• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is de eigen en ernstige plicht vooral van de zielzorgers om te zorgen voor catechese aan het christenvolk, opdat het geloof van de gelovigen door het onderricht in de leer en de ervaring van christelijk leven zich ontplooit en werkzaam wordt.

§ 1 De zorg voor catechese, onder leiding van het wettig kerkelijk gezag, komt toe aan alle kerkleden, ieder voor zijn deel.

§ 2 Vóór alle anderen hebben de ouders de plicht hun kinderen door woord en voorbeeld vorming te geven in het geloof en de praktijk van het christelijk leven; dezelfde verplichting hebben zij die de plaats van de ouders innemen, en de peter en meter.

§ 1 Met inachtneming van de door de Apostolische Stoel gegeven voorschriften, is het de taak van de diocesane Bisschop normen uit te vaardigen inzake catechese en ervoor te zorgen dat geschikte catechetisch instrumenten voorhanden zijn, ook door het laten opstellen van een catechismus, als dit opportuun lijkt, alsook om initiatieven op het gebied van de catechese te bevorderen en te coördineren.

§ 2 Het is de taak van de bisschoppenconferentie om, als het nuttig lijkt, ervoor zorg te dragen dat catechismussen voor hun ambtsgebied, met voorafgaande goedkeuring van de Apostolische Stoel, uitgegeven worden.

§ 3 Bij de bisschoppenconferentie kan een catechetisch bureau ingericht worden dat als voornaamste taak heeft de afzonderlijke bisdommen op catechetisch gebied hulp te bieden.

De pastoor is ambtshalve verplicht te zorgen voor de catechetische vorming van volwassenen, jongeren en kinderen; te dien einde moet hij beroep doen op de clerici die aan de parochie verbonden zijn, en op leden van instituten van gewijd leven en van sociëteiten van apostolisch leven, met inachtneming van de eigen aard van elk instituut, alsook op christengelovigen-leken, vooral catechisten; geen van hen mag weigeren bereidwillig zijn medewerking te verlenen, tenzij hij wettig verhinderd is. De pastoor moet de taak van de ouders in de gezinscatechese, waarover in can. 774, § 2, bevorderen en behartigen.

Op bijzondere wijze moet de pastoor, met inachtneming van de normen die door de diocesane Bisschop vastgesteld zijn, er zorg voor dragen:

  1. dat een aangepaste catechese met het oog op de viering van de sacramenten gegeven wordt;
  2. dat de kinderen door middel van catechetisch onderricht gedurende een passende tijd op de juiste wijze voorbereid worden op de eerste Biecht, de Eerste Communie en op het Vormsel;
  3. dat dezen na de Eerste Communie een verdere, verdiepte catechetische vorming ontvangen;
  4. dat catechetisch onderricht ook gegeven wordt aan lichamelijk of geestelijk gehandicapten, voor zover hun situatie het mogelijk maakt;
  5. dat het geloof van jongeren en volwassenen in verschillende vormen en via verschillende initiatieven gesterkt, verhelderd en ontwikkeld wordt.
Oversten van religieuzen en van sociëteiten van apostolisch leven moeten er zorg voor dragen dat in hun kerken, scholen of andere werken die hun op welke wijze ook toevertrouwd zijn, het catechetisch onderricht met zorg gegeven wordt.
Het catechetisch onderricht moet gegeven worden met gebruikmaking van alle hulpmiddelen, middelen van didactische aard en sociale communicatiemedia, die efficiënt lijken, opdat de gelovigen op een wijze aangepast aan hun aard, vermogen, leeftijd alsook aan hun levenssituaties, de katholieke leer vollediger kunnen leren kennen en beter in praktijk brengen.
De plaatselijke Ordinarissen moeten er zorg voor dragen dat de catechisten om hun taak op de voorgeschreven wijze te vervullen behoorlijk voorbereid worden, dat hun namelijk een permanente vorming gegeven wordt en dat zij de leer van de Kerk naar behoren leren kennen en zich theoretisch en praktisch bekwamen in de normen die eigen zijn aan de pedagogische disciplines.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam