• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BEGROETINGSCEREMONIE BETHLEHEM
Plein voor het presidentiële paleis – Bethlehem tijdens reis door het Heilige Land 2009

Meneer de president,
Dierbare vrienden,

Ik groet u allen van harte en dank president Mahmoud Abbas voor zijn vriendelijke begroetingswoorden. Mijn pelgrimsreis naar de landen van de Bijbel zou onvolledig zijn zonder een bezoek aan Bethlehem, de stad van David en de geboorteplaats van Jezus Christus. Evenmin had ik naar het Heilig Land kunnen komen zonder de vriendelijke uitnodiging van president Abbas aan te nemen om deze gebieden te bezoeken en het Palestijnse volk te groeten. Ik weet hoeveel u geleden hebt en nog steeds lijdt onder de reeds tientallen jaren durende onrust die heerst in dit land. Mijn hart gaat uit naar alle gezinnen die geen thuis meer hebben. Vanmiddag zal ik het Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bezoek aan het Aida Refugee Camp - Bethlehem
Heilig Land reis 2009
(13 mei 2009)
bezoeken, om de mensen die zoveel verloren hebben mijn solidariteit te betuigen. Al diegenen onder u die treuren over het verlies van familieleden en vrienden in de gewelddadige conflicten, en in het bijzonder in de jongste strijd in Gaza, verzeker ik van mijn diepe medeleven en mijn veelvuldig gebed voor u. Ja, ik bid iedere dag voor u allemaal en ik vraag de Almachtige oprecht om vrede, om een rechtvaardige en duurzame vrede in de Palestijnse Gebieden en in de hele regio.

Meneer de president, de Heilige Stoel ondersteunt het recht van uw volk op een zelfstandig Palestijns thuis in het land van zijn voorouders, in veiligheid en vrede met zijn buren, binnen internationaal erkende grenzen. Ook als de verwezenlijking van dit doel vandaag de dag nog ver lijkt, roep ik toch u en uw volk op de vlam van de hoop levendig te houden, de hoop dat er een weg gevonden kan worden om te voldoen aan de legitieme aanspraken van beide kanten, van de Israëli’s en van de Palestijnen. In de woorden van de overleden Paus Johannes Paulus II, er is “geen vrede zonder gerechtigheid en geen gerechtigheid zonder vergeving” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2002, Geen vrede zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder vergeving (8 dec 2001). Boodschap voor Wereldvredesdag 2002. Ik roep alle partijen in dit langdurige conflict op alle wrok en verdeeldheid, die de verzoening nog in de weg staan, te overwinnen en edelmoedig en meelevend allen zonder onderscheid tegemoet te treden. Een rechtvaardige en vreedzame samenleving tussen de volken van het Nabije Oosten kan alleen tot stand komen door een geest van samenwerking en wederzijds respect, waarbij de rechten en de waardigheid van allen worden erkend en gerespecteerd. Ik vraag u allen, ik vraag uw leiders, een hernieuwde, bindende beslissing te nemen naar dit doel toe te werken. In het bijzonder roep ik de internationale gemeenschap op haar invloed aan te wenden om tot een oplossing te komen. Gelooft en vertrouwt erop dat door een eerlijke en volhardende dialoog, met volledige inachtneming van de eisen van de gerechtigheid, werkelijk een duurzame vrede voor deze landen bereikbaar is.
Ik heb de vaste hoop dat de ernstige twijfels met betrekking tot de veiligheid in Israël en de Palestijnse Gebieden snel zodanig zullen kunnen afnemen, dat er een grotere bewegingsvrijheid mogelijk wordt, bovenal met het oog op contact tussen familieleden en toegang tot de heilige plaatsen. Palestijnen hebben, net als alle anderen, een natuurlijk recht om te trouwen en een gezin te stichten, en eveneens recht op toegang tot werk, scholing en gezondheidszorg. Ik bid ook dat met hulp van de internationale gemeenschap de wederopbouw snel kan vorderen, overal waar woonhuizen, scholen en ziekenhuizen beschadigd of verwoest zijn, met name tijdens de jongste gevechtshandelingen in de Gazastrook. Dat is van wezenlijk belang, opdat alle mensen in dit land kunnen leven in omstandigheden die leiden tot vrede en welvaart. Een stabiele infrastructuur zal voor uw jonge mensen betere omstandigheden bieden om zich waardevolle vaardigheden eigen te maken en een goedbetaalde arbeidsplaats te vinden, zodat zij hun deel kunnen bijdragen aan de opbouw van het leven van hun gemeenschap. Aan de vele jonge mensen in de Palestijnse Gebieden richt ik deze oproep: Laat niet toe dat het tenietdoen van leven en de verwoesting die jullie hebben moeten aanzien in jullie hart bitterheid en wrok doen groeien. Hebt de moed iedere bekoring te weerstaan, die je wellicht bij jezelf bespeurt, geweld te gebruiken of terroristische daden te begaan. Wat jullie hebben ervaren moet veel eerder jullie vastbeslotenheid vernieuwen om vrede te stichten. Het moet jullie vervullen met het diepe verlangen een blijvende bijdrage te leveren aan de toekomst van Palestina, opdat het op het wereldtoneel de plaats kan innemen die het toekomt. Het moet in jullie gevoelens wekken van medelijden met alle lijdenden, ijver voor verzoening en het vaste geloof dat een betere toekomst mogelijk is.
Meneer de president, dierbare vrienden die hier in Bethlehem samengekomen bent, ik vraag voor het hele Palestijnse volk om de zegen en de bescherming van onze hemelse Vader en ik bid vurig dat het gezang dat de engelen op deze plaats lieten klinken in vervulling mag gaan: Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. Veel dank. God zij met u.

Document

Naam: BEGROETINGSCEREMONIE BETHLEHEM
Plein voor het presidentiële paleis – Bethlehem tijdens reis door het Heilige Land 2009
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 mei 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
SRKK, Vert.: Dr. N. Stienstra met medewerking van drs. N.M. Schnell, pr; alineanummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam