• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Doopsel wordt bediend volgens de in de goedgekeurde liturgische boeken voorgeschreven orde, uitgezonderd het geval van dringende nood, waarin alleen dat in acht genomen moet worden wat voor de geldigheid van het Sacrament vereist is.
De viering van het Doopsel moet naar behoren voorbereid worden; derhalve:
  1. dient een volwassene die de bedoeling heeft het Doopsel te ontvangen, tot het catechumenaat toegelaten te worden en, voor zover mogelijk, langs de verschillende graden tot de sacramentele initiatie geleid te worden, volgens de orde van initiatie die door de bisschoppenconferentie aangepast is en volgens de bijzondere normen die door haar uitgevaardigd zijn.
  2. dienen de ouders van een kind dat gedoopt moet worden, en eveneens zij die de taak van peetouder op zich zullen nemen, op de juiste wijze onderricht te worden over de betekenis van dit Sacrament en de verplichting die ermee verbonden zijn; de pastoor dient ervoor te zorgen, persoonlijk of door anderen, dat de ouders aldus naar behoren voorbereid worden door pastorale aansporingen, zelfs ook door gemeenschappelijk gebed, door meerdere families samen te brengen en ze, waar het kan, te bezoeken.
§ 1 De in de canones voorkomende voorschriften over het Doopsel van een volwassene, worden toegepast op allen die, de kinderleeftijd ontgroeid, tot het gebruik van het verstand gekomen zijn.

§ 2 Met een kind wordt gelijkgesteld, ook wat het Doopsel betreft, wie niet voor zichzelf verantwoordelijk kan zijn.

Het water dat bij het toedienen van het Doopsel moet aangewend worden, moet, buiten het geval van nood, gezegend zijn volgens de voorschriften van de liturgische boeken.
Het Doopsel dient toegediend te worden hetzij door onderdompeling hetzij door begieting, met inachtneming van de voorschriften van de bisschoppenconferentie.
Ouders, peetouders en pastoor dienen ervoor te zorgen dat geen naam gegeven wordt die aan het christelijk gevoel vreemd is.
Hoewel het Doopsel op gelijk welke dag gevierd mag worden, wordt toch aanbevolen het gewoonlijk op een zondag te vieren of, als het kan, tijdens de Paasvigilie.
§ 1 Buiten het geval van nood is de eigen plaats voor het Doopsel een kerk of een kapel.

§ 2 Als regel dient te gelden dat een volwassene gedoopt wordt in de eigen parochiekerk, een kind in de eigen parochiekerk van de ouders, tenzij een goede reden iets anders wenselijk maakt.

§ 1 Elke parochiekerk dient een doopvont te hebben, behoudens het reeds door andere kerken verworven cumulatief recht.

§ 2 De plaatselijke Ordinaris kan, na de pastoor van de plaats gehoord te hebben, ten gerieve van de gelovigen toestaan of bevelen dat ook in een andere kerk of kapel binnen de grenzen van de parochie een doopvont is.

Indien een dopeling wegens de afstand of andere omstandigheden niet zonder ernstig bezwaar naar de parochiekerk of naar een andere kerk of kapel waarover in can. 858, § 2, kan gaan of gebracht worden, kan en moet het Doopsel toegediend worden in een andere meer nabije kerk of kapel, of ook op een andere passende plaats.
§ 1 Buiten het geval van nood mag het Doopsel niet toegediend worden in private huizen, tenzij de plaatselijke Ordinaris dit om een ernstige reden toegestaan heeft.

§ 2 Tenzij de diocesane Bisschop anders bepaald heeft, mag in verzorgingsinstellingen het Doopsel niet gevierd worden, tenzij in geval van nood of om een andere dwingende pastorale reden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 5 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam