• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christus, de gerechtigheid van God

De verkondiging van de Blijde Boodschap beantwoordt ten volle het dorsten van de mens naar gerechtigheid, zoals de heilige Paulus bevestigt in zijn Brief aan de Romeinen: “Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden... Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Voor wie gelooft heeft God Hem aangewezen als middel van verzoening door zijn bloed.” (Rom. 3, 21-25).

Maar wat is de gerechtigheid van Christus? Het is voor alles de gerechtigheid die voortkomt uit de genade, waarbij de mens niet de verlosser is en zichzelf noch de andere geneest. Het feit dat de “verzoening” voortkomt uit het “bloed” van Christus, betekent dat het niet de offers van de mens zijn die hem bevrijden van de last van zijn fouten, maar de liefdedaad van God. God opent zichzelf tot het uiterste, zelfs zover dat Hijzelf de voor de mens bestemde “vloek” op zich neemt om hem de voor God gereserveerde “zegen” terug te geven Vgl. Gal. 3, 13-14 . Maar hier zou men kunnen opwerpen: wat voor soort rechtvaardigheid is dit, waarbij de rechtvaardige sterft voor de schuldige en de schuldige daarvoor de zegening terugkrijgt die toekomt aan de rechtvaardige? Zou dit niet betekenen dat ieder het tegendeel ontvangt van “wat hem toekomt”? In feite ontdekken we hier de goddelijke gerechtigheid, die ten diepste verschilt van haar menselijke tegenhanger. Voor ons heeft God, in zijn Zoon, de prijs betaald voor deze ruil, een prijs die buitensporig hoog is.

Geconfronteerd met de gerechtigheid van het Kruis kan de mens in opstand komen, want daarmee wordt duidelijk dat hij niet genoeg heeft aan zichzelf, maar dat hij een Ander nodig heeft om ten volle zichzelf te kunnen zijn. Zich bekeren tot Christus, geloven in het Evangelie betekent uiteindelijk de illusie van zelfgenoegzaamheid echt achter zich te kunnen laten om de eigen behoefte te ontdekken en te aanvaarden: de behoefte aan anderen en aan God, om uiteindelijk de noodzaak van zijn vergeving en vriendschap te ontdekken.

Dan begrijpen we dat geloof helemaal niet zo natuurlijk, gemakkelijk en vanzelfsprekend is. Er is nederigheid voor nodig om te aanvaarden dat iemand anders me bevrijdt van ‘mijzelf’ en mij gratis ‘zichzelf’ in ruil geeft. Dat gebeurt met name in het Sacrament van de Verzoening en in de Eucharistie. Dankzij het handelen van Christus kunnen wij binnentreden in een grotere gerechtigheid, die van de liefde Vgl. Rom. 13, 8-10 . Deze gerechtigheid ziet zichzelf duidelijk meer als schuldenaar dan als schuldeiser, omdat ze meer heeft ontvangen dan ze ooit had kunnen verwachten.

Gesterkt door deze ervaring wordt een christen ertoe aangezet zich te engageren in de uitbouw van een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen ontvangt wat noodzakelijk is om te leven volgens zijn menselijke waardigheid en waar de gerechtigheid nieuw leven wordt ingeblazen door de liefde.

Document

Naam: “DE GERECHTIGHEID VAN GOD IS GEOPENBAARD DOOR HET GELOOF IN JEZUS CHRISTUS” (VGL. ROM 3, 21-22)
Veertigdagentijd 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana / Kerknet.be
Vertaling: drs. Leo van den Broek (redactie voor Vlaanderen: Geert Lesage); alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam