• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET TOT OPRICHTING VAN EEN DIOCESAAN BUREAU VOOR GESCHILLEN TENGEVOLGE VAN BESTUURLIJKE BESLUITEN

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bepaalt:

§ 1: Het is zeer wenselijk dat, telkens wanneer iemand zich door een decreet benadeeld acht, een betwisting tussen hem en de auteur van het decreet vermeden wordt, en dat tussen hen door gezamenlijk overleg gezorgd wordt voor het zoeken van een billijke oplossing, waarbij mogelijk ook gezaghebbende personen betrokken worden om te bemiddelen en de zaak te bestuderen, zodat het geschil op een geschikte wijze vermeden of opgelost wordt.
§ 2: De bisschoppenconferentie kan bepalen dat in elk bisdom een bepaalde dienst of raad duurzaam ingesteld wordt die, volgens normen door de conferentie zelf te bepalen, de taak heeft billijke oplossingen te zoeken en aan te reiken; indien de conferentie echter hiertoe geen opdracht gegeven heeft, kan de Bisschop een dergelijke raad of dienst instellen.
§ 3: De dienst of raad waarover in § 2, dient vooral dan op te treden wanneer de herroeping van het decreet volgens canon 1734 gevraagd is en de termijnen om beroep aan te tekenen niet verstreken zijn; indien echter tegen een decreet beroep ingesteld is, dient de Overste zelf die het beroep behandelt, telkens wanneer hij hoop heeft op een goed resultaat, de indiener van het beroep en de auteur van het decreet aan te sporen om dergelijke oplossingen te zoeken.

"De bisschoppenconferentie bepaalt niet dat er diocesane bureaus moeten worden opgericht om oplossingen te zoeken en aan te reiken voor geschillen. Voor bisdommen die besluiten een Bureau voor Geschillen op te richten kan het volgende reglement een model zijn.

Doelstelling

Het Diocesaan Bureau voor Geschillen heeft tot doel "billijke oplossingen te zoeken en aan te reiken" (Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
), indien een geschil is ontstaan tussen een kerkelijke overheid -bekleed met uitvoerende macht binnen het bisdom- die een administratieve beschikking voor afzonderlijke gevallen in de zin van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
heeft uitgevaardigd of achterwege gelaten, en een kerkelijke fysieke persoon of rechtspersoon in de zin van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
die zich in haar rechten geschonden of in haar belangen geschaad voelt ten gevolge van voornoemde beschikking.

Termen
In dit Reglement wordt verstaan onder:
  de overheid: de kerkelijke overheid die, op grond van haar uitvoerende macht overeenkomstig Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  , het besluit heeft uitgevaardigd dat het punt van geschil vormt, te weten de diocesane Bisschop zelf en zij die in zijn naam gezag uitoefenen en verder alle personen en instanties die onder zijn gezag staan;
 1. de belanghebbende: de fysieke persoon of de rechtspersoon die zich door het besluit van de overheid in haar rechten geschonden of in haar belangen geschaad voelt;
 2. het besluit: de administratieve beschikking volgens Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  , of de weigering hiervan ten aanzien van een fysieke persoon of een rechtspersoon;
 3. het bureau: het Diocesaan Bureau voor Geschillen;
 4. de kamer: één lid, respectievelijk drie leden van het bureau, belast met het onderzoek van de voorgelegde geschilpunten en met het zoeken en aanreiken van oplossingen zoals bedoeld in Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  , met het oog op een minnelijke regeling van die geschilpunten.
Samenstelling van het bureau
 1. Het bureau is samengesteld uit:
  1. een voorzitter, tevens lid;
  2. een even aantal andere leden van tenminste vier en ten hoogste acht;
  3. een secretaris;
 2. De voorzitter, de andere leden en de secretaris worden benoemd door de diocesane Bisschop na advies van de priesterraad en de diocesane pastorale raad. De benoeming geschiedt voor onbepaalde tijd.
 3. Tot leden kunnen slechts benoemd worden katholieken die bestuurlijke ervaring hebben en die geacht kunnen worden voldoende kennis te hebben van het canonieke recht en/of vertrouwd te zijn met de administratieve rechtspraak.
 4. Voor benoeming komen niet in aanmerking personen wier werkzaamheden in belangrijke mate gelegen zijn op het gebied van het bestuur van het bisdom, en personen die bloed- of aanverwanten zijn van de plaatselijke Ordinaris.
 5. De leden en de secretaris worden door de diocesane Bisschop, na instemming van het consuitorencollege, ontslagen:
  1. indien zij wegens ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen;
  2. bij ongeschiktheid voor hun functie, anders dan wegens ziekte of gebreken.
Bevoegdheid van het bureau
 1. Het bureau is bevoegd tot het onderzoeken van geschilpunten tussen een overheid in het bisdom waarvoor het bureau is ingesteld, en een belanghebbende, voorzover deze geschilpunten voortvloeien uit een door deze overheid ten aanzien van deze belanghebbende genomen besluit; en vervolgens billijke oplossingen te zoeken en aan te reiken tot minnelijke oplossing van deze geschilpunten.
 2. Geschilpunten over besluiten binnen of in samenhang met procedures voor de kerkelijke rechtbank van het bisdom vallen buiten de bevoegdheid van het bureau.
 3. Geschilpunten tussen overheden van instituten van gewijd leven en van sociƫteiten van apostolisch leven en hun leden vallen buiten de bevoegdheid van dit bureau.
Procedure

5.1. Het voorleggen van geschilpunten
5.1.1. Geschilpunten voortvloeiend uit een besluit, kunnen aan het bureau worden voorgelegd door de overheid en de belanghebbenden tezamen dan wel door een van beiden.
5.1.2. Geschilpunten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de voorzitter van het bureau.
5.1.3. Indien geschilpunten alleen door de overheid aan het bureau worden voorgelegd, worden zij door het bureau slechts in behandeling genomen, indien de belanghebbende desgevraagd te kennen heeft gegeven met deze behandeling in te stemmen.
5.1.4. Het bureau neemt geen geschilpunten in behandeling dan nadat de procedure tot herziening zoals bedoeld in de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
is voltooid.
5.1.5. Gedurende de behandeling door het bureau kan tegen het betrokken besluit -behoudens ter sauvering van de beroepstermijn- geen administratief beroep worden ingesteld, en dient een aanhangig beroep te worden opgeschort.
5.2. De behandeling van de geschilpunten
5.2.1. De voorzitter van het bureau wijst de behandeling van de geschilpunten toe aan een enkelvoudige, dan wel aan een door hem samen te stellen, meervoudige kamer.
5.2.2. Bloed- en aanverwanten van de belanghebbende en van de overheid kunnen niet als lid van een kamer worden aangewezen.
5.2.3. De overheid en de belanghebbende zijn verplicht alle stukken welke betrekking hebben op het besluit waaruit de geschilpunten voortvloeien, op eerste verzoek van het bureau over te leggen.
5.2.4. Overheid en belanghebbende zijn verplicht alle inlichtingen te verstrekken welke de kamer voor de behandeling van belang acht.
5.2.5. De kamer kan zonodig derden horen of aan derden verzoeken een advies uit te brengen. Van dit verhoor en van een niet schriftelijk advies wordt proces-verbaal opgemaakt.
5.2.6. De kamer stelt de overheid en de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord, van welk verhoor proces-verbaal wordt opgemaakt. Desgewenst kunnen overheid en belanghebbende zich bij dit verhoor door een raadsman of raadsvrouw laten bijstaan.
5.2.7. Alvorens het verhoor als bedoeld in 5.2.6., plaatsvindt, liggen de door de kamer ontvangen stukken gedurende vijf dagen voor overheid en belanghebbende ter inzage.
5.3. Het voorstel tot een minnelijke oplossing
5.3.1. Indien naar het oordeel van de kamer de behandeling is voltooid, nodigt zij overheid en belanghebbende uit voor een bespreking van de door haar uitgewerkte oplossing(en). Van deze bespreking wordt proces-verbaal opgemaakt.
5.3.2. Indien overheid en belanghebbende aan de hand van de door de kamer aangereikte oplossingen tot overeenstemming komen, dient van deze overeenkomst proces-verbaal opgemaakt te worden. Beiden verplichten zich tot uitvoering hiervan.
5.3.3. Indien overheid en belanghebbende aan de hand van de door de kamer aangereikte oplossing(en) niet tot overeenstemming kunnen geraken, kan door de belanghebbende administratief beroep worden ingesteld of het reeds ingestelde beroep worden voortgezet.

Kosten
 1. De leden van het bureau ontvangen geen honorarium, wel een vergoeding voor gemaakte kosten.
 2. De kosten van de behandeling van geschilpunten door het bureau zijn ten laste van het bisdom. Aan de belanghebbende kan een bijdrage worden gevraagd in de vergoeding van de gemaakte kosten.
Archief
 1. Het bureau houdt een eigen archief.
 2. De zorg voor het archief berust bij de secretaris.
Onduidelijkheden en tussentijdse meningsverschillen
Inzake onduidelijkheden en tussentijdse meningsverschillen, beide betrekking hebbende op de regels en de uitvoering van de bij dit reglement vastgestelde procedure, beslist de voorzitter.
Interne regeling
Het bureau stelt met inachtneming van de bepalingen van dit reglement een interne regeling vast, welke in de Analecta van het bisdom gepubliceerd wordt, inzake:
 1. de werkwijze van het bureau;
 2. de criteria voor de toewijzing van zaken aan een enkelvoudige dan wel aan een meervoudige kamer;
 3. de werkwijze van de secretaris, de zorg voor het archief daaronder begrepen;
 4. de eventuele eigen bijdrage door de belanghebbende in de vergoeding van de gemaakte kosten van behandeling van door hem voorgelegde geschilpunten;
 5. (criteria en competentie inzake aanvaarding of afwijzing van raadsman of raadsvrouw);
 6. andere onderwerpen welke voor een goede en snelle behandeling van voorgelegde geschilpunten van belang zijn.

Document

Naam: DECREET TOT OPRICHTING VAN EEN DIOCESAAN BUREAU VOOR GESCHILLEN TENGEVOLGE VAN BESTUURLIJKE BESLUITEN
Soort: Nederlandse toepassingsbesluit
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 31 januari 1989
Copyrights: © 1989, Toepassingsbesluiten bij de Codex Iuris Canonici R.K. Regelingen nr. 5, Utrecht
Bewerkt: 23 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam