• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onbekwaam tot het sluiten van een Huwelijk zijn:
  1. zij die niet beschikken over voldoende gebruik van het verstand;
  2. zij die lijden aan een ernstig gebrek aan oordeelsvermogen met betrekking tot de wederzijds over te dragen en te aanvaarden wezenlijke rechten en plichten van het huwelijk;
  3. zij die wegens redenen van psychische aard de wezenlijke verplichtingen van het huwelijk niet op zich kunnen nemen.
§ 1 Opdat een huwelijksconsensus kan bestaan, is het noodzakelijk dat de contractanten ten minste niet onwetend zijn aangaande het feit dat het Huwelijk een blijvende gemeenschap is tussen een man en een vrouw, gericht op het verwekken van kinderen door enige seksuele samenwerking.

§ 2 Deze onwetendheid wordt na de puberteit niet gepresumeerd.

§ 1 Dwaling aangaande de persoon maakt het Huwelijk ongeldig.

§ 2 Dwaling aangaande een eigenschap van de persoon, ook al is zij oorzaak van het contract, maakt een Huwelijk niet ongeldig, tenzij deze eigenschap rechtstreeks en hoofdzakelijk beoogd wordt.

Wie in het huwelijk treedt misleid door list, aangewend om de consensus te verkrijgen, betreffende een of andere eigenschap van de andere partij, die uit haar aard de huwelijksgemeenschap ernstig kan verstoren, sluit het huwelijk ongeldig.
Dwaling aangaande de eenheid of de onontbindbaarheid of aangaande de sacramentele waardigheid van het Huwelijk tast, mits deze de wil niet bepaalt, de huwelijksconsensus niet aan.
De wetenschap of de mening dat het Huwelijk ongeldig is, sluit de huwelijksconsensus niet noodzakelijk uit.
§ 1 De innerlijke consensus wordt gepresumeerd in overeenstemming te zijn met de woorden of tekenen die in de huwelijksviering gebruikt zijn.

§ 2 Indien evenwel één of elk van beide partijen door een positieve wilsdaad het Huwelijk zelf uitsluit, of een of ander wezenlijk element van het Huwelijk, of een of andere wezenlijke eigenschap, sluit zij het Huwelijk ongeldig.

§ 1 Een Huwelijk kan onder een voorwaarde die op de toekomst betrekking heeft, niet geldig gesloten worden.

§ 2 Een Huwelijk gesloten onder een voorwaarde die op het verleden of op het heden betrekking heeft, is al of niet geldig in zover datgene wat onder de voorwaarde valt, al of niet bestaat.

§ 3 De voorwaarde echter waarover in § 2, kan niet geoorloofd worden toegevoegd tenzij met schriftelijk gegeven verlof van de plaatselijke Ordinaris.

Ongeldig is een Huwelijk dat aangegaan is onder dwang of onder ernstige vrees van buitenaf, ook zonder opzet aangejaagd, zó dat iemand, om zich hiervan te kunnen bevrijden, gedwongen wordt het Huwelijk te kiezen.
§ 1 Om geldig een Huwelijk te sluiten is het noodzakelijk dat de contractanten samen aanwezig zijn, hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde.

§ 2 De huwenden dienen de huwelijksconsensus in woorden uit te drukken; maar als zij niet kunnen spreken, door gelijkwaardige tekenen.

§ 1 Om geldig door middel van een gevolmachtigde in het huwelijk te treden, wordt vereist:
  1. dat een bijzonder mandaat bestaat om met een bepaald persoon een huwelijk te sluiten;
  2. dat de gevolmachtigde door de opdrachtgever zelf aangeduid wordt en dat hij zijn taak persoonlijk vervult.
§ 2 Om geldig te zijn moet het mandaat ondertekend worden door de opdrachtgever en bovendien door de pastoor of de Ordinaris van de plaats waar het mandaat gegeven wordt, of door een priester die door één van beiden gedelegeerd is, of door ten minste twee getuigen; ofwel moet het neergelegd worden in een volgens het burgerlijk recht authentiek document.

§ 3 Als de opdrachtgever niet kan schrijven, dient dit in het mandaat zelf vermeld te worden en dient een andere getuige toegevoegd te worden die zelf ook het schrijven dient te ondertekenen; anders is het mandaat ongeldig.

§ 4 Indien de opdrachtgever, voordat de gevolmachtigde in diens naam het huwelijk sluit, het mandaat herroepen heeft of krankzinnig geworden is, is het huwelijk ongeldig, ook al wist hetzij de gevolmachtigde hetzij de andere huwende partij dit niet.

Een Huwelijk kan gesloten worden door middel van een tolk; maar de pastoor mag hierbij niet assisteren, voordat hij zeker is van de betrouwbaarheid van de tolk.
Ook al is een Huwelijk ongeldig aangegaan om reden van een beletsel of van een gebrek in de vorm, wordt de gegeven huwelijksconsensus gepresumeerd voort te duren totdat de herroeping ervan vaststaat.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam