• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
QUALI SIANO
Tot de Romeinse Curie
ARTIKEL 5  -  Openlijke lof voor getrouwe, bekwame en toegewijde dienst

ARTIKEL 5 - Openlijke lof voor getrouwe, bekwame en toegewijde dienst

Met hetgeen Wij hier zeggen over de Romeinse Curie, mijn Eerbiedwaardige Broeders en dierbare zonen, hebben Wij een drievoudige bedoeling: Wij willen U prijzen, Wij willen U geruststellen, Wij willen U vermanen. 

Een woord van lof komt U toe voor de trouwe, deskundige en toegewijde diensten die gij betoont aan de Heilige Stoel en aan de Paus, en dus ook aan de gehele Katholieke Kerk. Als uitvoerend orgaan van de wil van hem die de verantwoordelijkheid en de macht draagt om de Kerk van Christus te weiden, verdient de Romeinse Curie de achting, het vertrouwen en de erkentelijkheid van Ons zowel als van de gehele Kerk. 

De geruststelling die Wij vervolgens willen geven aan Onze Curie heeft betrekking op de mogelijke hervormingen haar betreffende die moeten worden ingevoerd. Dat er in de Romeinse Curie enkele veranderingen zullen moeten worden aangebracht is niet alleen te verwachten, het is ook te wensen. Zoals iedereen weet gaat de eerste reorganisatie van dit oude en ingewikkelde orgaan terug tot de fameuze constitutie. "Paus Sixtus V - Constitutie
Immensa Aeterni Dei
Reorganisatie van de Romeinse Curie en oprichting van 15 permanente Congregaties (22 januari 1588)
' uit het jaar 1588 van Paus Sixtus V; Paus Pius X bracht in 1908 nieuwe hervormingen aan met de constitutie: "H. Paus Pius X - Apostolische Constitutie
Sapienti Consilio
Hervorming van de Curie (29 juni 1908)
' en in 1917 werd de aldus gereorganiseerde Curie in de Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
bekrachtigd. Sinds dien zijn er vele jaren voorbij gegaan; het is verklaarbaar dat deze instelling thans gebukt gaat onder het gewicht van haar eerbiedwaardige leeftijd, dat zij ervaart niet meer volledig opgewassen te zijn tegen de behoeften en gewoonten van deze nieuwe wereld, dat zij de noodzaak voelt van vereenvoudiging en decentralisatie en tegelijkertijd van uitbreiding en van het inslaan van nieuwe banen. 

Het zal derhalve noodzakelijk zijn verschillende hervormingen aan te brengen. Natuurlijk zullen deze maatregelen zorgvuldig overwogen worden; zij zullen worden vastgesteld enerzijds in overeenstemming met de eerbiedwaardige en wijze traditie, anderzijds overeenkomstig de behoeften van deze tijd. En zonder twijfel zullen het heilzame en effectieve hervormingen zijn, want zij beogen niets anders dan te laten vallen hetgeen reeds gevallen of overbodig geworden is in de vormen en normen die de Romeinse Curie beheersen en om dátgene in werking te stellen wat onmisbaar en bevorderlijk is voor het naar behoren en doeltreffend vervullen van haar taak. Zij zullen door de Curie zelf worden geformuleerd en afgekondigd! Daarom moet de Romeinse Curie zich niet verontrusten indien haar samenstelling voortaan zal geschieden vanuit een meer bovennationale zienswijze noch ook wanneer van haar leden een grotere oecumenische gezindheid wordt gevraagd. 

Zeide immers de Heilige Bernardus niet reeds: "Waarom zou men niet uit de gehele wereld kiezen degenen die eenmaal voor de gehele wereld zullen moeten beslissen?' H. Bernardus van Clairvaux, Over de overwegingen, De considerationes. IV 4 De Romeinse Curie moet niet angstig streven naar het behoud van tijdelijke rechten uit het verleden, of naar het handhaven van uiterlijke vormen die niet meer aanspreken en hun religieuze inhoud niet meer voldoende uitdrukken. Zij moet niet gierig alle macht aan zichzelf houden wanneer heden ten dage het episcopaat, zonder aan de universele kerkelijke rangorde te kort te doen, beter zelf ter plaatse bepaalde macht kan uitoefenen. Evenmin mogen de organen van de Heilige Stoel zich laten leiden door economische overwegingen voor wat betreft voorbehoud van macht en recht en centralisatie, wanneer dit geen absoluut vereiste is voor de kerkelijke ordening of wanneer het heil der zielen dit vraagt.

Document

Naam: QUALI SIANO
Tot de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 september 1963
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief 18e jrg. p.1122-1129
Tussentitels: Katholiek Archief
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam