• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Van het ontvangen van wijdingen worden geweerd wie getroffen zijn door enig beletsel, hetzij door een beletsel voor altijd, dat met de naam irregulariteit aangeduid wordt, hetzij door een eenvoudig beletsel; er wordt echter geen enkel beletsel opgelopen dat in de canones die volgen niet vermeld wordt.

Tot het ontvangen van wijdingen zijn irregulier:

 1. wie lijdt aan een of andere vorm van krankzinnigheid of een andere psychische ziekte waardoor hij, na raadpleging van deskundigen, ongeschikt geoordeeld wordt om het dienstwerk op de voorgeschreven wijze te vervullen;
 2. wie het misdrijf van apostasie, ketterij of schisma bedreven heeft; wie een huwelijk, ook een louter burgerlijk, gewaagd heeft, ofwel terwijl hij zelf verhinderd was tot het aangaan van een huwelijk door een huwelijksband of door een heilige wijding of door een publieke gelofte van kuisheid voor het leven afgelegd, ofwel met een vrouw die door een geldig huwelijk of door eenzelfde gelofte gebonden was;
 3. wie vrijwillig een mens gedood heeft of vruchtafdrijving met daadwerkelijk gevolg bewerkt heeft, en allen die positief hun medewerking verleend hebben;
 4. wie zichzelf of een ander zwaar en met opzet verminkt heeft of gepoogd heeft zich van het leven te benemen;
 5. wie een wijdingshandeling verricht heeft die voorbehouden is aan wie in het episcopaat of presbyteraat gesteld zijn, terwijl hij ofwel deze wijding niet bezat ofwel de uitoefening ervan hem verboden was op grond van een verklaarde of opgelegde canonieke straf.

Tot het ontvangen van wijdingen zijn eenvoudig verhinderd:

 1. een man die een echtgenote heeft, tenzij hij wettig bestemd is voor het permanent diaconaat;
 2. wie een ambt uitoefent of een beheer voert welke door de canones 285 en 286 voor clerici verboden zijn en waarover hij rekenschap moet afleggen, totdat hij, na het ambt of het beheer opgegeven en rekenschap afgelegd te hebben, vrij geworden is;
 3. een nieuw-gedoopte, tenzij hij naar het oordeel van de Ordinaris voldoende beproefd bevonden is.
De christengelovigen zijn gehouden aan de verplichting beletselen tot de heilige wijdingen, als zij er kennen, vóór de wijding aan de Ordinaris of de pastoor bekend te maken.
§ 1 Tot het uitoefenen van ontvangen wijdingen zijn irregulier:
 1. wie onwettig wijdingen ontvangen heeft, terwijl hij getroffen was door een irregulariteit om wijdingen te ontvangen;
 2. wie een misdrijf waarover in can. 1041, nr.2, begaan heeft, indien het misdrijf publiek is;
 3. wie een misdrijf begaan heeft waarover in can. 1041, nrs. 3,4,5,6.
§ 2 Tot het uitoefenen van wijdingen zijn verhinderd:
 1. wie onwettig wijdingen ontvangen heeft, terwijl hij gebonden was door een beletsel om wijdingen te ontvangen;
 2. wie lijdt aan krankzinnigheid of een andere psychische ziekte waarover in can. 1041 nr.1, totdat de Ordinaris, na raadpleging van een deskundige, de uitoefening van deze wijding toegestaan heeft.
Onwetendheid betreffende irregulariteiten en beletselen bevrijdt hiervan niet.
Irregulariteiten en beletselen worden verveelvoudigd, wanneer ze uit verschillende oorzaken voortkomen, niet echter tengevolge van herhaling van dezelfde oorzaak, tenzij het gaat over de irregulariteit van vrijwillige doding of van bewerkte vruchtafdrijving met daadwerkelijk gevolg.
§ 1 Aan de Apostolische Stoel alleen is de dispensatie voorbehouden van alle irregulariteiten, wanneer het feit waarop zij steunen bij het gerecht aanhangig gemaakt is.

§ 2 Eveneens aan hem is de dispensatie voorbehouden van de hierna volgende irregulariteiten en beletselen tot het ontvangen van wijdingen:

 1. de irregulariteiten ontstaan uit de publieke misdrijven waarover in can. 1041, nrs.2 en 3;
 2. de irregulariteit ontstaan uit het misdrijf hetzij publiek hetzij geheim, waarover in can. 1041, nr.4;
 3. het beletsel waarover in can. 1042, nr.1.
§ 3 Eveneens aan de Apostolische Stoel is voorbehouden de dispensatie van de irregulariteiten tot het uitoefenen van de ontvangen wijding, waarover in can. 1041 nr.3, alleen in publieke gevallen, en in dezelfde canon nr.4, ook in geheime gevallen.

§ 4 De Ordinaris kan dispenseren van de irregulariteiten en beletselen die niet aan de Heilige Stoel voorbehouden zijn.

In geheime gevallen van dringende aard, indien men zich niet tot de Ordinaris kan wenden of, als het gaat over de irregulariteiten waarover in can. 1041, nrs.3 en 4, tot de Penitentiarie, en indien er gevaar dreigt voor ernstige schade of voor verlies van goede naam, kan degene die door de irregulariteiteit verhinderd wordt de wijding uit te oefenen, deze uitoefenen, onverminderd echter de plicht om zich zo spoedig mogelijk te richten tot de Ordinaris of de Penitentiarie, met verzwijging van de naam en door bemiddeling van een biechtvader.
§ 1 In het verzoekschrift tot het verkrijgen van dispensatie van irregulariteiten en beletselen moeten alle irregulariteiten en beletselen aangegeven worden; een algemene dispensatie geldt nochtans ook voor die welke te goeder trouw verzwegen zijn, uitgezonderd de irregulariteiten waarover in can. 1041, nr.4, of andere die bij het gerecht aanhangig gemaakt zijn, niet echter voor die welke te kwader trouw verzwegen zijn.

§ 2 Indien het gaat over de irregulariteiten ontstaan uit vrijwillige doding of uit bewerkte vruchtafdrijving, moet voor de geldigheid van de dispensatie ook het aantal misdrijven vermeld worden.

§ 3 Een algemene dispensatie van irregulariteiten en beletselen tot het ontvangen van wijdingen geldt voor alle wijdingen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam