• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
QUALI SIANO
Tot de Romeinse Curie
ARTIKEL 4  -  Directe verbondenheid èn absolute gehoorzaamheid aan de Paus van Rome

ARTIKEL 4 - Directe verbondenheid èn absolute gehoorzaamheid aan de Paus van Rome

En overigens moet deze overeenstemming tussen de Paus en Zijn Curie een onveranderlijke. en blijvende regel zijn. Niet slechts in de grote uren der geschiedenis moet deze eensgezindheid naar voren treden, zij moet er altijd zijn, iedere dag, ten opzichte van elke handeling die in het kader van het Apostolisch Ambt verricht wordt: immers, een directe verbondenheid en een absolute gehoorzaamheid zijn eerste vereisten voor het orgaan waarvan de Paus zich bedient bij het vervullen van Zijn universele zending. En het is deze essentiële betrekking die er bestaat tussen de Romeinse Curie enerzijds en de Paus, in de uitoefening van Zijn Apostolisch Ambt, anderzijds, die tevens de glorie uitmaakt van deze zelfde Curie, want uit deze verhouding volgt haar noodzakelijkheid, haar verdienstelijkheid, haar waardigheid en haar gezag. Inderdaad is de Romeinse Curie het instrument dat de Paus nodig heeft en waarvan Hij zich bedient om Zijn goddelijke opdracht te vervullen.

Vanuit Rome kwam de opwekking tot 'aanpassing', dat wil zeggen: tot vervolmaking.

De Romeinse Curie is een waardig en zeer waardevol instrument en het zal niemand verbazen dat door velen, en door Ons op de eerste plaats zoveel van haar gevraagd, zoveel van haar gevergd wordt! Haar werkzaamheid vereist de hoogste bekwaamheid en de grootste deugd, juist omdat haar taak zo uitzonderlijk belangrijk is. Wat is het immers niet een uiterst delicate taak om de bewaarder en de weerklank te zijn van de goddelijke waarheid en tegelijkertijd de taal der mensen te spreken; wat is het niet een veelomvattende taak, die de uiteinden der aarde tot haar grenzen heeft; wat is het niet een edele taak om te luisteren naar de stem van de Paus en deze te vertolken en tegelijkertijd er zorg voor te dragen dat Hij beschikt over nuttige en objectieve inlichtingen, over weloverwogen en toegewijde adviezen. Om aan haar taak goed te kunnen beantwoorden moet de Romeinse Curie gevormd worden door geleerde, deskundige en toegewijde leden. Gij weet dit, gij wenst dit zelf ook, gij verlangt zelfs eerder en meer nog dan degenen die U bekritiseren door specifieke deugden en kwaliteiten opgewassen te zijn tegen de nieuwe en steeds groeiende eisen van de taak die aan U is toevertrouwd.

Wij spraken over ,kritiek!' Ja, want het is bekend dat de Romeinse . Curie, behalve veel lof en erkenning vanwege haar onbetwistbare verdiensten, ook veel kritiek ondervindt. Zoals Wij reeds opmerkten vloeit dit verschijnsel voort uit de natuur en de doelstelling van de Curie zelve, want. waar het gaat om de zaak van Christus en het heil van de zielen kan. nooit genoeg gegeven worden. En .. dat een dergelijk verschijnsel zich bij tijd en wijle voordoet in de loop van de geschiedenis der Kerk is derhalve verklaarbaar en door de Voorzienigheid gewild; het is een stimulans tot waakzaamheid, een, opwekking tot het nauwkeurig in acht nemen van alle regels en bepalingen, een aanleiding tot hervorming, een aansporing tot vervolmaking. Wij moeten de kritiek die, wij ondervinden, aanvaarden met nederigheid, met aandacht en ook met dankbaarheid. Rome behoeft zich niet te verdedigen door zich doof te houden voor eerlijk gemeende opmerkingen, des te minder wanneer deze suggesties komen van vrienden en broeders. Op beschuldigingen, die ongegrond zijn, zal het zeker van antwoord dienen en zijn eer verdedigen, maar zonder boosheid, zonder rancune, zonder te redetwisten. Inmiddels kan dé opmerking gemaakt worden dat het voorstel tot vernieuwing in de juridische structuur en verdieping van het geestelijk bewustzijn niet alleen geen weerstand ondervindt van de zijde van .het centrale bestuur van de Kerk, de Romeinse Curie, maar dat de Curie zelve juist in de voorste gelederen staat bij de eeuwige hervorming waaraan de Kerk, inzoverre zij een menselijke en aardse instelling is, altijd weer behoefte heeft. Het is van Rome dat deze keer de opwekking tot .aanpassing' (volgens de uitdrukking die Onze vereerde Voorganger gebruikte) uitgaat, nl. de aansporing tot vervolmaking van alles wat het inwendige en uitwendige van de Kerk betreft; vanuit Rome kwam de aankondiging van de hervorming van de Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
; vanuit Rome werd de Kerk gedurende de laatste honderd jaren geleid door een geordend, onverschrokken, consequent bestuur waardoor niet alleen haar uitwendige ontwikkeling sterk werd gestimuleerd, gelijk iedereen zal moeten erkennen, maar dat ook haar innerlijke vitaliteit en de beleving van de grote rijkdommen en mysteries waarmede Christus haar begiftigd heeft, tot rijke bloei heeft gebracht. Gelukkig zou de Heilige Bernardus zijn brandende bladzijden over de wereld der Romeinse geestelijkheid vandaag niet meer schrijven, evenmin als de hervormers van de 16e eeuw de hunne. Het pauselijk Rome van onze dagen is een geheel ander Rome, het is, de Heer zij dank, veel waardiger, wijzer en heiliger; het is zich veel meer bewust van: zijn evangelische roeping, het wijdt zich met heel wat meer zorg aan zijn christelijke zending; het is daarom ook meer ontvankelijk voor hervorming, het streeft immers zelf naar voortdurende hernieuwing.

Document

Naam: QUALI SIANO
Tot de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 september 1963
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief 18e jrg. p.1122-1129
Tussentitels: Katholiek Archief
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam