• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inderdaad: de Romeinse Opperherder heeft de "sacre potestas" om de waarheid van het Evangelie te verkondigen, om de sacramenten toe te dienen en om de Kerk op een pastorale wijze te besturen, in naam van en met het gezag van Christus, maar dit gezag omvat op zich geen enkele macht over de natuurlijke of positieve Goddelijke Wet. Noch de Schrift, noch de Traditie kennen aan de Romeinse Opperherder de hoedanigheid toe om het gesloten en voltrokken huwelijk te ontbinden; integendeel, de voortdurende praktijk van de Kerk toont het reële bewustzijn aan van de Traditie dat zulk een macht niet bestaat. De krachtige uitspraken van de Romeinse Opperherders zijn slechts een trouwe echo en een authentieke interpretatie van de permanente overtuiging van de Kerk.

Hier komt dus duidelijk naar voor dat het niet-bestaan van de macht van de Romeinse Opperherder over de sacramenteel gesloten en voltrokken huwelijken door het Leergezag van de Kerk wordt onderwezen als een leer die op definitieve wijze moet worden bewaard, ook al is die leer nooit onder plechtige vorm afgekondigd door een definitieve daad. Inderdaad: deze leer werd op expliciete wijze door de Romeinse Opperherders in stellige bewoordingen verkondigd, op een volgehouden wijze en gedurende een voldoende lange periode. Die leer werd aanvaard en onderwezen door alle bisschoppen, in eenheid met de Stoel van Petrus, in het bewustzijn dat ze voor altijd moet worden bewaard en aanvaard door de gelovigen. In die zin werd ze voorgesteld door de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
. Het gaat hier trouwens over een leer die door eeuwen Kerkelijke praktijk wordt bevestigd, volgehouden in volkomen trouw en op heroïsche wijze, soms zelfs in confrontatie met hevige druk vanwege de machtigen van deze wereld. Het is veelbetekenend om de houding van de Pausen te zien, zelfs in de periode van een grotere bevestiging van het primaat van Petrus, dat die heeft aangetoond dat ze zich steeds bewust waren van het feit dat hun Leergezag totaal in dienst staat van Gods Woord Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10 en dat ze zich, in die geest, niet plaatsen boven de gave van de Heer, maar dat ze zich enkel maar engageren om het goed dat aan de Kerk werd toevertrouwd, te bewaren en te beheren.

Document

Naam: OPNIEUW BEVESTIGEN DAT HET GESLOTEN EN VOLTROKKEN HUWELIJK NOOIT KAN WORDEN ONTBONDEN, ZELFS NIET DOOR DE MACHT VAN DE PAUS
Tot de leden van de Rechtbank van de Romeinse Rota ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 1997 - Sala Clementina
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 januari 2000
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 326, p. 321-326
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam