• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De liturgie is inderdaad een van de vindplaatsen voor de theologie die men geenszins mag scheiden van de Heilige Schrift, de leer van de vaders van de Kerk en het kerkelijk leergezag. Want het is helder dat daaruit als uit een bron onze geloofsbelijdenis voortvloeit volgens het adagium "lex orandi, lex credendi" (de wet van het gebed is de wet van het geloof). Daarom geven wij hier een korte uiteenzetting over de Romeinse eucharistische gebeden waarbij wij de gewijde riten voor ogen houden. Als wij de vier eucharistische gebeden of anafora's en hun ordening bezien, dan zien we allereerst dat het lofprijzingen zijn, gericht tot God de Vader, vanwege de wondertekenen die Hij omwille van ons heil heeft bewerkt en voltooid in het mysterie van Christus, die aanwezig is in de Eucharistie. Deze grote lofprijzing begint met de prefatie en het gezang Heilig (Sanctus).

Het heil dat wij van God ontvangen kan in één woord worden samengevat, en wel in de naam Jezus Christus. Daarom licht in de lofprijzing die aan de Vader gebracht wordt steeds de christologische dimensie op. Door het Paasmysterie van zijn dood en verrijzenis heeft Hij het menselijk geslacht van zonden en dood bevrijd en gezorgd dat ze kinderen van God konden worden. Het Paasmysterie van Christus heeft ons bovenal het heil gebracht. En hoewel Hij dit eens voor al voltrokken heeft toen Hij stierf op het kruis en op de derde dag verrees (Hebr. 8-9), wordt dit heilsmysterie dagelijks op onze altaren werkelijk tegenwoordig gesteld. De Heiland heeft immers bepaald dat wij deze heilige handelingen zouden stellen tot gedachtenis aan Hem (1 Kor. 11, 23-26), waardoor het offer aanwezig zou zijn dat wij als ons offer naar behoren aan de Vader kunnen brengen.

Wij Christenen hebben het heil ontvangen van de ware God, Drie en Eén, en door Hem gered, worden wij tot God zelf geleid, zodat ons heil trinitair genoemd kan worden. Dit heil dat ook nu nog in de Kerk door middel van de Heilige Geest geschonken wordt, is natuurlijk pneumatologisch van aard, zodat de Eucharistie helemaal niet los gezien mag worden van de Heilige Geest. Wij roepen de Heilige Geest immers niet alleen aan, opdat het brood verandert in het Lichaam van Christus en de wijn in zijn kostbaar Bloed, maar ook opdat de afzonderlijke christenen door het Lichaam en Bloed één lichaam worden in Christus.

Ten slotte bidden in het eucharistische gebed de particuliere Kerken voor elkaar en zo blijven zij in gemeenschap, omdat de Kerk overal dezelfde Eucharistie viert en hetzelfde offer opdraagt, dat Christus eens voor al opdroeg op het kruis. De deelname aan dit offer hernieuwen wij dagelijks zodat wij in de plechtigheden van de Mis ons verenigen zowel met de pelgrimerende Kerk op aarde, als met de Kerk van de overledenen die gelouterd worden, alsook met de gelukzalige Kerk in de hemel. Daarom is heel de Kerk in de Eucharistie aanwezig en anticiperen wij nu al vol vreugde met onze eenvoudige plechtigheden de hemelse liturgie.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam