• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De diocesane curie bestaat uit de instituten en personen die de Bisschop bijstaan in het bestuur van het gehele bisdom, vooral in de leiding van de pastorale activiteit, in de zorg voor het beheer van het bisdom, alsook in de uitoefening van de rechterlijke macht.
De benoeming van degenen die ambten in de diocesane curie uitoefenen, komt de diocesane Bisschop toe.
Allen die voor ambten in de curie aangenomen worden, moeten:
  1. een belofte afleggen dat zij het ambt getrouw zullen vervullen, op de wijze die door het recht of de Bisschop bepaald is;
  2. geheimhouding in acht nemen binnen de grenzen en volgens de wijze die door het recht of de Bisschop bepaald zijn.
Betreffende zaken en personen die in de curie tot de uitoefening van de rechterlijke macht behoren, dienen de voorschriften van Boek VII Processen in acht genomen te worden; inzake die welke het beheer van het bisdom betreffen, dienen de voorschriften in acht genomen te worden van de canones die volgen.
§ 1 De diocesane Bisschop moet zorgen dat alle aangelegenheden die het beheer van het gehele bisdom betreffen, naar behoren gecoördineerd en geordend worden om ze op de meest geëigende wijze ten goede te laten komen aan het hem toevertrouwde deel van het volk Gods.

§ 2 Het is de taak van de Bisschop zelf de pastorale activiteit van de Vicarissen, hetzij generale hetzij bisschoppelijke, te coördineren; waar het nuttig is, kan een Moderator van de curie benoemd worden, die priester moet zijn, wiens taak het is onder het gezag van de Bisschop de te behandelen aangelegenheden van het beheer te coördineren, alsook te zorgen dat de overige aan de curie verbonden personen de hun toevertrouwde taak op de voorgeschreven wijze vervullen.

§ 3 Tenzij plaatselijke omstandigheden naar het oordeel van de Bisschop iets anders raadzaam maken, dient de Vicaris-generaal tot Moderator van de curie benoemd te worden of, als er meerdere zijn, een van de Vicarissen-generaal.

§ 4 Waar hij dit nuttig acht, kan de Bisschop, om de pastorale activiteit zo goed mogelijk te behartigen, een bisschopsraad oprichten, namelijk bestaande uit de Vicarissen-generaal en de bisschoppelijke Vicarissen.

Akten van de curie die krachtens hun aard bestemd zijn een juridische uitwerking te hebben, moeten ondertekend worden door de Ordinaris van wie zij uitgaan, en wel voor de geldigheid, en tegelijk door de kanselier van de curie of een notarius; de kanselier is gehouden de Moderator van de curie van de akten op de hoogte te stellen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam