• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De toediening van de Wijding dient plaats te hebben binnen de viering van een Mis, op een zondag of verplichte feestdag, maar kan om pastorale redenen ook gebeuren op andere dagen, weekdagen niet uitgezonderd.
§ 1 De toediening van de Wijding dient in het algemeen plaats te vinden in de kathedrale kerk; om pastorale redenen kan ze echter plaatsvinden in een andere kerk of een kapel.
§ 2 Voor de toediening van de Wijding moeten de clerici en de andere christengelovigen uitgenodigd worden om zo talrijk mogelijk bij de viering tegenwoordig te zijn.
De bedienaar van de heilige Wijding is de gewijde Bisschop.
Het is geen enkele Bisschop toegestaan iemand tot Bisschop te wijden, tenzij vooraf het pauselijk mandaat vaststaat.
Tenzij een dispensatie van de Apostolische Stoel gegeven is, dient de Bisschop-hoofdconsecrator bij de bisschopswijding ten minste twee mede-consacrerende Bisschoppen aan zich toe te voegen; het is echter zeer gewenst dat alle aanwezige Bisschoppen samen met hen de gekozene wijden.
§ 1 Eenieder dient tot het presbyteraat en het diaconaat gewijd te worden door zijn eigen Bisschop of met diens wettige machtigingsbrief.

§ 2 De eigen Bisschop dient, indien hij niet om een goede reden verhinderd is, persoonlijk zijn onderdanen te wijden; maar zonder apostolisch indult kan hij een onderdaan van oosterse ritus niet geoorloofd wijden.

§ 3 Wie een machtigingsbrief tot het ontvangen van Wijdingen kan geven, kan diezelfde Wijdingen ook zelf toedienen, indien hij het bisschoppelijk merkteken heeft.

De eigen Bisschop met betrekking tot de toediening van het diaconaat aan degenen die in de seculiere clerus willen opgenomen worden, is de Bisschop van het bisdom waar de wijdeling domicilie heeft, of van het bisdom waar de wijdeling in dienst wil treden; wat betreft de toediening van het presbyteraat aan seculiere clerici is de eigen Bisschop die van het bisdom waarin de wijdeling door het diaconaat geïncardineerd is.

Een Bisschop kan buiten het eigen rechtsgebied alleen met verlof van de diocesane Bisschop wijdingen toedienen.
§ 1 Voor seculieren kunnen een machtigingsbrief geven:
  1. de eigen Bisschop over wie in can. 1016;
  2. de apostolische Administrator alsook, met toestemming van het consultorencollege, de diocesane Administrator; met toestemming van de raad waarover in can. 495, § 2, de apostolische Pro-vicaris en Pro-prefect.
§ 2 De diocesane Administrator, de apostolische Pro-vicaris en Pro-prefect mogen geen machtigingsbrief geven voor degenen aan wie door de diocesane Bisschop of de apostolische Vicaris of Prefect de toegang tot de wijdingen ontzegd is.

§ 1 Aan de hogere Overste van een clericaal religieus instituut van pauselijk recht of van een clericale sociëteit van apostolisch leven van pauselijk recht komt het toe aan zijn onderdanen, die volgens de constituties voor het leven of definitief in het instituut of de sociëteit opgenomen zijn, een machtigingsbrief voor het diaconaat en het presbyteraat te verlenen.
§ 2 De toediening van de Wijding van alle overige leden van welk instituut of welke sociëteit ook valt onder het recht van de seculiere clerici, en elk aan Oversten verleend indult is herroepen.

Een machtigingsbrief mag niet verleend worden tenzij men vooraf beschikt over alle getuigenissen en documenten die door het recht vereist zijn volgens de canones 1050 en 1051.
Een machtigingsbrief kan gezonden worden aan iedere Bisschop die in gemeenschap leeft met de Apostolische Stoel, uitgezonderd slechts, tenzij met een apostolisch indult, aan een Bisschop van een ritus verschillend van die van de wijdeling.
De wijdende Bisschop mag na het ontvangen van de wettige machtigingsbrief niet tot de Wijding overgaan tenzij de echtheid van de brief duidelijk vaststaat.
Een machtigingsbrief kan door degene die hem verleent of door zijn opvolger begrensd worden of herroepen, maar eenmaal verleend verliest hij zijn geldigheid niet met het wegvallen van het recht van degene die hem verleend heeft.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam