• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terwijl zij er de aandacht op vestigen, dat in de geschriften van het Nieuwe Testament het Doopsel op de verkondiging van het Evangelie volgt en een voorafgaande bekering van gezindheid vereist en met de belijdenis van het geloof wordt verbonden, en bovendien de gevolgen van de genade (namelijk vergeving van de zonden, rechtvaardiging, wedergeboorte en deelneming aan het goddelijk leven) meestal meer van het geloof dan van het Sacrament afhangen Vgl. Mt. 28, 19 Vgl. Mc. 16, 16 Vgl. Hand. 2, 37-41 Vgl. Hand. 8, 35-38 Vgl. Rom. 3, 22.26 Vgl. Gal. 3, 26 , stellen sommigen voor dat deze volgorde: verkondiging, geloof, Sacrament, de kracht tot norm wordt verheven. Buiten stervensgevaar, dient zij op de kinderen van toepassing te zijn en voor hen dient een catechumenaat verplichtend te worden gesteld.

Ongetwijfeld werd de verkondiging van de apostelen gewoonlijk tot volwassenen gericht en de eerste gedoopten waren mensen die tot het christelijk geloof waren bekeerd. Omdat deze feiten evenwel in de boeken van het Nieuwe Testament worden vermeld, kan dit de mening opdringen, dat daar alleen het geloof van de volwassenen in beschouwing wordt genomen. Maar de gewoonte om kinderen te dopen zoals hierboven is vermeld, steunt op een onheuglijke traditie welke van de apostelen afkomstig is en waarvan het belang niet ontkend kan worden; bovendien wordt het Doopsel nooit toegediend zonder het geloof, dat voor kinderen het geloof van de Kerk is.

Bovendien is het Doopsel volgens de leer van het Concilie van Trente over de Sacramenten niet louter een teken van het geloof, maar ook de oorzaak ervan. Concilie van Trente, 7de Zitting - Decreet over de Sacramenten, Sessio VII - Decretum de Sacramentis (3 mrt 1547), 6. DH 1606 In de gedoopten bewerkt het een 'innerlijke verlichting', daarom noemt de byzantijnse liturgie het terecht het 'Sacrament van de verlichting' of eenvoudig de 'verlichting', het ontvangen geloof namelijk dat de zielen binnendringt, opdat de sluier van de blindheid tegenover de glans van Christus wordt weggenomen. Vgl. 2 Kor. 3, 15-16

Document

Naam: PASTORALIS ACTIO
Instructie over het Doopsel van kinderen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 20 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 16 p. 719-730
Bewerkt: 28 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam