• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan mijn eerbiedwaardige Broeder
Mgr. Joannes Baptist Matthijs Gijsen
Bisschop van Roermond

Met veel genoegen heb ik vernomen dat u op 7 oktober a.s. in Rolduc het Internationaal Academisch Instituut voor Studies over Huweliik en Gezin zult inwijden en dat u als voorbereiding daarop een symposium georganiseerd hebt over het thema: "De toekomst van de wereld en de Kerk loopt via het gezin".

Ik verheug mij zeer over dit vooruitziend initiatief, waarvan u, dierbare Broeder, terecht een belangrijke bijdrage verwacht tot de wetenschappeliike verdieping van Gods plan met de menselijke liefde. God, die liefde is Vgl. 1 Joh. 4, 8 , heeft de mens tot bestaan geroepen uit liefde en hem tegelijkertijd geroepen tot de liefde Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 11 Hij heeft de mens geschapen als zijn beeld en als man en vrouw Vgl. Gen. 1, 27 , opdat zij zijn liefdesplan gestalte zouden geven in het huwelijksverbond, waarin "de echtgenoten door wederzijdse overgave, die aan hen en uitsluitend aan hen beiden eigen is, streven naar de persoonsgemeenschap waardoor zij elkaar vervolmaken om met God samen te werken aan de verwekking en opvoeding van nieuwe levens? ". H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 8 Toen de mens vervolgens door de zonde verzaakt heeft aan deze roeping tot de liefde, is God niet slechts trouw gebleven aan zijn schepsel, maar heeft Hij zijn liefde voor hem nog vermeerderd: "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven" (Joh. 3,16). De liefde van Gods Zoon, die Zich overgeleverd heeft voor zijn bruid de Kerk, is model en bron geworden voor de liefde van man en vrouw in het huwelijk, dat door Christus verheven is tot sacrament. (Ef. 5, 25) H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13 "Het gebod te groeien en zich te vermenigvuldigen, dat in het begin aan de man en de vrouw is gericht, bereikt op deze wijze zijn volledige werkelijkheld en zijn volle verwerkelijking. De Kerk vindt zo in het gezin, voortgekomen uit het sacrament, haar wieg en de plaats waar zij haar eigen inlijving in de mensengeneraties kan verwerkelijken en waar deze zich op hun beurt in de Kerk kunnen voegen". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 15

Het grote gewicht dat het huwelijk en het gezin, de bron en de wieg van de beschaving der liefde, hebben in Gods plan, verklaren de aandacht en zorg daarvoor van de Kerk, die met alle middelen welke haar ter beschikking staan het huweliik en het gezin beschermt en bevordert. In de apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
heb ik geschreven: "Het is nodig zich met alle kracht in te spannen voor de versterking en de ontwikkeling van de gezinspastoraal, die zich wijdt aan een sector van werkelijk primair belang, met de zekerheid dat in de toekomst de evangelisatie grotendeels zal afhangen van de huiskerk". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 65 Juist met het oog hierop heb ik de wens uitgesproken dat in de verschillende landen instituten worden opgericht die aan leken, religieuzen en priesters de gelegenheid bieden voor een wetenschappelijke vorming die hen geschikt maakt zich op doeltreffende wijze in te zetten voor de gezinspastoraal. vgl. Paus Johannes Paulus II, Toespraak van 12-11-1988

Ik ben u, dierbare Broeder, erkentelijk voor de ijver waarmee u mijn wens hebt ingewilligd en ik verheug mij over het gelukkige resultaat van de stappen die u ondernomen hebt. De Congregatie voor de katholieke Opvoeding heeft immers bij decreet van 4 april 1990 officieel het Internationaal Academisch Instituut voor Studies over Huwelijk en Gezin "Mater Ecclesiae Domesticae" opgericht.

Ik vertrouw het nieuwe instituut toe aan de heilige Maagd Maria en roep haar bescherming af over allen die meegewerkt hebben aan de oprichting van dit studiecentrum, alsmede over allen die zich zullen inzetten voor zijn groei en bloei, opdat het een degelijke geestelijke, wetenschappelijke en pastorale vorming mag bieden aan leken, religieuzen en priesters en krachtig mag bijdragen tot de evangelisatie van de gezinnen en door middel hiervan tot de nieuwe evangelisatie van de maatschappij. Volgaarne verleen ik aan Aartsbisschop Pio Laghi, mijn vertegenwoordiger, aan u, aan de overige bisschoppen en aan allen die deelnemen aan de inauguratie, mijn hartelijke Zegen.

Uit het Vaticaan, op 14 september, feest van de kruisverheffing, van het jaar 1990.

Document

Naam: AAN MGR. GIJSEN - BIJ DE INAUGURATIE VAN HET MEDO
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1990
Copyrights: © 1990, Mater Ecclesia Domesticae, Rolduc
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam