• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om de juiste weg van gebed te vinden zal de Christen overdenken wat tot dusver gezegd is over het kenmerkende van de weg van Christus, wiens "spijs is, de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen" (Joh. 4,34). De meest innige en nauwe vereniging die Jezus met zijn Vader beleeft, uit zich voor hem constant in een diep gebed. De wil van de Vader doet hem naar de mensen gaan, naar de zondaars, zelfs naar zijn beulen, en hij kan niet inniger met de Vader verbonden zijn dan door te gehoorzamen aan diens wil. Desalniettemin gebeurt het tijdens zijn aardse levensweg dat hij zich ook in de afzondering terugtrekt om te bidden, om zich te verenigen met zijn Vader en om van Hem nieuwe kracht te ontvangen voor zijn zending in de wereld. Op de Tabor, waar hij onmiskenbaar en zonder twijfel met de Vader verbonden is, wordt zijn lijden aangeduid (Lc. 9,31), en de mogelijkheid om op de berg van de gedaanteverandering in 'de drie tenten' te verblijven wordt niet eens in overweging genomen. Al het contemplatieve bidden van de Christenen doet ons steeds uitkomen bij de naastenliefde, bij werken en lijden, en zo brengt het ons heel dicht bij God.

Om dichter bij dat mysterie van eenwording met God te komen - de griekse Vaders noemen dit de vergoddelijking van de mens - en om tot een nauwkeurig begrip te komen van de wijze waarop deze geschiedt, dient men er voor alles rekening mee te houden dat de mens wezenlijk schepsel is en dat hij zo in alle eeuwigheid blijft. Een opgaan van het menselijk ik in het goddelijke ik is dan ook voor altijd onmogelijk, zelfs in de meest verheven staat van genade. wel dient men te erkennen dat de menselijke persoon geschapen is, naar Gods 'beeld en gelijkenis' en dat Gods Zoon de oervorm van dat beeld is, in en voor wie wij geschapen zijn. Vgl. Kol. 1,16 Welnu, dat oerbeeld onthult ons het grootste en mooiste christelijk geloofsgeheim: vanaf alle eeuwigheid is de Zoon ten opzichte van de Vader 'anders', en toch is Hij in de Heilige Geest 'van dezelfde substantie'; daaruit volgt dat het feit van verschillend te zijn niet iets slechts is, maar juist het hoogste goed wat er bestaat. dat verschillend-zijn is er in God zelf, één natuur in drie Personen, en dat anderszijn bestaat ook tussen God en het schepsel die van nature van elkaar verschillen. Tenslotte zijn daar de Eucharistie en de andere sacramenten - en naar analogie daarvan de daden en woorden van Christus - waarin hij zichzelf aan ons geeft en ons aan zijn goddelijke natuur laat deelhebbent zonder daarom onze geschapen natuur, waaraan hij door zijn menswording deelheeft, te niet te doen.

Als men het geheel van deze waarheden in ogenschouw neemt, doen we de verbazingwekkende ontdekking dat in de werkelijkheid van het christelijk geloof alle verlangens die in het gebed van de andere godsdiensten schuilgaan, tot hun vervulling komen, zonder dat de persoonlijkheid van het ik en zijn karakter als schepsel daarom te niet hoeft te worden gedaan of zou moeten verdwijnen in de oceaan van het Absolute. "God is liefde" (1 Joh. 4,8); deze diep christelijke uitspraak kan de volledige eenwording verenigen met het anders-zijn van liefhebbende en beminde; ze kan die eenwording verenigen met de eeuwige uitwisseling en de eeuwige dialoog. Die eeuwige uitwisseling is God zelf en wij kunnen naar waarheid deelgenoten worden van Christus als 'aangenomen zonen', en samen met de Zoon roepen in de Heilige Geest: 'Abba, Vader'. In die zin spreken de Kerkvaders terecht over de vergoddelijking van de mens, die ingelijfd bij Christus Gods Zoon van nature, door zijn genade deel kan hebben aan de goddelijke natuur als 'zonen in de Zoon'. Doordat hij de Heilige Geest ontvangt, verheerlijkt de Christen de Vader en neemt hij in werkelijkheid deel aan het goddelijke trinitaire leven.

Document

Naam: ORATIONIS FORMAS
Enige aspecten van de christelijke meditatie - Brief aan de Bisschoppen van de R.K. Kerk
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 15 oktober 1989
Copyrights: © 1990, Kerkelijke Documentatie nr. 3, p. 10-23
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam