• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik wil u enkele concrete initiatieven voorhouden om de situatie aan te pakken

Aan het einde van mijn ontmoeting met de bisschoppen van Ierland heb ik gevraagd dat de Veertigdagentijd van dit jaar wordt beschouwd als een tijd van gebed voor een uitstorting van Gods barmhartigheid en gaven van heiligheid en kracht van de Heilige Geest over de Kerk in uw land. Ik nodig u allen uit om uw boetedoening op vrijdag het gehele jaar van nu af tot Pasen 2011 aan dit doel te wijden. Ik vraag u om uw vasten, uw gebed, uw lezen van de Heilige Schrift en uw werken van barmhartigheid op te dragen om de genade van de genezing en de vernieuwing voor de Kerk van Ierland te verkrijgen. Ik moedig u aan om het sacrament van verzoening opnieuw te ontdekken en vaker gebruik te maken van de veranderende kracht van de genade ervan.

Er dient ook bijzondere aandacht te worden geschonken aan de eucharistische aanbidding en in ieder bisdom zullen er kerken of kapellen dienen te zijn, speciaal voor dit doel bestemd. Ik vraag dat parochies, seminaries, religieuze huizen en kloosters tijd in te plannen voor de eucharistische aanbidding, zodat allen de mogelijkheid hebben om daaraan deel te nemen. Met een vurig gebed voor de werkelijke aanwezigheid van de Heer kunt u genoegdoening voor de zonden van misbruik tot stand brengen die zoveel schade hebben aangericht, en tegelijkertijd de genade afsmeken van een hernieuwde kracht en een dieper gevoel van hun zending bij bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen.

Ik vertrouw erop dat dit programma zal leiden tot een wedergeboorte van de Kerk in Ierland, in de volheid van de waarheid zelf van God, daar het de waarheid is die vrij maakt Vgl. Joh. 8, 32 .

Nadat ik bij mezelf te rade ben gegaan en voor deze kwestie heb gebeden, wil ik bovendien een apostolische visitatie aan enkele bisdommen van Ierland, evenals aan seminaries en religieuze congregaties aankondigen. De visitatie heeft ten doel de locale Kerk te helpen bij haar weg van vernieuwing en zal worden vastgesteld in samenwerking met de bevoegde bureaus van de Romeinse Curie en de Bisschoppenconferentie van Ierland. Bijzonderheden zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Bovendien stel ik voor dat men een missie op nationaal niveau houdt voor alle bisschoppen, priesters en religieuzen. Ik hoop dat u – door te putten uit de competentie van ervaren predikers en organisatoren van retraites, zowel uit Ierland als ook van elders, en door de Conciliedocumenten, de liturgische riten van wijding en professie en de recente pauselijke onderrichtingen opnieuw te onderzoeken – tot een diepere waardering komt van ieders roeping om zo de wortels opnieuw te ontdekken van uw geloof in Jezus Christus en u overvloedig te laven aan de bronnen van het levende water dat Hij u biedt door middel van de Kerk.

In dit Jaar van de Priester vertrouw ik in het bijzonder de figuur van de heilige Johannes Maria Vianney aan u toe, die een zo rijk begrip had van het mysterie van het priesterschap. “De priester”, zo schreef hij, “heeft de sleutel tot de schatten van de hemel: hij opende deur, hij is de rentmeester van de goede God, de beheerder van zijn goederen”. De pastoor van Ars begreep goed hoezeer een gemeenschap is gezegend, wanneer zij wordt gediend door een goede en heilige priester: “Een goede herder, een herder naar Gods hart is de grootste schat die de goede God kan geven aan een parochie en een van de kostbaarste gaven van de goddelijke barmhartigheid.” Moge op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney het priesterschap in Ierland weer opleven en de hele Kerk in Ierland groeien in achting voor de gave van het priesterlijk dienstwerk.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om nu reeds allen te danken die betrokken zullen worden bij de inzet om de apostolisch visitatie en de missie te organiseren, evenals de vele mannen en vrouwen die zich in heel Ierland inzetten voor de bescherming van kinderen in een kerkelijke omgeving. Vanaf het ogenblik dat men de ernst en de omvang van het probleem van seksueel misbruik van kinderen in katholieke instellingen begon te begrijpen, heeft de Kerk een geweldige hoeveelheid werk verzet in vele delen van de wereld met het doel het probleem aan te pakken en te verhelpen. Terwijl men geen moeite mag sparen om bestaande procedures te verbeteren en aan te passen, bemoedigt mij het feit dat de beschermingsmaatregelen die locale Kerken zich hebben eigengemaakt, in enkele delen van de wereld worden beschouwd als een na te volgen model voor andere instellingen.

Ik wil deze brief afsluiten met een bijzonder gebed voor de Kerk van Ierland en ik doe u dit toekomen met de zorg die een vader heeft voor zijn kinderen en de liefde van een christen zoals u, verontwaardigd over en gewond door hetgeen in uw geliefde Kerk is gebeurd. Moge de heilige Maagd Maria, terwijl u dit gebed zult gebruiken in uw gezinnen, parochies en gemeenschappen, u beschermen en leiden langs de weg die voert naar een hechtere eenheid met haar gekruisigde en verrezen Zoon. Met grote liefde en vast vertrouwen in Gods beloften geef ik u allen van harte mijn apostolische zegen als onderpand van kracht en vrede in de Heer.

Uit het Vaticaan, 19 maart 2010, Hoogfeest van de heilige Jozef.

Paus Benedictus XVI

Document

Naam: AAN DE KATHOLIEKEN VAN IERLAND
Over de gevallen van seksuele misbruik van kinderen
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 maart 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
SRKK, vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 30 augustus 2013

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam