• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Wie krachtens het natuurrecht en het canoniek recht vrij over zijn goederen kan beschikken, kan ten bate van vrome doeleinden, hetzij door een wilsbeschikking onder levenden hetzij door een wilsbeschikking bij overlijden, zijn goederen overmaken.

§ 2 In beschikkingen bij overlijden die ten bate van de Kerk zijn, dien, als het kan, de formaliteiten van het burgerlijk recht onderhouden te worden; als deze verzuimd zijn, moet de erfgenamen op de verplichting gewezen worden, waaraan zij gehouden zijn, om de wil van de erflater te vervullen.

Wilsbeschikkingen van gelovigen die hun vermogen voor vrome doeleinden schenken of nalaten, hetzij door een wilsbeschikking onder levenden hetzij door een wilsbeschikking bij overlijden, dienen, nadat ze wettig aanvaard zijn, met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd te worden ook wat betreft de wijze van beheer en van besteding van de goederen, onverminderd het voorschrift van can. 1301, § 1.
§ 1 De Ordinaris is de uitvoerder van alle vrome wilsbeschikkingen zowel die bij overlijden als die onder levenden.

§ 2 Krachtens dit recht kan en moet de Ordinaris, ook door middel van visitatie, erover waken dat vrome wilsbeschikkingen uitgevoerd worden, en de overige uitvoerders zijn, na uitvoering van hun taak, gehouden hem rekenschap af te leggen.

§ 3 Clausules in strijd met dit recht van de Ordinaris, aan uiterste wilsbeschikkingen toegevoegd, dienen als niet toegevoegd beschouwd te worden.

§ 1 Wie goederen voor vrome doeleinden, hetzij door een wilsbeschikking onder levenden hetzij bij testament, fiduciair in ontvangst genomen heeft, moet de Ordinaris van zijn fiduciaire verplichting in kennis stellen en hem opgave doen van al deze goederen, roerende of onroerende, met inbegrip van de daaraan verbonden lasten; als de schenker dit uitdrukkelijk en volstrekt verboden heeft, mag hij de fiduciaire verplichting niet aanvaarden.

§ 2 De Ordinaris moet eisen dat fiduciaire goederen veilig belegd worden, en eveneens waken over de uitvoering van de vrome wilsbeschikking volgens can. 1301.

§ 3 Wanneer fiduciaire goederen aan een lid van een religieus instituut of van een sociëteit van apostolisch leven toevertrouwd zijn, is de Ordinaris over wie in §§ 1 en 2 de plaatselijke Ordinaris, wanneer deze namelijk deze goederen toegewezen zijn aan een plaats of een bisdom of bestemd tot ondersteuning van de inwoners daarvan of van vrome doeleinden; anders is het de hogere Overste in een clericaal instituut van pauselijk recht en in clericale sociëteiten van apostolisch leven van pauselijk recht, of in andere religieuze instituten de eigen Ordinaris van dat lid.

§ 1 Onder de naam vrome stichtingen worden in het recht verstaan:

  1. zelfstandige vrome stichtingen, namelijk van gehelen van zaken bestemd voor doeleinden waarover in can. 114, § 2, en door de bevoegde kerkelijke overheid tot rechtspersoon opgericht;
  2. niet-zelfstandige vrome stichtingen, namelijk tijdelijke goederen aan een publieke rechtspersoon op welke wijze ook gegeven met de last om voor lange tijd, door het particulier recht vast te stellen, uit de jaarlijkse opbrengsten Missen te celebreren en andere vooraf bepaalde kerkelijke functies te voltrekken of de doelstellingen waarover in can. 114, § 2, anderszins na te streven.

§ 2 Goederen van een niet-zelfstandige vrome stichting moeten, als zij toevertrouwd zijn aan een rechtspersoon die aan de diocesane Bisschop onderworpen is, na verstrijken van de tijd bestemd worden voor het instituut waarover in can. 1274, § 1, tenzij de, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte, wilsbeschikking van de stichter anders geweest is; anders vervallen ze aan de rechtspersoon zelf.

§ 1 Opdat een stichting door een rechtspersoon geldig aanvaard kan worden, is een schriftelijk gegeven verlof van de Ordinaris vereist; deze mag dit niet geven, voordat hij op wettige wijze bevonden heeft dat de rechtspersoon zowel aan de nieuw te aanvaarden last als aan de reeds eerder aanvaarde lasten voldoen kan; en vooral moet hij ervoor zorgen dat de opbrengsten volstrekt beantwoorden aan de daaraan gehechte verplichtingen, overeenkomstig de gebruiken van elke plaats of streek.

§ 2 Verdere voorwaarden wat betreft oprichting en aanvaarding van stichtingen dienen door het particulier recht bepaald te worden.

Geld en roerende goederen, toegekend als schenking, dienen onmiddellijk op een veilige, door de Ordinaris goed te keuren plaats gedeponeerd te worden, met het doel dat dit geld of de waarde van de roerende goederen bewaard blijven, en zo spoedig mogelijk veilig en nuttig volgens het wijs oordeel van deze Ordinaris, na zowel de belanghebbenden als de eigen raad voor economische zaken gehoord te hebben, belegd worden ten voordele van deze stichting met de uitdrukkelijke en afzonderlijke vermelding van de last.
§ 1 Stichtingen, ook wanneer ze mondeling gedaan zijn, dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

§ 2 Eén exemplaar van de oorkonden dient in het archief van de curie, een tweede in het archief van de rechtspersoon waarop de stichting betrekking heeft, veilig opgeborgen te worden.

§ 1 Met inachtneming van de voorschriften van de canones 1300-1302 en 1287, dient van de bezwarende verplichtingen uit vrome stichtingen een lijst opgemaakt te worden, zichtbaar aan te brengen op een toegankelijke plaats, opdat de verplichtingen die nagekomen moeten worden, niet in vergetelheid geraken.

§ 2 Naast het boek waarover in can. 958, § 1, dient een ander boek gehouden en bij de pastoor of rector bewaard te worden, waarin de afzonderlijke verplichtingen en het nakomen daarvan en de gaven geregistreerd dienen te worden.

§ 1 Het reduceren van verplichtingen van Missen, hetgeen alleen om een goede en noodzakelijke reden gebeuren mag, is voorbehouden aan de Apostolische Stoel, behoudens de voorschriften die volgen.

§ 2 Als dit in de stichtingsoorkonden uitdrukkelijk bepaald wordt, kan de Ordinaris verplichtingen van Missen reduceren wegens verminderde opbrengsten.

§ 3 De diocesane Bisschop komt de macht toe te reduceren wegens vermindering van opbrengsten, zolang de reden voortduurt, tot het tarief van de in het bisdom wettig geldende bijdrage, Missen van legaten of hoe ook gesticht die op zichzelf staan, mits er niemand is die aan de verplichting gehouden is en effectief gedwongen kan worden de bijdrage te verhogen.

§ 4 Aan dezelfde komt de macht toe tot reduceren van verplichtingen of legaten van Missen die op een kerkelijk instituut drukken, als de opbrengsten ontoereikend geworden zijn om het aan dat instituut eigen doel op passende wijze te bereiken.

§ 5 Dezelfde bevoegdheden waarover in §§ 3 en 4, bezit de hoogste Overste van een clericaal religieus instituut van pauselijk recht.

Aan dezelfde gezagsdragers over wie in can. 1308, komt bovendien de macht toe wegens een passende reden de verplichtingen van Missen te verplaatsen naar dagen, kerken of altaren verschillend van die welke in de stichtingen vastgelegd zijn.
§ 1 Reductie, beperking en wijziging van wilsbeschikkingen van de gelovigen ten behoeve van vrome doeleinden kunnen, als de stichter deze macht aan de Ordinaris uitdrukkelijk verleend heeft, door deze slechts verricht worden om een goede en noodzakelijke reden.

§ 2 Als de uitvoering van opgelegde verplichtingen wegens verminderde opbrengsten of om een andere reden, buiten schuld van de beheerders, onmogelijk geworden is, zal de Ordinaris, na hen die er belang bij hebben en de eigen raad voor economische zaken gehoord te hebben, en met de best mogelijke inachtneming van de wil van de stichter, deze verplichtingen met billijkheid kunnen verminderen, met uitzondering van de reductie van Missen die valt onder de voorschriften van can. 1308.

§ 3 In de overige gevallen moet men zich wenden tot de Apostolische Stoel.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 25 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam