieners”. Zo is het ook evident dat het niet gaat om een intellectueel “visioen”, zonder beelden, zoals men dat terugvindt in de hoge graden van de mystiek. Het gaat dus om de indirecte (bemiddelde) categorie, de inwendige waarneming, die voor de ziener zeker zo sterk is als een aanwezigheid en gelijkstaat met een voelbare uitwendige manifestatie.
Inwendig zien betekent niet dat het om fantasieën gaat, die slechts een uitdrukking zijn van de subjectieve verbeelding. Het betekent veeleer dat de ziel geroerd wordt door iets reëels, zelfs indien het bovenzinnelijk is, en dat zij in staat gesteld wordt het niet-zinnelijke, het niet-zichtbare met de zintuigen te zien – zien met de “innerlijke zintuigen”. Het gaat om echte “objecten” die de ziel raken, alhoewel zij niet tot onze gewone zinnelijke wereld behoren. Daarom vereist dit een innerlijke waakzaamheid van het hart die er meestal niet is door de druk van sterke uitwendige realiteiten, beelden en gedachten die de ziel vullen. De persoon wordt boven het puur uitwendige gebracht en de diepste dimensies van de werkelijkheid raken haar, maken zich zichtbaar voor haar. Men zal zo misschien begrijpen waarom het juist kinderen zijn die de bevoorrechte bestemmelingen zijn van dergelijke verschijningen: de ziel is nog weinig bedorven, haar innerlijk waarnemingsvermogen nog weinig aangetast. “Uit de mond van kinderen en zuigelingen, hebt gij u een lofzang bereid” ; met een vers uit Psalm 8 Vgl. Ps. 8, 3 geeft Jezus antwoord op de kritiek van de hogepriesters en oudsten die de “Hosanna” kreet van de kinderen ongepast vonden Vgl. Mt. 21, 16 .
Het “innerlijke zien” is geen fantasie, doch een waarachtige en precieze manier om iets vast te stellen, zoals wij zeiden. Maar het heeft ook beperkingen. Reeds bij het uitwendige zien bestaat een subjectieve factor: wij zien het pure object niet maar dat wat tot ons komt door de filter van onze zintuigen, die een proces van vertolking (weergave) moeten verrichten. Dat is nog evidenter bij het innerlijke zien, vooral als het om werkelijkheden gaat die op zich onze horizon overstijgen. Het subject, de ziener, is er nog sterker bij betrokken. Hij ziet met zijn concrete mogelijkheden, met de representatieve en cognitieve modaliteiten die voor hem toegankelijk zijn. Bij het innerlijke zien gaat het nog meer dan bij het uitwendige zien om een proces van vertolking (weergave), zodat het subject essentieel deelneemt aan de vormgeving, in de vorm van beelden, van hetgeen verschijnt. Het beeld kan slechts tot stand komen volgens zijn maat en mogelijkheden. Deze visioenen zijn dus nooit simpele “foto’s” van het hiernamaals, maar dragen in zich ook de mogelijkheden en beperkingen van het subject dat ze waarneemt.
Men kan dit aantonen met al de grote visioenen van de heiligen; dat geldt natuurlijk ook voor de visioenen van de kinderen van Fatima. De beelden die zij beschreven hebben, zijn inderdaad niet een simpele uitdrukking van hun fantasie maar het resultaat van een echte waarneming van hogere en innerlijke oorsprong; zij kunnen evenmin beschouwd worden alsof de sluier van het hiernamaals voor een ogenblik opgeven werd en de hemel in zuivere wezenlijkheid verscheen, op de wijze waarop wij hopen hem ooit te zien bij de definitieve vereniging met God. De beelden zijn eerder, bij wijze van spreken, een synthese van de impuls die van Boven komt en van de mogelijkheden van het subject dat waarneemt, in dit geval de kinderen. Daarom is de beeldtaal van deze visioenen, symbolische taal. Kardinaal Sodano H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Uitleg derde geheim van Fatima - Uitgesproken door Kardinaal Sodano
(13 mei 2000)
: de visioenen “beschrijven de details van de komende gebeurtenissen niet op een fotografische manier, maar vatten feiten samen en verdichten ze tegen eenzelfde achtergrond, feiten die zich verspreiden in de tijd en in een niet gepreciseerde opeenvolging en duurtijd”. Dit samenbrengen van tijd en ruimte in één enkel beeld is typisch voor dergelijke visioenen, die over het algemeen pas nadien kunnen ontcijferd wordt. Op dat vlak kan men niet zeggen dat ieder visueel element een concrete historische betekenis moet hebben. Het visioen in zijn geheel telt en vanuit het geheel der beelden moeten de afzonderlijke elementen begrepen worden. Wat de kern van een beeld ook is, het openbaart zich uiteindelijk, uitgaande van de kern van de christelijke “profetie” zelf: de kern bevindt zich daar waar het visioen een oproep en gids wordt naar Gods wil.

Document

Naam: THEOLOGISCH COMMENTAAR OP DE VERSCHIJNINGEN VAN FATIMA
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 13 mei 2000
Copyrights: © 2003, Libreria Editrice Vaticana
© 2010 Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam