• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Alleen de echtgenoten of een van beiden, ook al is de andere ertegen, hebben het recht de gunst te vragen van een dispensatie met betrekking tot een aangegaan en niet-voltrokken huwelijk.
§ 1 Alleen de Apostolische Stoel oordeelt over het feit van de niet-voltrekking van een huwelijk en over het bestaan van een goede reden om de dispensatie te verlenen.

§ 2 De dispensatie wordt echter alleen door de Paus verleend.

§ 1 Bevoegd om het verzoekschrift in ontvangst te nemen waardoor de dispensatie gevraagd wordt, is de diocesane Bisschop van het domicilie of quasi-domicilie van de aanvrager, die, indien een grond voor de aanvraag vaststaat, een beschikking moet treffen voor het onderzoek in het proces.

§ 2 Indien het voorgelegde geval echter bijzondere moeilijkheden biedt van juridische of morele aard, dient de diocesane Bisschop de Apostolische Stoel te raadplegen.

§ 3 Tegen het decreet waardoor de Bisschop het verzoekschrift verwerpt staat beroep open bij de Apostolische Stoel.

§ 1 Onverminderd het voorschrift van can. 1681, dient de Bisschop het onderzoek in deze processen toe te vertrouwen, op duurzame wijze of in elk geval afzonderlijk, aan de rechtbank van zijn eigen of van een vreemd bisdom, ofwel aan een geschikte priester.

§ 2 Indien echter een gerechtelijke aanvraag tot nietigverklaring van hetzelfde huwelijk ingediend is, dient het onderzoek aan dezelfde rechtbank toevertrouwd te worden.

Zie ook:

Vervallen (doorgehaald) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is. (Bewerking door de redactie, niet voorzien in het Motu Proprio.)

§ 1. In deze processen moet de verdediger van de band steeds tussenkomen.

§ 2. Een persoon voor het verlenen van rechtsbijstand wordt niet toegelaten, maar wegens de moeilijkheid van het geval kan de Bisschop toestaan dat de aanvrager of de gedaagde partij door een rechtskundige geholpen wordt.

In het onderzoek dient elk van beide echtgenoten gehoord te worden en dienen, voor zover mogelijk, de canones in acht genomen te worden betreffende het verzamelen van bewijzen in een gewoon contentieus geding en in zaken betreffende de nietigheid van een huwelijk, mits zij met de aard van deze processen in overeenstemming gebracht kunnen worden.
§ 1 Er vindt geen publicatie van de akten plaats; de rechter dient echter, indien hij omwille van de aangevoerde bewijzen een ernstige moeilijkheid voor het verzoek van de aanvragende partij of voor een exceptie van de gedaagde partij ziet oprijzen, de belanghebbende partij hiervan naar wijs oordeel op de hoogte te brengen.

§ 2 Aan de partij die erom verzoekt, zal de rechter een ingebracht document of een ontvangen getuigenis kunnen tonen, en de tijd bepalen voor het indienen van gevolgtrekkingen.

§ 1 Na het voltooien van het onderzoek dient degene die het onderzoek verricht, alle akten met een ter zake gepast verslag aan de Bisschop te bezorgen, die een oordeel naar waarheid dient uit te brengen, zowel betreffende het feit van de niet-voltrekking als betreffende de goede reden om te dispenseren en de opportuniteit van de gunst.

§ 2 Indien het onderzoek in het proces volgens can. 1700 aan een vreemde rechtbank toevertrouwd is, dienen de bemerkingen ten gunste van de band in dat gerecht gemaakt te worden, maar het oordeel waarover in § 1, komt toe aan de opdrachtgevende Bisschop, aan wie degene die het onderzoek verricht tegelijk met de akten een ter zake gepast verslag dient te bezorgen.

§ 1 De Bisschop dient alle akten samen met zijn oordeel en de bemerkingen van de verdediger van de band aan de Apostolische Stoel te doen toekomen.

§ 2 Indien naar het oordeel van de Apostolische Stoel een aanvulling van het onderzoek vereist is, zal dit aan de Bisschop meegedeeld worden, met aanduiding van de elementen waarover het onderzoek vervolledigd moet worden.

§ 3 Indien de Apostolische Stoel echter geantwoord heeft dat op grond van wat voorgelegd is, de niet-voltrekking niet vaststaat, kan de rechtskundige over wie in can. 1701, § 2, de akten van het proces, maar niet het oordeel van de Bisschop, in de zetel van de rechtbank inzien om af te wegen of iets belangrijks aangevoerd kan worden om de aanvraag opnieuw voor te leggen.

Het rescript van de dispensatie wordt door de Apostolische Stoel naar de Bisschop gezonden; deze zal het rescript aan de partijen bekend maken en bovendien zo spoedig mogelijk opdracht geven, zowel aan de pastoor van de plaats waar het huwelijk gesloten is als aan de pastoor waar het doopsel ontvangen is, dat in de huwelijks- en doopboeken van de verleende dispensatie melding gemaakt wordt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam