• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Bij de instituten van gewijd leven komen de sociëteiten van apostolisch leven, waarvan de leden zonder religieuze geloften het eigen apostolisch doel van de sociëteit nastreven en, een broederlijk leven in gemeenschap leidend, volgens hun eigen levenswijze door het onderhouden van de constituties naar volmaaktheid in de liefde te streven.

§ 2 Hieronder zijn sociëteiten waarin de leden, door een of andere band in de constituties bepaald, de evangelische raden op zich nemen.

De bepalingen van de canones 578-597 en 606 zijn van toepassing op de sociëteiten van apostolisch leven, met behoud echter van de aard van elke sociëteit; op de sociëteiten evenwel waarover in can. 731, § 2, zijn ook de canones 598-602 van toepassing.
§ 1 Een huis wordt opgericht en een plaatselijke communiteit wordt gesticht door de bevoegde overheid van de sociëteit met voorafgaande schriftelijk gegeven toestemming van de diocesane Bisschop, die ook voor de opheffing ervan geraadpleegd moet worden.
§ 2 De toestemming tot oprichting van een huis brengt het recht met zich mee ten minste een kapel te hebben, waar de allerheiligste Eucharistie gevierd en bewaard wordt.
Het bestuur van de sociëteit wordt door de constituties bepaald, met inachtneming, volgens het wezen van elke sociëteit, van de canones 617-633.
§ 1 De toelating, proeftijd, opname en opleiding van de leden worden door het eigen recht van elke sociëteit bepaald.
§ 2 Wat de toelating tot de sociëteit betreft, dienen de in de canones 642-645 gestelde voorwaarden in acht genomen te worden.
§ 3 Het eigen recht moet de regeling van de proeftijd en van de opleiding bepalen, aangepast aan het doel en de aard van de sociëteit, vooral in leerstellig, geestelijk en apostolisch opzicht, zodat de leden, door de goddelijke roeping te leren kennen, goed voorbereid worden op de zending en het leven van de sociëteit.
§ 1 In clericale sociëteiten worden de clerici in de sociëteit zelf geïncardineerd, tenzij de constituties anders bepalen.
§ 2 Met betrekking tot de studieregeling en het ontvangen van wijdingen dienen de normen voor de seculiere clerici in acht genomen te worden, onverminderd echter § 1.
De opname brengt van de zijde van de leden de rechten en verplichtingen met zich mee die in de constituties bepaald zijn, van de zijde van de sociëteit evenwel de zorg om de leden te leiden tot het doel van de eigen roeping, volgens de constituties.
§ 1 Alle leden staan onder de eigen Bestuurders volgens de constituties in zaken die betrekking hebben op het interne leven en de levensordening van de sociëteit.
§ 2 Zij staan bovendien onder de diocesane Bisschop in zaken die de openbare eredienst, de zielzorg en andere werken van apostolaat betreffen, rekening houdend met de canones 679-683.
§ 3 De betrekkingen met de eigen Bisschop van een lid dat in een bisdom geïncardineerd is, worden door de constituties of door bijzondere overeenkomsten bepaald.
Naast de verplichtingen waaraan de leden als zodanig volgens de constituties onderworpen zijn, zijn zij gebonden aan de gemeenschappelijke verplichtingen van de clerici, tenzij uit de aard van de zaak of uit de context iets anders vaststaat.
De leden moeten wonen in een wettig opgericht huis of communiteit en het gemeenschappelijk leven in acht nemen, volgens het eigen recht, waarin namelijk ook de gevallen van afwezigheid uit huis of communiteit geregeld worden.
§ 1 De sociëteiten en, tenzij de constituties anders bepalen, hun leden en huizen zijn rechtspersonen en als zodanig bekwaam om tijdelijke goederen te verwerven, te bezitten, te beheren en te vervreemden, volgens de voorschriften van Boek V Tijdelijke goederen van de Kerk, van de canones 636, 638 en 639, alsook van het eigen recht.
§ 2 Ook de leden zijn bekwaam, volgens het eigen recht, tijdelijke goederen te verwerven, te bezitten, te beheren en erover te beschikken, maar al wat hun omwille van de sociëteit ten deel valt, wordt voor de sociëteit verworven.
Het uittreden en het wegzenden van een lid dat nog niet definitief ingelijfd is, wordt in de constituties van elke sociëteit geregeld.
Het indult om uit een sociëteit te treden, waarbij de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de opname ophouden te bestaan, onverminderd het voorschrift van can. 693, kan een lid dat definitief ingelijfd is, verkrijgen van de hoogste Bestuurder met toestemming van diens raad, tenzij dit volgens de constituties aan de Heilige Stoel voorbehouden is.
§ 1 Het is ook aan de hoogste Bestuurder met toestemming van zijn raad op gelijke wijze voorbehouden een lid dat definitief ingelijfd is, verlof te geven om naar een andere sociëteit van apostolisch leven over te gaan, met tussentijdse opschorting van de rechten en verplichtingen in de eigen sociëteit, onverminderd echter het recht om terug te keren voor de definitieve opname in de nieuwe sociëteit.
§ 2 Voor de overgang naar een instituut van gewijd leven of van daaruit naar een sociëteit van apostolisch leven is verlof van de Heilige Stoel vereist, waarbij men zich moet houden aan wat deze bepaalt.
De hoogste Bestuurder kan met toestemming van zijn raad een lid dat definitief ingelijfd is, het indult verlenen om buiten de sociëteit te leven, maar niet voor langer dan drie jaar, met opschorting van de rechten en verplichtingen die niet verenigbaar zijn met zijn nieuwe situatie; hij blijft echter onder de zorg van de Bestuurders. Wanneer het over een clericus gaat, is bovendien toestemming vereis van de Ordinaris van de plaats waar hij moet verblijven, onder wiens zorg hij ook staat en van wie hij afhankelijk blijft.
Voor de wegzending van een lid dat definitief ingelijfd is, dienen de canones 694-704 in acht genomen te worden, toe te passen voor zover het kan.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam