• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een bisschopszetel wordt verhinderd genoemd als de diocesane Bisschop wegens gevangenschap, verbanning, ballingschap of onvermogen volledig verhinderd is zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen, en daarbij zelfs niet schriftelijk met zijn diocesanen in verbinding kan treden.

§ 1 Bij verhindering van de zetel komt het bestuur van het bisdom, tenzij de Heilige Stoel anders voorzien heeft, aan de Bisschop-coadjutor toe, als er een is; bij diens ontbreken of verhindering, aan een hulpbisschop of Vicaris-generaal of bisschoppelijk Vicaris of aan een andere priester, met inachtneming van de volgorde van personen volgens een lijst die door de diocesane Bisschop zo spoedig mogelijk na de inbezitneming van het bisdom opgesteld moet worden; deze lijst, die aan de Metropoliet meegedeeld moet worden, dient tenminste om de drie jaar vernieuwd en door de kanselier onder geheimhouding bewaard te worden.

§ 2 Wanneer er geen Bisschop-coadjutor is of deze verhinderd is, en de lijst waarover in § 1, niet voorhanden is, is het de taak van het consultorencollege een priester te kiezen om het bisdom te besturen.

§ 3 Hij die het bestuur van het bisdom volgens §§ 1 en 2 op zich genomen heeft, dient zo spoedig mogelijk de Heilige Stoel in kennis te stellen van de verhindering van de zetel alsook van het opnemen van zijn taak.

Ieder die volgens can. 413 geroepen is om tussentijds de pastorale zorg te dragen van het bisdom, en alleen voor de tijd dat de zetel verhinderd is, is in de uitoefening van de pastorale zorg van het bisdom gehouden aan de verplichtingen en bezit de macht, die in het recht aan een diocesaan Administrator toekomen.

Wanneer een diocesane Bisschop door een kerkelijke straf de uitoefening van zijn ambt verboden wordt, dient de Metropoliet of, indien er geen is of het over hem zelf gaat, de naar benoeming oudste suffragane Bisschop zich onmiddellijk tot de Heilige Stoel te wenden, opdat deze erin voorziet.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam