• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een bisschoppelijke zetel wordt vacant door de dood van de diocesane Bisschop, de door de Paus aanvaarde afstand, de aan de Bisschop betekende overplaatsing en ontneming.

Van kracht is alles wat door een Vicaris-generaal of een bisschoppelijk Vicaris gedaan is totdat dezen het zekere bericht van de dood van de diocesane Bisschop ontvangen hebben, en eveneens wat door een diocesane Bisschop of een Vicaris-generaal of een bisschoppelijk Vicaris gedaan is totdat zij het zekere bericht over de vermelde pauselijke handelingen ontvangen hebben.

§ 1 Een bisschop moet binnen twee maanden na ontvangst van het zekere bericht van overplaatsing vertrekken naar het bisdom ad quam en er canoniek bezit van nemen; op de dag van de inbezitneming van het nieuwe bisdom is het bisdom a qua vacant.

§ 2 Vanaf het zekere bericht van de overplaatsing tot aan de canonieke inbezitneming van het nieuwe bisdom verkrijgt de overgeplaatste Bisschop in het bisdom a qua:

  1. de macht van een diocesaan Administrator en is hij gehouden aan diens verplichtingen, terwijl elke macht van een Vicaris-generaal en bisschoppelijk Vicaris ophoudt te bestaan, behoudens echter can. 409, § 2;
  2. de volledige vergoeding eigen aan het ambt.
Wanneer de zetel vacant wordt, gaat het bestuur van het bisdom, tot aan de aanstelling van een diocesaan Administrator, over op de hulpbisschop, en als er meerdere zijn, op de oudste in aanstelling; bij ontbreken echter van een hulpbisschop op het consultorencollege, tenzij door de Heilige Stoel anders voorzien is. Wie aldus het bestuur van het bisdom op zich neemt, dient onverwijld het bevoegd college bijeen te roepen om een diocesaan Administrator aan te wijzen.
In een apostolisch vicariaat of apostolische prefectuur neemt, wanneer de zetel vacant wordt, de Pro-Vicaris of Pro-Prefect, alleen hiertoe door de Vicaris of Prefect onmiddellijk na diens inbezitneming benoemd, het bestuur op zich, tenzij door de Heilige Stoel anders bepaald is.
§ 1 Binnen acht dagen na het ontvangen van het bericht dat de bisschopszetel vacant is, moet door het consultorencollege, onverminderd het voorschrift van can. 502, § 3, een diocesaan Administrator gekozen worden om het bisdom tussentijds te besturen.

§ 2 Indien binnen de voorgeschreven tijd om welke reden ook geen diocesaan Administrator wettig gekozen is, gaat de aanwijzing van deze over op de Metropoliet en, indien de metropolitane Kerk zelf vacant is, of tegelijkertijd de metropolitane en de suffragane Kerk, op de in aanstelling oudste suffragane Bisschop.

De hulpbisschop of, indien deze er niet is, het consultorencollege dient de Apostolische Stoel zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de dood van de Bisschop, en evenzo dient degene die tot diocesaan Administrator gekozen is, de Apostolische Stoel mededeling te doen van zijn verkiezing.
§ 1 Er dient één diocesaan Administrator aangewezen te worden, waarbij elke daarmee strijdige gewoonte verworpen is; anders is de verkiezing ongeldig.

§ 2 De diocesane Administrator mag niet tegelijk econoom zijn; daarom dient de raad voor economische aangelegenheden, indien de econoom van het bisdom tot diocesaan Administrator gekozen is, voor deze tijd een andere econoom te kiezen.

De diocesane Administrator dient gekozen te worden volgens de canones 165-178.
§ 1 Voor het ambt van diocesaan Administrator kan slechts geldig aangewezen worden een priester die zijn vijfendertigste levensjaar voltooid heeft en niet voor dezelfde vacante zetel reeds gekozen, benoemd of voorgedragen is.

§ 2 Tot diocesaan Administrator dient een priester gekozen te worden die uitmunt in de leer en in wijs oordeel.

§ 3 Indien de in § 1 voorgeschreven voorwaarden niet in acht genomen zijn, dient de Metropoliet of, indien de metropolitane Kerk zelf vacant is, de in aanstelling oudste suffragane Bisschop, na zich vergewist te hebben dat dit inderdaad het geval is, voor deze keer de diocesane Administrator aan te wijzen; de handelingen van degene die tegen de voorschriften van § 1 gekozen mocht zijn, zijn van rechtswege nietig.

Degene die, wanneer de zetel vacant is, vóór de aanwijzing van een diocesaan Administrator het bisdom bestuurt, bezit de macht die het recht aan een Vicaris-generaal toekent.
§ 1 Een diocesaan Administrator is gehouden aan de verplichtingen en bezit de macht van de diocesane Bisschop, met uitsluiting van hetgeen uit de aard der zaak of van rechtswege uitgezonderd is.

§ 2 Een diocesaan Administrator verkrijgt met het aanvaarden van de verkiezing de macht zonder dat er bevestiging door iemand vereist is, onverminderd de verplichting waarover in can. 833, nr.4.

§ 1 Tijdens de vacatie van de zetel mag er niets veranderd worden.

§ 2 Degenen die tussentijds voor het bestuur van het bisdom zorg dragen, is het verboden wat dan ook te doen dat het bisdom of de bisschoppelijke rechten enig nadeel kan berokkenen; in het bijzonder is het hun en verder ook alle anderen verboden, zelf of door een ander gelijk welke documenten van de diocesane curie te ontvreemden of te vernietigen of daarin iets te veranderen.

De diocesane Administrator is gehouden aan de verplichting in het bisdom te resideren en volgens can. 388 de Mis tot intentie van het volk op te dragen.
§ 1 Het ambt van de diocesane Administrator houdt op te bestaan bij de inbezitneming van het bisdom door de nieuwe Bisschop.

§ 2 Een ambtsontheffing van een diocesaan Administrator is aan de Heilige Stoel voorbehouden; een afstand die hij evenwel zelf doet, moet in authentieke vorm aan het tot verkiezing bevoegd college voorgelegd worden en behoeft geen aanvaarding; wanneer een diocesaan Administrator van zijn ambt ontheven is of afstand ervan gedaan heeft of overleden is, dient een andere diocesane Administrator gekozen te worden volgens can. 421.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam