• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerwaarde broeders in het episcopaat, dierbare broeders en zusters! Aan u allen "die God liefheeft en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen: Genade en vrede zij u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus" (Rom. 1, 7). Deze woorden van de apostel Paulus tot de Christenen in Rome introduceren het thema voor de volgende Wereldroepingendag 22 april 2002: "De roeping tot heiligheid". Heiligheid! Dat is de genade en het doel van iedere gelovige, zoals het boek Leviticus ons voorhoudt: "Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig" (Lev. 19, 2).

In mijn apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
heb ik allen uitgenodigd om de heiligheid "tot fundament te maken van de pastorale planning". "Aangezien het Doopsel door inlijving in Christus en inwoning van zijn Geest werkelijk toegang geeft tot de heiligheid van God, houdt een dergelijke keuze de overtuiging in dat ze niet te rijmen valt met een door minimalistische moraal en oppervlakkige godsdienstigheid gekenmerkt middelmatig leven. Het is nu tijd om opnieuw met kracht aan iedereen deze hoge maatstaf van gewoon christelijk leven voor te houden: heel het leven van de christelijke gemeenschap en de christelijke gezinnen moet daarheen leiden.". H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 31

Het is de belangrijkste taak van de Kerk om christenen langs de weg van de heiligheid te leiden, zodat zij, verlicht door het geloofsbegrip, het gelaat van Christus leren kennen en aanschouwen en Hem weer kunnen ontdekken in hun eigen authentieke identiteit en de missie die de Heer ieder van hen toevertrouwt. Op die manier worden zij "gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op Hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer" (Ef. 2, 20-21).

De Kerk brengt alle roepingen die God onder zijn zonen en dochters doet uitgaan in zichzelf bijeen en wordt tot een stralende weerspiegeling van het mysterie van de heilige Drie-eenheid. Als een volk dat door de eenheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest verzameld is, draagt de Kerk in zichzelf het mysterie mee van de Vader, die ieder mens oproept om zijn naam te loven en zijn wil te volbrengen. Zij bewaart het mysterie van de Zoon die, door de Vader gezonden om de heerschappij van God te verkondigen, iedereen uitnodigt om Hem te volgen. Zij is de drager van het mysterie van de heilige Geest, die tot de missie wijdt al wie de Vader door zijn Zoon, Jezus Christus, heeft uitverkoren.

Aangezien de christelijke gemeenschap de plaats is waar alle verschillende roepingen die van de Heer uitgaan, tot uiting komen, zal in het kader van de Wereldroepingendag, die plaatsvindt op 21 april 2002, de vierde zondag van Pasen, in Noord-Amerika het Derde Continentale Congres voor de roepingen tot het gewijde ambt en het gewijde leven worden gehouden. Ik wens de organisatoren en deelnemers het allerbeste en wil hen ook oprecht gelukwensen met dit initiatief dat ingaat op een van de centrale problemen van de Kerk in Amerika en de nieuwe evangelisatie in dat werelddeel. Ik nodig iedereen uit om voor hen te bidden, zodat deze belangrijke bijeenkomst mag uitmonden in een hernieuwde keuze voor de dienst van de roepingen en in een groter enthousiasme onder de christenen van de "Nieuwe Wereld'.

Document

Naam: ROEPING TOT HEILIGHEID
Roepingenzondag 2002
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 september 2001
Copyrights: © www.roepingenzondag.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam