• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onder rectoren van kerken worden hier verstaan priesters aan wie de zorg opgedragen wordt voor een kerk die parochiekerk noch kapittelkerk is, noch verbonden aan een huis van een religieuze gemeenschap of een sociëteit van apostolisch leven die er haar diensten viert.

§ 1 De rector van een kerk wordt vrij benoemd door de diocesane Bisschop, behoudens het recht van verkiezing of voordracht, indien dit iemand wettig toekomt; in dit geval komt het de diocesane Bisschop toe de rector te bevestigen of aan te stellen.

§ 2 Ook als de kerk aan een clericaal religieus instituut van pauselijk recht behoort, komt het de diocesane Bisschop toe de door de Overste voorgedragen rector aan te stellen.

§ 3 Rector van een kerk die verbonden is aan een seminarie of een ander door clerici geleid college, is de rector van het seminarie of college, tenzij de diocesane Bisschop anders vastgesteld heeft.

Behoudens het voorschrift van can. 262, is het een rector niet toegestaan de parochiële taken waarover in can. 530, nrs.1-6, in de hem toevertrouwde kerk te verrichten, tenzij met toestemming van de pastoor of, als de zaak het vereist, met diens delegatie.

Een rector kan in de hem toevertrouwde kerk ook plechtige liturgische vieringen houden, met behoud van de wettige stichtingsbepalingen, en mits zij naar het oordeel van de plaatselijke Ordinaris op geen enkele wijze afbreuk doen aan de parochiële bediening.

De plaatselijke Ordinaris kan, indien hij dit wenselijk acht, de rector opdragen bepaalde ook parochiële diensten in zijn kerk voor het volk te celebreren en ook dat de kerk toegankelijk is voor bepaalde groepen van christengelovigen om daar hun liturgische vieringen te houden.

Zonder verlof van de rector of een andere wettige overste, is het niemand toegestaan in de kerk de Eucharistie te celebreren, Sacramenten toe te dienen of andere gewijde diensten te verrichten; dit verlof moet gegeven of geweigerd worden volgens het recht.

Een rector van een kerk is gehouden aan de verplichting om, onder het gezag van de plaatselijke Ordinaris en met inachtneming van de wettige statuten en verworven rechten, er zorg voor te dragen dat de gewijde diensten volgens de liturgische normen en de voorschriften van de canones in de kerk waardig gecelebreerd worden, dat de lasten getrouw voldaan worden en de goederen nauwgezet beheerd, dat voorzien wordt in de instandhouding en de luister van de gewijde gebruiksvoorwerpen en gebouwen, en dat er niets gebeurt dat, op welke wijze ook, niet strookt met de heiligheid van de plaats en de eerbied aan het huis Gods verschuldigd.

De plaatselijke Ordinaris kan een rector van een kerk, ook al is hij door anderen gekozen of voorgedragen, om een goede reden, overeenkomstig zijn wijze beschikking, uit zijn ambt verwijderen, onverminderd het voorschrift van can. 682, § 2.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam