• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Van de hulp van deskundigen moet gebruik gemaakt worden telkens wanneer op voorschrift van het recht of van de rechter hun onderzoek en oordeel, steunend op de regels van hun kunde of wetenschap, vereist zijn om een of ander feit te bewijzen of om de ware aard van een of andere zaak te onderkennen.

Het komt de rechter toe de deskundigen te benoemen, na de partijen gehoord te hebben of op hun voorstel, of, indien het geval zich voordoet, gebruik te maken van verslagen door andere deskundigen reeds opgesteld.
Omwille van dezelfde redenen als een getuige, kunnen ook deskundigen uitgesloten of geweigerd worden.
§ 1 De rechter dient, rekening houdend met wat de geschilvoerende partijen mogelijk naar voren brengen, in zijn decreet elk punt te bepalen waarover het werk van de deskundige moet handelen.

§ 2 Aan de deskundige moeten de akten van de zaak en de andere documenten en hulpmiddelen verschaft worden die hij nodig kan hebben om zijn taak op de voorgeschreven wijze en getrouw te vervullen.

§ 3 De rechter dient, na de deskundige zelf gehoord te hebben, de tijd vast te stellen binnen welke het onderzoek verricht en het verslag ingediend moet worden.

§ 1 De deskundigen dienen ieder afzonderlijk hun verslag op te stellen, tenzij de rechter beveelt één verslag te maken, door ieder afzonderlijk te ondertekenen; indien dit gebeurt, dienen de verschillen in mening, zo die er waren, zorgvuldig genoteerd te worden.

§ 2 De deskundigen moeten duidelijk aangeven door welke documenten of op welke andere geschikte wijzen zij op de hoogte gekomen zijn van de identiteit van personen, zaken of plaatsen, langs welke weg en op welke wijze zij te werk gegaan zijn in het vervullen van de hun opgedragen taak, en op welke argumenten voornamelijk hun besluiten steunen.

§ 3 De deskundige kan door de rechter opgeroepen worden om de toelichting te verschaffen die verder nog noodzakelijk lijken.

§ 1 De rechter dient niet alleen de besluiten van de deskundigen, ook al zijn deze eensluidend, maar ook de overige aspecten van de zaak nauwkeurig in overweging te nemen.

§ 2 Bij het motiveren van zijn beslissing moet hij uiteenzetten op grond van welke argumenten hij de besluiten van de deskundigen ofwel aanvaard ofwel verworpen heeft.

Aan de deskundigen moeten kosten en honoraria betaald worden, door de rechter rechtvaardig en billijk te bepalen, met inachtneming van het particulier recht.
§ 1 De partijen kunnen eigen deskundigen aanduiden, goed te keuren door de rechter.

§ 2 Deze kunnen, indien de rechter het toelaat, de akten van de zaak, voor zover dit nodig is, inzien, en de uitvoering van het deskundig onderzoek bijwonen; zij kunnen echter steeds hun verslag voorleggen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam