• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de rijke verscheidenheid van het christelijk gebed, waarin de Kerk onderricht geeft, zal iedere gelovige zijn eigen manier van bidden moeten zoeken en kunnen vinden; maar al die persoonlijke wegen komen tenslotte uit op die weg naar de Vader waarvan Jezus Christus gezegd heeft dat Hij het is. Op zoek naar een eigen weg zal ieder zich niet zozeer laten leiden door persoonlijk smaak alswel door de Heilige Geest die hem in Christus leidt tot de Vader.

Ook wie zich hier ernstig op toelegt, zal momenten meemaken waarop hij in een woestijn lijkt rond te dwalen en waarop hij, ondanks al zijn pogingen, niets van God schijnt te 'voelen'. Hij mag weten dat deze beproevingen niemand bespaard blijven die het gebed ernstig opvat. Maar hij moet die ervaring, die alle biddende Christenen opdoen, niet direct vereenzelvigen met de 'donkere nacht' uit de mystiek. Nu kan het gebed dat hij in dergelijke perioden probeert vol te houden, hem de indruk geven van 'kunstmatigheid', terwijl het in werkelijkheid om iets heel anders gaat. Bidden is juist dan een uiting van zijn trouw aan God in wiens tegenwoordigheid hij wil blijven, ook als hij niet beloond wordt met enige subjektieve vertroosting.

In die blijkbaar negatieve ogenblikken wordt duidelijk waar het de bidder om begonnen is: of hij werkelijk op zoek is naar God die hem in zijn oneindige vrijheid steeds weer te boven gaat, of dat hij zichzelf zoekt zonder dat hij boven zijn eigen 'ervaringen' uit kan komen, of hij ze nu aanziet voor positieve 'ervaringen' van vereniging met God dan wel als negatieve 'ervaringen' van mystieke 'leegte'.

De liefde van God, het enige thema van de christelijke contemplatie, is iets dat men zich door geen enkele methode of techniek kan 'toeëigenen'; integendeel, we moeten onze ogen steeds gericht houden op Jezus Christus in wie Gods liefde jegens ons op het kruis zo ver is gegaan dat Hij er zich in geschikt heeft toen Hij door de Vader verlaten werd. Vgl. Mc. 15,34 Aan God moeten we dus de beslissing overlaten hoe Hij ons in zijn liefde wil laten delen. Maar we mogen hoe dan ook nooit proberen onszelf even hoog te stellen als het voorwerp van contemplatie: Gods vrije liefde; ja zelfs niet wanneer door de barmhartigheid van God de Vader en door de Heilige Geest die in ons hart gezonden is, ons in Christus zomaar een tastbaar antwoord van de goddelijke liefde vergund wordt en wij ons als het ware in de ban voelen van de waarheid, goedheid en schoonheid van de Heer.

Hoe meer het een schepsel vergund wordt dichter bij God te komen, des te groter wordt in hem de schroom tegenover de driewerf heilige God. Dan begrijpen we het woord van de H. Augustinus: "Jij mag me vriend noemen, ik belijd dat ik dienaar ben". Of beter nog het woord dat ons bekender is, uitgesproken door haar aan wie de grootste vertrouwdheid met God vergund is geweest: "daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd" (Lc. 1,48).

Tijdens een audiëntie, verleend aan de prefect die dit schrijven ondertekent, heeft Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II deze brief, die besproken is in de plenaire bijeenkomst van de Congregatie, goedgekeurd en heeft opdracht tot publikatie gegeven.

Gegeven te Rome, vanwege de Congregatie voor de Geloofsleer, 15 oktober 1989, op het feest van de H. Theresia van Avila.

Joseph kard. Ratzinger
Prefect

Alberto Bovone
Titulair aartsbisschop van Caesarea in Numidië
Secretaris

 

Document

Naam: ORATIONIS FORMAS
Enige aspecten van de christelijke meditatie - Brief aan de Bisschoppen van de R.K. Kerk
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 15 oktober 1989
Copyrights: © 1990, Kerkelijke Documentatie nr. 3, p. 10-23
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam