• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Sacramentaliën zijn heilige tekenen waardoor, enigszins in navolging van de sacramenten, uitwerkingen vooral van geestelijke aard betekend worden en uit kracht van het smeekgebed van de Kerk verkregen.
§ 1 Nieuwe sacramentaliën vaststellen of erkende op authentieke wijze uitleggen, sommige ervan afschaffen of wijzigen, kan alleen de Apostolische Stoel.

§ 2 Bij het voltrekken of bedienen van sacramentaliën dienen de door het gezag van de Kerk goedgekeurde riten en formules nauwkeurig in acht genomen te worden.

De bedienaar van de sacramentaliën is de clericus die met de vereiste bevoegdheid toegerust is; sommige sacramentaliën kunnen, volgens de liturgische boeken, naar het oordeel van de plaatselijke Ordinaris ook worden bediend door leken die de passende eigenschappen bezitten.
§ 1 Consecraties en wijdingen kunnen geldig verricht worden door hen die het bisschoppelijk merkteken bezitten, alsook door de priesters aan wie dit door het recht of door wettige toekenning toegestaan wordt.

§ 2 Zegeningen, met uitzondering van die welke aan de Paus of de Bisschoppen voorbehouden zijn, kunnen worden gegeven door iedere priester.

§ 3 Een diaken kan alleen die zegeningen geven die hem uitdrukkelijk door het recht toegestaan worden.

Zegeningen, die vooral voor katholieken bestemd dienen te worden, kunnen ook aan catechumenen worden gegeven en, tenzij een verbod van de Kerk in de weg staat, zelfs aan niet-katholieken.
Gewijde voorwerpen, die door wijding of zegening voor de goddelijke eredienst bestemd zijn, dienen, ook al zijn zij in het bezit van privé-personen, met eerbied behandeld te worden en niet aangewend voor gebruik dat profaan is of niet strookt met hun aard.
§ 1 Niemand kan op wettige wijze exorcismen over bezetenen uitspreken, tenzij hij van de plaatselijke Ordinaris hiertoe bijzonder en uitdrukkelijk verlof gekregen heeft.

§ 2 Dit verlof dient door de plaatselijk Ordinaris alleen gegeven te worden aan een priester die vroomheid, kennis en wijsheid bezit en van integere levenswandel is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam