• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een religieuze gemeenschap moet wonen in een wettig opgericht huis onder het gezag van een volgens het recht aangewezen Overste; elk huis dient ten minste een kapel te hebben, waarin de Eucharistie gevierd en bewaard wordt, zodat deze werkelijk het middelpunt van de gemeenschap is.
§ 1 Huizen van een religieus instituut worden opgericht door de bevoegde overheid volgens de constituties, met voorafgaande, schriftelijk gegeven toestemming van de diocesane Bisschop.

§ 2 Voor de oprichting van een klooster van monialen is bovendien verlof van de Apostolische Stoel vereist.

§ 1 De oprichting van huizen geschiedt met het nut van de Kerk en van het instituut voor ogen, en met veiligstelling van wat vereist is opdat de leden op de juiste wijze het religieuze leven leiden, overeenkomstig de eigen doelstellingen en de geest van het instituut.

§ 2 Geen enkel huis mag opgericht worden, tenzij wijselijk geoordeeld kan worden dat naar behoren in de noden van de leden voorzien zal zijn.

De toestemming van de diocesane Bisschop tot oprichting van een religieus instituut brengt het recht met zich mee om:
  1. een leven te leiden overeenkomstig de eigen aard en doelstellingen van het instituut;
  2. de aan het instituut eigen werken uit te oefenen volgens het recht, behoudens de aan de toestemming toegevoegde voorwaarden;
  3. voor de clericale instituten een kerk te hebben, behoudens het voorschrift van can. 1215, § 3, en de gewijde bedieningen te verrichten, met inachtneming van de rechtsvoorschriften.
Om een religieus huis te bestemmen voor apostolische werkzaamheden verschillend van die waarvoor het is opgericht, is de toestemming van de diocesane Bisschop vereist; deze is echter niet vereist, indien het gaat om een verandering die, behoudens de stichtingsbepalingen, alleen betrekking heeft op het intern bestuur en de levensordening.

§ 1 Een religieus huis van reguliere kanunniken et monniken onder het bestuur en de zorg van een eigen Bestuurder is rechtens zelfstandig, tenzij de constituties anders bepalen.
§ 2 De Bestuurder van een rechtens zelfstandig huis is van rechtswege hogere Overste.

De met een instituut van mannen verbonden kloosters van monialen bezitten hun eigen levenswijze en bestuur volgens de constituties. De wederzijdse rechten en verplichtingen dienen zo bepaald te worden dat door de verbondenheid het geestelijk welzijn kan groeien.

Een rechtens zelfstandig klooster dat naast de eigen Bestuurder geen andere hogere Overste heeft, en dat niet zodanig met een instituut van religieuzen verbonden is dat diens Overste werkelijke, in de constituties bepaalde macht ten aanzien van dat klooster bezit, wordt volgens het recht aan het bijzonder toezicht van de diocesane Bisschop toevertrouwd.

§ 1 Een wettig opgericht religieus huis kan opgeheven worden door de hoogste Bestuurder volgens de constituties, na raadpleging van de diocesane Bisschop. Het eigen recht van het instituut dient voorzieningen te treffen aangaande de goederen van het opgeheven huis, behoudens de wil van de stichters of weldoeners en de wettig verworven rechten.
§ 2 De opheffing van het enige huis van een instituut komt toe aan de Heilige Stoel, waaraan het tevens voorbehouden is in dit geval over de goederen te beslissen.
§ 3 De opheffing van een rechtens zelfstandig huis waarover in can. 613, komt toe aan het generaal kapittel, tenzij de constituties anders bepalen.
§ 4 De opheffing van een rechtens zelfstandig klooster van monialen komt toe aan de Apostolische Stoel, met inachtneming van de voorschriften van de constituties wat de goederen betreft.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam